Namespaces

Xem 1-20 trên 265 kết quả Namespaces
 • Sử dụng Namespaces Ví dụ bạn có thấy cho đến nay là một chương trình rất nhỏ. Tuy nhiên, các chương trình nhỏ sớm có thể phát triển thành các chương trình lớn hơn. Theo một chương trình phát triển, nó tạo ra hai vấn đề. Đầu tiên, thêm mã là khó hiểu và duy trì hơn so với mã ít hơn.

  pdf3p golly_tit 11-08-2010 53 6   Download

 • XML Namespaces trong NET. NET. XML sử dụng cho nhiều mục đích đằng sau hậu trường. Như vậy,. NET có một số không gian tên mà không chỉ có thể bạn sử dụng, nhưng điều đó. NET sử dụng cũng tốt

  pdf1p luvpro 06-08-2010 48 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'collections.generic namespace', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p linhcuuhoa 10-09-2010 36 5   Download

 • Bài này giúp người học nắm bắt được các nội dung chính sau: Namespace là gì? system namespace, custom namespace, access modifier cho namespace, unqualified và qualified naming, nested namespace, namespace alias. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt11p hihihaha5 27-12-2016 4 3   Download

 • All code goes in some namespace Unless specified  global namespace, No need for using directive. Global namespace always available, Implied "automatic" using directive

  ppt33p sakuraphuong 30-05-2013 10 1   Download

 • Namespace includes about Motivation - related types; Namespace advantages; Discontinuous namespace; Logical grouping; Qualified access; Access from same namespace; Name management; Name management details; Using directive; Multiple using directives.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 14 1   Download

 • After completing this unit, you should able to: Describe the reasons for using namespaces, describe the syntax used in namespaces, define and illustrate an example using namespaces, define problems with namespaces, list and define the best practices to use when using namespaces, describe the status of namespaces in the industry.

  pdf23p youcanletgo_04 14-01-2016 17 1   Download

 • Lecture Programming C# - Chapter 13 present namespace. Contents in this chapter includes: Namespace provides name management, namespace provides logical grouping mechanism, using provides shorthand access to namespace members.

  pdf26p tangtuy20 28-07-2016 8 1   Download

 • The theme of this module is the progression from programming at the level of small details to programming at a higher level. This includes the features of the language that are designed to support scalability and the features that operate on a higher level than that of the individual class. After completing this module, students will be able to: Define internal classes, methods, and data that allow unrelated classes to have privileged access to each other. Use aggregation to implement powerful patterns, such as factories. Use namespaces to organize classes.

  pdf70p vuthuong 11-08-2009 77 17   Download

 • -Control là một thành phần cơ bản trên form -Có các thành phần -Thuộc tính -Phương thức -Sự kiện -Tất cả các control chứa trong namespace:System.Windows.Forms Một số thuộc tính của control -Text: mô tả text xuất hiện trên control -Focus: phương thức chuyển focus vào control -TabIndex: thứ tự của control nhận focus -Mặc định được VS.

  ppt133p vienduong14 18-06-2011 65 10   Download

 • Namespaces Namespaces cho phép chúng ta gộp một nhóm các lớp, các đối tượng toàn cục và các hàm dưới một cái tên. Nói một cách cụ thể hơn, chúng dùng để chia phạm vi toàn cụ thành những phạm vi nhỏ hơn với tên gọi namespaces. Khuông mẫu để sử dụng namespaces là: namespace identifier { namespace-body } Trong đó identifier là bất kì một tên hợp lệ nào và namespace-body là một tập hợp những lớp, đối tượng và hàm được gộp trong namespace. ...

  pdf5p nuoiheocuoivo 09-05-2010 73 9   Download

 • Bài giảng Lập trình Window: Chương 5 trình bày lập trình hướng đối tượng trong VB.Net. Nội dung chương này gồm 4 phần, trình bày các đặc điểm lập trình hướng đối tượng, thực hiện các đặc điểm lập trình hướng đối tượng trong VB.Net, khai báo các thành viên Class, khai báo Namespaces.

  ppt42p hoa_dai91 20-06-2014 48 9   Download

 • Namespaces được tạo ra như 1 phần của PHP 5.3 để giải quyết xung đột có thể xảy ra khi 2 class có cùng một tên. Tình trạng này xảy ra thường xuyên hơn là bạn nghĩ. Bài này giới thiệu cho bạn cách sử dụng namespace để giải quyết vấn đề này. Bao gồm vài code ví dụ để dễ hiểu hơn.

  pdf6p abcdef_43 03-11-2011 45 7   Download

 • Updated to teach the most current XML standards, this book uses real-world case studies and a practical, step-by-step approach to teach XML. It provides extensive coverage of DTDs, namespaces, schemas, Cascading Style Sheets, XSLT, XPath, and programming with the WSC document object model.

  pdf736p phitan 04-07-2012 52 7   Download

 • Bài giảng Collection - String cung cấp cho các bạn những kiến thức về System.Collections Namespace; ArrayList Class; SortedList Class; String. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt23p vnch1975 15-04-2015 18 7   Download

 • This lesson introduces you to C# Namespaces.

  pdf6p mylinh 11-08-2009 56 4   Download

 • Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình - Bài 1: Giới thiệu về C++" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu C++, biến (variable), Literal, Hằng số (constant), biểu thức logic, Input/Output, phong cách lập trình, thư viện và Namespace. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p bautroibinhyen27 09-05-2017 16 4   Download

 • Lecture Windows programming - Chapter 8 introduce to the files and streams. In this chapter you will be learn contents: Files and Streams overview, IO namespace and its classes, serialization.

  ppt37p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 16 1   Download

 • This course is designed to introduce students to the fundamentals of XML and its significant derivative companion technologies: XML Schema, Namespaces, XPath, and XSL Transformations. Document Type Declarations (DTDs) are also introduced. The course is targeted to Information Technology professionals involved in the exchange of information using XML as the data transport mechanism.

  pdf11p youcanletgo_04 14-01-2016 12 1   Download

 • In this chapter, you will: Learn how to create and manipulate your own simple data type—called the enumeration type; become familiar with the typedef statement; learn about the namespace mechanism; explore the string data type, and learn how to use the various string functions to manipulate strings.

  ppt48p tangtuy05 01-04-2016 10 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản