Nghị định luật tài nguyên môi trường

Xem 1-20 trên 280 kết quả Nghị định luật tài nguyên môi trường
 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số: 02/2010/nđ-cp của chính phủ -', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p daumeoduoicop 30-03-2010 239 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số : 18/2007/qđ-ttg', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc86p daystar01138 19-11-2010 71 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị định số 80/2006', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc16p anhthaopro 12-04-2011 86 25   Download

 • Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật tài nguyên nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung trong nghị định này.

  doc29p tichtutite 14-06-2014 60 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 21/2012/nq-hđnd8', văn bản luật, tài nguyên - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p bupbebagsu 16-01-2013 29 2   Download

 • Thông tư này hướng dẫn chi tiết thực hiện một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005 (sau đây gọi là Luật Bảo vệ môi trường), Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị định số 80/2006/NĐ...

  doc53p nguyenhaohung1988 14-11-2010 626 309   Download

 • Nghị định số 81/2006/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 9 tháng 8 năm 2006 về viejc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Bảo vệ môi trường và Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

  doc28p nguyenhaohung1988 14-11-2010 399 154   Download

 • Nghị định số 21/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2008.

  doc21p nguyenhaohung1988 14-11-2010 346 106   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo vệ môi trường.

  doc83p luuvu1208 13-11-2010 175 61   Download

 • Nghị định Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

  doc4p tuquy1 15-01-2010 222 52   Download

 • Nghị định Về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

  doc16p buikhacha 18-05-2010 456 51   Download

 • Nghị định Về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng

  doc52p buikhacha 18-05-2010 276 46   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  doc29p dung39bmt 23-05-2010 169 32   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG.

  pdf25p kt1987 28-01-2011 178 31   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010 Số: 33/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIỆT NAM TRÊN CÁC VÙNG BIỂN

  pdf11p cucaibanhchung 25-05-2010 168 29   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010 Số: 26/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 8 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2003/NĐCP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CHÍNH PHỦ

  pdf2p cucaibanhchung 25-05-2010 145 27   Download

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Kèm theo Quyết định số 135/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

  pdf10p meoconanca 28-02-2011 176 27   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Số: 50/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN CHÍNH PHỦ

  pdf5p cucaibanhchung 25-05-2010 219 26   Download

 • NGHỊ ĐỊNH Về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi

  doc12p hienpttm 31-03-2010 316 25   Download

 • Nghị định Về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng

  doc9p buikhacha 18-05-2010 122 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Nghị định luật tài nguyên môi trường
p_strCode=nghidinhluattainguyenmoitruong

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản