Mvc framework

Xem 1-20 trên 75 kết quả Mvc framework
 • Tài liệu là bài dịch từ một số bài blog của tác giả Scott Guthrie về ASP.NET MVC Framework về một công nghệ mới ra đời của ASP.NET. MCV là tên một phương pháp chia nhỏ một ứng dụng thành ba thành phần để cài đặt, mỗi thành phần đóng một vai trò khác nhau và ảnh hưởng lẫn nhau, đó là models, views, và controllers.

  pdf11p tamanhquyen 17-01-2014 57 16   Download

 • Spring's Web MVC framework được thiết kế xung quanh một DispatcherServlet t,nó gửi các request đến các handler, với việc cho phép cấu hình các handler mapping, view resolution, locale and theme resolution như là sự hỗ trợ tốt nhất cho việc upload file. Hanler mặc định rất đơn giản “Controller interface”, chỉ đưa ra một phương thức ModelAndView handleRequest(request,response).

  pdf23p laonap 16-03-2013 137 46   Download

 • ASP.NET MVC Framework có một hệ thống định tuyến URL ( URL Routing System ) linh hoạt cho phép xác định các quy tắc ánh xạ địa chỉ URL bên trong ứng dụng. Một hệ thống định tuyến có 2 mục đích: Xây dựng một tập hợp các URL đi vào ứng dụng và định tuyến chúng tới các Controller và thực thi các phương thức Action để xử lý. ; Xây dựng các URL gửi đi mà có thể gọi ngược trở lại Controllers/Actions ( ví dụ: form posts, liên kết và các lời gọi AJAX ) Sử dụng các quy...

  pdf11p peter_hi 12-05-2010 272 149   Download

 • MVC viết tắt của các chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI thành 3 phần tương ứng: đầu vào của controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình d

  pdf22p gianhangweb 23-10-2011 296 148   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên chuyên ngành lập trình cho máy tính - Tổng quan về ASP.NET MVC Framework

  pdf22p thanhtq00103 14-06-2011 217 91   Download

 • The Model-View-Controller pattern—universally known as MVC—provides a stable, testable approach to web application development by separating the major functions—or concerns—of an application into independently defined roles. ASP.NET MVC in Action is a comprehensive guide to MVC-based development using this powerful framework. It offers a clearly-written introduction both to the ASP.NET MVC Framework and to the MVC approach. The focus is on creating real, maintainable web applications—so don't expect toy examples and short snippets.

  pdf440p trasua_123 06-01-2013 282 30   Download

 • ASP.NET MVC Framework là một Model-View-Controller framework được Microsoft thêm vào bộ ASP.NET. Nó cho phép người làm phần mềm xây dựng những Web application theo ý tưởng của MVC, gồm 3 thành phấn Model, View và Controller. Một Model tượng trưng cho một trạng thái của ứng dụng. Thông thường, một model sẽ maps với một table trong cơ sở dữ liệu, những record trong table đó sẽ tượng trưng cho trạng thái của table đó.

  pdf63p xingau8 03-09-2011 92 26   Download

 • ASP.NET MVC Framework tách rời các models, các views và các controllers của MVC bẳng cách dùng các Interface (trong ngôn ngữ lập trình), bằng cách đó giúp cho các thành phần này có thể test độc lập với nhau. View engine trong ASP.NET MVC framework chính là các trang aspx, ascx để hiển thị giao diện.

  pdf55p xingau8 03-09-2011 123 24   Download

 • Fully updated for ASP.NET MVC 3. Delve into the features, principles, and pillars of the ASP.NET MVC framework—deftly guided by web development luminary Dino Esposito. ASP.NET MVC forces developers to think in terms of distinct components—Model, View, Controller—that make it easier to manage application complexity, while allowing strict control over the markup. Plunge into the framework’s internal mechanics and gain perspectives on how to use this programming model versus Web Forms, and begin building your own MVC-based applications quickly....

  pdf590p trasua_123 02-01-2013 53 20   Download

 • ASP.NET MVC Framework is a radical shift for web developers using the Microsoft platform. It emphasizes clean architecture, design patterns, and testability, and it doesn’t try to conceal how the Web works. The first part of this book is designed to help you understand the foundational ideas of the ASP.NET MVC Framework, including the new features in ASP.NET MVC 3, and to experience in practice what the framework is like to use.

  pdf837p duyhoa07k4038 26-02-2013 67 20   Download

 • Tuy nhiên, những tương tác của người dùng lên trang web sẽ được truyền thẳng cho controller mà không thông qua cơ chế postback truyền thống. Với ASP.NET MVC framework, chúng ta còn có thể làm được 1 trang web với Friendly-URL mà không phải mất công code những implement phức tạp như trước đây. ASP.NET MVC Preview 3 Release vừa mới được công bố hồi tháng 5/2008 với nhiều feature mới hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn để tìm hiểu cho những lập trình viên như chúng ta....

  pdf56p xingau8 03-09-2011 100 17   Download

 • ASP.NET MVC 3 is the eagerly anticipated revision of Microsoft's approach for creating data-driven dynamic applications. Written by a team of Microsoft insiders, this in-depth book shows you how to use the new features and exciting capabilities of ASP.NET MVC 3. Beginning with a short introduction to the ASP.NET MVC framework, this resource quickly shows you each step to install and create an ASP.NET MVC project. In addition, practical tutorials reinforce concepts and prepare you to create real-world applications....

  pdf460p caucaphung 04-02-2013 51 13   Download

 • Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: tìm hiểu về một công nghệ mới, phục vụ cho việc xây dựng một website giới thiệu và đặt hàng sách, nhằm áp dụng những kiến thức đã được tìm hiểu vào thực tế, cung cấp một tài liệu tiếng Việt về công nghệ này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf108p tathimu66 19-01-2017 92 12   Download

 • Ready to transport your web applications into the Web 2.0 era? Head First Rails takes your programming -- and productivity -- to the max. You'll learn everything from the fundamentals of Rails scaffolding to building customized interactive web apps using Rails' rich set of tools and the MVC framework.

  pdf433p rose_12 07-12-2012 38 9   Download

 • MVC viết tắt của các chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI thành 3 phần tương ứng: đầu vào của controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt.

  pdf22p peter_hi 12-05-2010 562 230   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp này trình bày một số hiểu biết cơ bản về các nền tảng hỗ trợ lập trình ứng dụng web (Web application framework) và mô hình MVC (Model View Controller) cũng như vai trò của các thành phần MVC trong Web framework. Qua đó giới thiệu một framework tự xây dựng bằng ngôn ngữ PHP với các ưu điểm về cấu trúc và tốc độ so với các PHP framework hiện nay. Framework được đặt tên là Hiphop framework.

  pdf46p truongnghen 30-08-2012 287 148   Download

 • Expert Spring MVC and Web Flow provides in-depth coverage of Spring MVC and Spring Web Flow, two highly customizable and powerful web frameworks brought to you by the developers and community of the Spring Framework. Spring MVC is a modern web application framework built upon the Spring Framework, and Spring Web Flow is a new project that compliments Spring MVC for building reusable web controller modules that encapsulate rich page navigation rules.

  pdf423p ken333 06-07-2012 207 96   Download

 • Whether you’ve been developing with ASP.NET for years or are just getting started, now is a great time to dig into ASP.NET MVC 4. ASP.NET MVC has been a lot of fun to work with from the start, but the last two releases have added many features that make the entire development process really enjoyable. ASP.NET MVC 3 brought features like the Razor view engine, integration with the NuGet package management system, and built-in integration with jQuery to simplify Ajax development. ASP .

  pdf0p hotmoingay3 09-01-2013 296 96   Download

 • I. Framework là gì? • Một cấu trúc mới của ngôn ngữ giúp phát triển các phần mềm. • Một thư viện được xây dựng sẵn để người lập trình sử dụng. • Các chuẩn để xây dựng một framework: o MVC: có hỗ trợ Model-Control-View? o Multiple DB’s: làm việc được với nhiều loại database? o ORM: có hỗ trợ Object-Relation-Mapper? o Templates: có hỗ trợ cho template engine?

  doc17p cuongpvtb 12-11-2012 175 81   Download

 • CakePHP Framework: Cho người mới bắt đầu .CakePHP là một Framework cho php . Mục đích của nó là cung cấp một framework cho người sử dụng php phát triển những ứng dụng web nhanh, mạnh mẽ ,linh họa .Và điều quan trọng là CakePHP là một OpenSource (miễn phí). Để sử dụng nó, yêu cầu người làm phải biết những kiến thức như: Cơ bản về PHP và HTML, Kiến trúc MVC,Lập trình hướng đối tượng.

  pdf9p yeutinh98 21-09-2012 169 67   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản