intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

Chia sẻ: Conbongungoc09 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

25
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về Cộng hòa xã hội và xây dựng Cộng hòa xã hội ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và Cộng hòa xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM

 1. Chương 3 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
 2. I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐỘC LẬP DÂN TỘC Khái niệm: Dân tộc - Là một vấn đề rộng lớn bao gồm những quan hệ về chính trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tư tưởng và văn hoá giữa các dân tộc, các nhóm dân tộc và bộ tộc. - Thực chất vấn đề dân tộc mà Hồ Chí Minh đề cập tới là vấn đề dân tộc thuộc địa. 2
 3. 1. Vấn đề độc lập dân tộc a. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc - Độc lập tự do là khát vọng lớn nhất của HCM và nhân dân Việt Nam + Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. + Tư tưởng đó được thể hiện trong bản yêu sách, mà Người gửi đến Hội nghị hoà bình Vécxây năm 1919, đòi ... + “Dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập!” (8/1945) + Thể hiện trong bản “Tuyên ngôn độc lập năm” 1945 + Trong “Lời kêu gọi toàn quốc3 kháng chiến” 1946
 4. 1. Vấn đề độc lập dân tộc b. Độc lập dân tộc phải gắn liền với tự do, cơm áo và hạnh phúc của nhân dân - Thuyết tam dân của Tôn Trung Sơn - Tuyên ngôn “Nhân quyền và dân quyền” của cách mạng Pháp 1789 - Cách mạng tháng tháng tám 1945 4
 5. 1. Vấn đề độc lập dân tộc c. Độc lập dân tộc phải là nền độc lập thực sự, hoàn toàn và triệt để - Người nhấn mạnh: Độc lập mà người dân không có quyền tự quyết về ngoại giao, không có quân đội riêng, không có tài chính riêng…, độc lập đó chẳng có ý nghĩa gì. - Vì vậy, ngày 6.3.1946 Người thay mặt Chính phủ ký với Pháp Hiệp định sơ bộ. 5
 6. 1. Vấn đề độc lập dân tộc d. Độc lập dân tộc gắn liền với thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ - 1946 trong bức Thư gởi đồng bào nam bộ HCM khẳng định: “ Đồng bào Nam bộ là dân Việt Nam, Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi” - Tháng 2.1958 Người khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”. - Trong Di Chúc Bác viết: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà” 6
 7. 2. Về cách mạng giải phóng dân tộc Mâu thuẫn chủ yếu ở các nước thuộc địa phương Đông (MTDT) Đối tượng của CMTĐ: chủ nghĩa thực dân và tay sai phản động Yêu cầu cấp thiết của CMTĐ: Độc lập dân tộc Nhiệm vụ hàng đầu của CMTĐ: Giải phóng dân tộc 7
 8. 2. Về cách mạng giải phóng dân tộc Mục tiêu Phương Conđường pháp CM CMGPDT Khả năng Lãnh đạo CM cách mạng Lực lượng cách mạng 8
 9. Đánh đổ ách thống trị của CNTD MỤC Giành độc lập dân tộc TIÊU Thiết lập chính quyền của nhân dân “Cuộc CM Đông Dương” hiện tại không phải là cuộc CM tư sản dân quyền (cuộc CM phải giải quyết 2 vấn đề: phản đế và điền địa). Mà là cuộc CM giải quyết vấn đề cần kíp là “dân tộc giải phóng” – Đó là cuộc CM dân tộc giải phóng.
 10. 2. Về cách mạng giải phóng dân tộc a. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản. Bài học rút ra từ những con đường cứu nước trước đó. CM tư sản là không triệt để. Con đường giải phóng dân tộc.
 11. a. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản. - Rút bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước đó Hồ Chí Minh đánh giá về con đường cứu nước của: + Phan Bội Châu: “Đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”. + Phan Chu Trinh: “Chẳng khác gì xin giặc rủ lòng thương”. + Hoàng Hoa Thám: “Vẫn nặng về cốt cách phong kiến”.
