intTypePromotion=1
ADSENSE

Next Generation Network

Xem 1-20 trên 174 kết quả Next Generation Network
 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng next generation network : dịch vụ trong ngn part 1', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p zues09 08-07-2011 83 13   Download

 • What does the next generation network look like? Most network planners have an IP-based answer to that question. The better question is this—what does the next generation network look like at specific points in time: one year, three years, seven years from now, and so on into the future? The answer to that question is fuzzy because migration to the next generation network is an evolutionary process.

  pdf8p halanh 13-08-2009 63 11   Download

 • Th is is not the fi rst attempt to build the Next-Generation Network (NGN). Back in the 1980s, when the carriers controlled innovation, they had come up with a wonderfully complex architecture for voice, data, and video services, called the Broadband Integrated Services Digital Network (Broadband ISDN).

  pdf314p transang3 30-09-2012 43 10   Download

 • Tổng quan về Metro Ethernet 1. GIỚI THIỆU Mạng thế hệ sau (NGN-Next Generation Network) là mạng dựa trên công nghệ chuyển mạnh gói, có khả năng cung cấp đa dịch vụ, băng rộng, cho phép quản lý chất lượng dịch vụ (QoS). Nó cung cấp cho người dùng khả năng truy cập không hạn chế các dịch vụ cả hữu tuyến lẫn vô tuyến trên một nền tảng công nghệ chung (định nghĩa theo ITU-T Study Group 13). NGN là một cách tiếp cận hướng dịch vụ (service driven approach) cho sự phát triển của mạng viễn thông – tin...

  pdf8p hangkute_101091 16-07-2010 271 118   Download

 • Hiện nay có nhiều khái niệm về chuyển mạch mềm, tùy thuộc vào từng hãng viễn thông khác nhau. Theo hãng Mobile IN, Softswitch là ý tưởng về việc tách phần cứng mạng ra khỏi phần mềm mạng. Theo hãng Nortel, Softswitch chính là thành phần quan trọng nhất của mạng thế hệ tiếp sau. Softswitch là một phần mềm theo mô hình mở, có thể thực hiện được những chức năng thông tin phân tán trên một môi trường máy tính mở và có chức năng của mạng chuyển mạch thoại TDM truyền thống....

  pdf5p zues09 08-07-2011 69 18   Download

 • Khái niệm về mạng viễn thông Mạng viễn thông là phương tiện truyền đưa thông tin từ đầu phát tới đầu thu. Mạng có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ cho khách hàng. Mạng viễn thông bao gồm các thành phần chính: thiết bị chuyển mạch, thiết bị truyền dẫn, môi trường truyền và thiết bị đầu cuối.

  pdf5p zues09 08-07-2011 84 16   Download

 • VPN có thể đáp ứng các nhu cầu của khách hàng bằng các kết nối dạng any-to-any, các lớp đa dịch vụ, các dịch vụ giá thành quản lý thấp, riêng tư, tích hợp xuyên suốt cùng với các mạng Intranet/Extranet. Một nhóm các user trong Intranet và Extranet có thể hoạt động thông qua mạng có định tuyến IP. Các mạng riêng ảo có chi phí vận hành thấp hơn hẳn so với mạng riêng trên phương tiện quản lý, băng thông và dung lượng. Hiểu một cách đơn giản, VPN là một mạng mở rộng tự quản như...

  pdf5p zues09 08-07-2011 103 16   Download

 • Ta đã được tìm hiểu về tổng thể cũng như cấu trúc của mạng NGN. Và thành phần cốt lõi trong mạng NGN, thành phần có khả năng liên kết các loại thông tin trên cùng một cơ sở hạ tầng mạng duy nhất, đó chính là MGC (Media Gateway Controller). MGC có thể thực hiện được điều này nhờ sử dụng phần mềm điều khiển “thế hệ mới” - chuyển mạch mềm (Softswitch). Trong chương này ta sẽ đi tìm hiểu về chuyển mạch mềm...

  pdf5p zues09 08-07-2011 73 16   Download

 • Chức năng : Lớp truyền tải trong cấu trúc mạng NGN bao gồm cả chức năng truyền dẫn và chức năng chuyển mạch. Lớp truyền dẫn có khả năng hỗ trợ các mức QoS khác nhau cho cùng một dịch vụ và cho các dịch vụ khác nhau. Nó có khả năng lưu trữ lại các sự kiện xảy ra trên mạng (kích thước gói, tốc độ gói, độ trì hoãn, tỷ lệ mất gói và Jitter cho phép,… đối với mạng chuyển mạch gói; băng thông, độ trì hoãn đối với mạng chuyển mạch kênh TDM). ...

  pdf5p zues09 08-07-2011 105 15   Download

 • Lớp quản lý Lớp quản lý là một lớp đặc biệt xuyên suốt các lớp từ lớp kết nối cho đến lớp ứng dụng. Tại lớp quản lý, người ta có thể triển khai kế hoạch xây dựng mạng giám sát viễn thông TMN, như một mạng riêng theo dõi và điều phối các thành phần mạng viễn thông đang hoạt động. Tuy nhiên cần phân biệt các chức năng quản lý với các chức năng điều khiển. Vì căn bản NGN sẽ dựa trên các giao diện mở và cung cấp rất nhiều loại hình dịch vụ trong một...

  pdf5p zues09 08-07-2011 66 15   Download

 • Có phần mềm Media Gateway dự phòng. Cho phép khả năng mở rộng Media Gateway về: cổng(ports), cards, các nút mà không làm thay đổi các thành phần khác. Đặc tính hệ thống : Một Media Gateway có các đặc tính sau : Là một thiết bị vào/ra đặc hiệu (I/O) Dung lượng bộ nhớ phải luôn đảm bảo lưu trữ các thông tin trạng thái, thông tin cấu hình, các bản tin MGCP, thư viện DSP

  pdf5p zues09 08-07-2011 71 15   Download

 • Trong nhiều năm gần đây, nền công nghiệp Viễn thông vẫn đang trăn trở về vấn đề phát triển công nghệ căn bản nào và dùng mạng gì để hỗ trợ các nhà khai thác trong bối cảnh luật viễn thông đang thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Khái niệm mạng thế hệ mới (hay còn gọi là mạng thế hệ tiếp theo - NGN) ra đời cùng với việc tái kiến trúc mạng, tận dụng tất cả các ưu thế về công nghệ tiên tiến nhằm đưa ra nhiều dịch vụ mới, mang...

  pdf5p zues09 08-07-2011 78 14   Download

 • Open Protocols APIs Chuyển mạch mềm (Trung tâm điều khiển cuộc gọi) Open Protocols APIs Phần cứng truyền dẫn _ Nhà cung cấp đưa ra tất cả các giải pháp trong một khối chuyển mạch duy nhất : Phần cứng, phần mền mà các trình ứng dụng _ Khách hàng phụ thuộc nhà cung cấp : không có đổi mới, chi phí vận hành và bảo dưỡng cao

  pdf5p zues09 08-07-2011 100 13   Download

 • RTP (Real Time Transport Protocol) RTP là giao thức dùng để truyền các thông tin yêu cầu tính thời gian thực (real-time) như thoại và hình ảnh. RTP và giao thức hỗ trợ RTCP (Real Time Control Protocol) là các giao thức hoạt động ngay trên lớp UDP. Bản thân RTP không thực hiện một hoạt động nào liên quan đến sự đảm bảo chất lượng của thông tin cần truyền tải có yêu cầu về thời gian thực.

