intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu về ASP.Net MVC Framework phát triển ứng dụng với ASP.Net MVC Framework

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

318
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: tìm hiểu về một công nghệ mới, phục vụ cho việc xây dựng một website giới thiệu và đặt hàng sách, nhằm áp dụng những kiến thức đã được tìm hiểu vào thực tế, cung cấp một tài liệu tiếng Việt về công nghệ này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu về ASP.Net MVC Framework phát triển ứng dụng với ASP.Net MVC Framework

Len CAM ON<br /> Tnrac tien, em xin pile!) duqc giri lei cam an du sac tai Thac si" Tran Quang Duy,<br /> )<br /> <br /> ngtred they di nhiet tinh gulp di, va hiring din em tong qui trinh thvc hi8n khea luan nay.<br /> Em ming xin giri den qu9 thiy c8 dang giang day tat truing Dai hoc Thing Long<br /> n6i chung va cac thiy c8 trong khoa Toan Tin n6i ring lei biet an chin thanh, cam an<br /> they c8 vi di het ling truyen dat cho em nhimg kien thirc trong nhing nim thing ngai<br /> tren ghe nha tnrImg. Kinh chic Glut thiy co Wen luau math khoe, gat hai duqc nhie'u<br /> thanh cong trong sv nghiep.<br /> Dii di cif) gang het sire de dux hi4n de tai nhung kh6 tranh kh6i nhung thieu sot,<br /> em rat mong titian dugc sir gap 9 cis qu9 thiy co, cac anh chi va cac ban<br /> <br /> a em co the<br /> <br /> tier b0 hen.<br /> <br /> Ha noi, ngizy 16 thtbtg 6 nom 2013<br /> Sinh via thw hien<br /> Deu Huy Hang<br /> <br /> Trang 2/109<br /> <br /> M1JC LI,IC<br /> DANH MIX CAC THUAT NGU VA T& VIET TAT<br /> <br /> 6<br /> <br /> DANH MIX HINT ANH<br /> <br /> 7<br /> <br /> GIOI THItU CHUNG<br /> <br /> 9<br /> <br /> CHUONG 1 - TONG QUAN VE ASP.NET MVC FRAMEWORK<br /> 1.1. Gidi thieu ye me hinh MVC<br /> <br /> 11<br /> 11<br /> <br /> 1.1.1. Cie thanh plan cilia MVC<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.1.2. Hoat dOng coa m6 hinh MVC<br /> <br /> 12<br /> <br /> 1.1.3. LIU diem yit nhuot diem cda MVC<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.2. Gbh thieu ye ASP.NET<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.3. ASP.NET WebForm truyen thong<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1.4. ASP.NET MVC Framework<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.4.1. Nguen g6c<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.4.2. Cac thanh Oat ca ben cat ASP.NET MVC<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.4.3. Qua trinh host dOng cna mOt img dung ASP.NET MVC<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.4.4. MOt s6 tinh rang n6i 1* cna ASP.NET MVC Framework<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.4.5. Uu diem<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.4.6. Nhugc diem<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.4.7. So sinh gilla ASP.NET webform vit ASP.NET MVC<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.4.8. Lan quen yeti ung dung ASP.NET MVC Framework<br /> <br /> 20<br /> <br /> CHUONG 2 - CAC THANH PHAN CHINH CUA ASP.NET MVC<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2.1. Controller yi action method<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2.1.1. Cac ldp chinh elm Controller<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2.1.2. Action Method<br /> <br /> 35<br /> <br /> 2.1.3. Clic ket qua tni ye kik ActionResult<br /> <br /> 36<br /> <br /> 2.1.4. NhAn cac ditu vito<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.1.5. Filter<br /> <br /> 40<br /> <br /> 2.2. View<br /> <br /> 45<br /> Trang 3/109<br /> <br /> 2.2.1. Khai niem ViewEngine<br /> s<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.2.2. Geri thieu ye Razor<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.2.3. Them nOi dung dOng cho Razor View<br /> <br /> 46<br /> <br /> 2.3. Model<br /> <br /> 62<br /> <br /> 2.3.1. Model Binding<br /> <br /> 63<br /> <br /> 2.3.2. Model Validation<br /> <br /> 69<br /> <br /> 2.4. URL WI routing<br /> <br /> 75<br /> <br /> 2.5. jQuery trong ASP.NET MVC<br /> <br /> 79<br /> <br /> 2.5.1. Gied thieu<br /> 2.5.2. Co ban<br /> <br /> ve jQuery<br /> <br /> 2.5.3. jQuery tich hqp trong ASP.NET MVC<br /> 2.6. Bio mat trong ASP.NET MVC<br /> <br /> 79<br /> 80<br /> 80<br /> 81<br /> <br /> 2.6.1. Cross-Site Scripting<br /> <br /> 81<br /> <br /> 2.6.2. SQL Injection<br /> <br /> 82<br /> <br /> CHUONG 3 - CHUONG TRINH uNG DIJNG<br /> 3.1. MO to bai town<br /> <br /> 85<br /> 85<br /> <br /> 3.1.1. Cac dti ttrqng tham gia vio he thong<br /> <br /> 85<br /> <br /> 3.1.2. Cac chirc thing chinh ctia img dung<br /> <br /> 85<br /> <br /> 3.1.3. Su dO use-case chfrc &mg caa he thong<br /> <br /> 86<br /> <br /> 3.2. TO chirc ca soft der lieu<br /> <br /> 88<br /> <br /> 3.2.1. M8 hinh cc se de lieu<br /> <br /> 88<br /> <br /> 3.2.2. Chi tiet cac bang trong ca so de lieu<br /> <br /> 89<br /> <br /> 3.3. Mai trirtmg cal dat<br /> <br /> 91<br /> <br /> 3.4. MA ngutn chuong trinh<br /> <br /> 92<br /> <br /> 3.4.1. Cau frac cac file trong ting dung<br /> <br /> 92<br /> <br /> 3.4.2. Anh za cac lop yen file twang img<br /> <br /> 93<br /> <br /> 3.4.3. So luqc ve cac lop chinh<br /> <br /> 96<br /> <br /> 3.5. MOt so hinh anh minh hqa ve ting dung<br /> <br /> 105<br /> Trang 4/109<br /> <br /> KET LUAN<br /> <br /> 108<br /> <br /> TAI LIIrU TRAM KHAO<br /> <br /> 109<br /> <br /> Trang 5/109<br /> <br /> DANH MVC CAC THUAT NG& VA TIT VIT TAT<br /> <br /> Class<br /> <br /> Lop<br /> <br /> Request<br /> <br /> You au<br /> <br /> Action method<br /> <br /> Phuong thirc hog Ong<br /> <br /> Client<br /> <br /> May lchich<br /> <br /> Server<br /> <br /> May chit<br /> <br /> Code<br /> <br /> MA lenh<br /> <br /> NameSpace<br /> <br /> Kh6ng gian ten<br /> <br /> Browser<br /> <br /> Trinh duy6t<br /> <br /> Framework<br /> <br /> Nen tang<br /> <br /> Filter<br /> <br /> BO 19c<br /> <br /> Validation<br /> <br /> Xic nhin<br /> <br /> MVC<br /> <br /> Model View Controller<br /> <br /> CSDL<br /> <br /> Co so dii li6u<br /> <br /> HTML<br /> <br /> HyperText Markup Language<br /> <br /> HTTP<br /> <br /> HyperText Transfer Protocol<br /> <br /> XSS<br /> <br /> Cross Site Scripting<br /> <br /> URL<br /> <br /> Uniform Resource Locator<br /> <br /> Trang 6/109<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2