 12. - CM tư sản là không triệt để “CM Pháp cũng như CM Mỹ, nghĩa là CM tư sản, CM không đến nơi, tiếng là cộng hòa và dân chủ, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa” Cuộc cách mạng tư sản Pháp (1789 – 1794) đã kết thúc bằng sự ra đời của nền Cộng hòa Pháp
 13. - Con đường giải phóng dân tộc  “ Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc tự do, bình đẳng thật...”  CMT10 Nga không chỉ là một cuộc CM vô sản mà còn là một cuộc CM giải phóng dân tộc, “mở ra trước mắt thời đại CM chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”.  “Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của CNCS và của CM thế giới”. “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường CM vô sản”
 14. b. Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo Cách mạng trước hết phải có Đảng Đảng CSVN là người lãnh đạo duy nhất
 15. Cách mạng trước hết phải có Đảng  Muốn làm cách mệnh “trước phải làm cho dân giác ngộ … phải giảng giải lý luận và chủ nghĩa cho dân hiểu”, “cách mệnh phải hiểu phong trào thế giới, phải bày sách lược cho dân… Vậy nên, sức cách mệnh phải tập trung, muốn tập trung phải có đảng cách mệnh”  “Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản mọi nơi. Đảng có vững CM mới thành công, cũng như người lái đò có vững thuyền mới chạy”.  Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam
 16. c. Cách mạng giải phóng dân tộc phải dựa trên lực lượng đoàn kết toàn dân tộc, lấy liên minh công-nông làm nền tảng. - Chủ nghĩa Mác Lênin khẳng định: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân,, quần chúng nhân dân là chủ thể sáng tạo nên lịch sử”  Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò động lực CM của công nhân và nông dân. Người khẳng định “công nông là gốc của cách mệnh”. Đồng thời, Người không xem nhẹ khả năng CM của các giai cấp, tầng lớp khác. Người coi tiểu tư sản, tư sản dân tộc và một bộ phận giai cấp địa chủ là bạn đồng minh của CM.
 17. d. Cách mạng giải phóng dân tộc cần chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Nguyễn Ái Quốc khẳng định: “ tất cả sinh lực của chủ nghĩa tư bản quốc tế đều lấy ở các thuộc địa” “ …nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các nước thuộc địa” Vì vậy: nhân dân các nước thuộc địa có khả năng cách mạng to lớn - Người khẳng định: “Công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện được bằng sự nổ lực của bản thân anh em”.
 18. d. Cách mạng giải phóng dân tộc cần chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.  Quan điểm của Quốc tế Cộng sản: “chỉ có thể thực hiện hoàn toàn công cuộc giải phóng các nước thuộc địa khi giai cấp vô sản giành được thắng lợi ở các nước tư bản tiên tiến”.  Quan điểm Hồ Chí Minh: + CMTĐ và CMVS ở chính quốc có mối liên hệ mật thiết với nhau trong cuộc đấu tranh chống CNĐQ. Đây là mối quan hệ bình đẳng chứ không phải là quan hệ chính phụ hay lệ thụôc.
 19. d. Cách mạng giải phóng dân tộc cần chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. - Nhận thức đúng về vai trò, vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa và sức mạnh dân tộc, Nguyễn Ái Quốc cho rằng: cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. => Là luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận to lớn, là cống hiến quan trọng vào kho tàng lý luận Mác _ Lênin.
 20. e. Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng phương pháp bạo lực cách mạng Tính tất yếu của bạo lực CM - “Chế độ thực dân, tự bản thân nó đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu”. - “Trong cuộc đấu tranh gian khổ chống kẻ thù của giai cấp và của dân tộc, cần dùng bạo lực CM chống bạo lực phản CM, giành lấy chính quyền và bảo vệ chính quyền”.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2