  pdf5p zues09 08-07-2011 80 13   Download

 • BAØI GIAÛNG NGN Chöông 5: Dòch vuï trong NGN V. KIEÁN TRUÙC DÒCH VUÏ THEÁ HEÄ SAU Hình 5-5 Caáu truùc maïng ña dòch vuï (töø goùc ñoä maïng) Söï hieåu bieát caáu truùc dòch vuï maïng theá heä môùi seõ giuùp laøm saùng toû caùc yeâu caàu ñoái vôùi moãi phaùt haønh veà coâng ngheä NGN. Xeùt treân lôùp öùng duïng dòch vuï, coù hai thaønh phaàn chöùc naêng ñöôïc theâm vaøo caáu truùc maïng theá heä sau: chöùc naêng server öùng duïng vaø chöùc naêng media server. Hình 5-6 Caáu truùc chöùc naêng lôùp öùng duïng - 128 - BAØI GIAÛNG NGN Chöông 5: Dòch...

  pdf6p zues09 08-07-2011 56 13   Download

 • Kiến trúc tổng đài độc quyền làm cho các nhà khai thác gần như phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà cung cấp tổng đài. Điều này không những làm giảm sức cạnh tranh cho các nhà khai thác, đặc biệt là những nhà khai thác nhỏ, mà còn tốn nhiều thời gian và tiền bạc khi muốn nâng cấp và ứng dụng các phần mềm mới. Các tổng đài chuyển mạch kênh đã khai thác hết năng lực và trở nên lạc hậu đối với nhu cầu của khách hàng. ...

  pdf5p zues09 08-07-2011 89 12   Download

 • Tập đoàn ITXC ( Internet Telephony Exchange Carrier) đã có một thỏa thuận với Viễn Thông Nhật Bản ( Telecom Japan) để kết cuối lưu lượng và các nút quốc tế của họ tại nhiều nước Châu Á. Công ty VIP Calling có nhiều nút tại Châu Á, kể cả một nút vừa được thông báo ở Đài Loan. Công ty Singtel đang cung cấp một tuyến kết nối từ Singapore tới Trung Quốc và Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm với điện thoại Internet, qua đó thấy rằng nó được sử dụng cho các cuộc gọi nội địa...

  pdf5p zues09 08-07-2011 93 12   Download

 • Trước hết, vấn đề nổi bật nhất là trong phương thức chồng xếp, phải thiết lập các liên kết PVC tại N điểm nút, tức là cần thiết lập mạng liên kết. Như thế có thể sẽ gây nên vấn đề bình phương N, rất phiền phức, tức là khi thiết lập, bảo dưỡng, gỡ bỏ sự liên kết giữa các điểm nút, số việc phải làm ( như số VC, lượng tin điều khiển) đều có cấp số nhân bình phương của N điểm nút. Khi mà mạng lưới ngày càng rộng lớn...

  pdf4p zues09 08-07-2011 58 12   Download

 • Trong các chương trước ta đã được tìm hiểu về mạng viễn thông Việt Nam cũng như về mạng viễn thông thế hệ sau NGN và hoạt động của nó. Việc chuyển đổi từ mạng viễn thông hiện tại lên mạng NGN là điều tất yếu của xu hướng phát triển. Chương này sẽ trình bày chiến lược phát triển mạng NGN của chính ngành viễn thông Việt Nam. Việc xây dựng tùy thuộc vào tình hình mạng cụ thể và quan điểm của nhà khai thác....

  pdf6p zues09 08-07-2011 78 12   Download

 • Các nguồn doanh thu mới Dự báo hiện nay cho thấy mức suy giảm trầm trọng của doanh thu thoại và xuất hiện mức tăng doanh thu đột biến do các dịch vụ giá trị gia tăng mang lại. Kết quả là phần lớn các nhà khai thác truyền thống sẽ phải tái định mức mô hình kinh doanh của họ dưới ánh sáng của các dự báo này. Cùng lúc đó, các nhà khai thác mới sẽ tìm kiếm mô hình kinh doanh mới cho phép họ nắm lấy thị phần, mang lại lợi nhuận cao hơn trên thị...

  pdf4p zues09 08-07-2011 65 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Next Generation Network
p_strCode=nextgenerationnetwork

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản