intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết 116

Xem 1-20 trên 32 kết quả Nghị quyết 116
 • Nghị quyết 116/2013/NQ-HĐND quy định hỗ trợ học phí đào tạo cho viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế do tỉnh Đồng Tháp ban hành.

  pdf3p minhquanmq 27-03-2014 31 0   Download

 • Nghị quyết số 116/2019/NQ-­CP ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

  doc7p cuahoangde999 03-06-2020 11 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA TỈNH LONG AN NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22

  pdf5p inoneyear2 22-03-2010 49 3   Download

 • Nghị quyết số 70/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định danh mục địa bàn (thôn, bản) và khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh theo quy định tại nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 53 3   Download

 • Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của chính phủ.

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 35 0   Download

 • Nghị quyết số 53/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  doc3p nghiquyet01 20-11-2017 34 0   Download

 • Nghị quyết số 07/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách tại nghị định 116/2016/NĐ-CP của chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  doc44p nghiquyet01 22-11-2017 20 0   Download

 • Nghị quyết số 26/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

  pdf4p nghivanquyet0908 24-11-2017 58 0   Download

 • Nghị quyết số 02/2020/NQ-HDND bãi bỏ nội dung: “Trường hợp địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn (phải qua sông, suối không có cầu, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá), giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể về khoảng cách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương tại từng thời điểm.

  doc2p soninhduc888 29-05-2020 11 0   Download

 • Nghị quyết số 172/2019/NQ-HĐND ban hành việc bổ sung danh mục cụ thể khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và về nhà trong ngày được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13/7/2017, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 19/10/2017 và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh.

  doc3p tomtit999 12-06-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 253/2019/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, nhất bổ sung khoản 1, 2 Điều 1 của Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018; Nghị quyết số 71/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016; Nghị quyết số 116/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017; Nghị quyết số 152/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục, dự án có thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

  doc2p tomtit999 12-06-2020 0 0   Download

 • Nghị quyết số 116/2019/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 364/2011/NQ-HĐND ngày 18/3/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn phí xây dựng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

  doc2p tomtit999 12-06-2020 1 0   Download

 • Nghị quyết số 123/2019/NQ-HĐND ban hành quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của chính phủ.

  doc54p tomtit999 12-06-2020 1 0   Download

 • Tạp chí Triết học Số 4 (116), Tháng 8 - 2002 với các chủ đề sau: Đưa Nghị quyết VIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, kỷ niệm 230 năm ngày sinh Hêgen (1770 - 2000), tìm hiểu tư tưởng của các nhà kinh điển, trao đổi ý kiến, giới thiệu sách.

  pdf68p talata_1 14-10-2014 88 17   Download

 • Quyết định 147/2020/QĐ-UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

  doc5p solacduy999 22-04-2020 0 0   Download

 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, trong đó các trung tâm trọng tài kinh tế khác thì được Chủ tịch UBND cấp Tỉnh cho phép thành lập và sau đó hoạt động theo các Quy định 116/CP ngày 5/9/1994 của Chính phủ. Các quy định về điều kiện, thủ tục xét chọn trọng tài nên đối với trung tâm trọng tài Quốc tế Việt nam và các trung tâm trọng tài kinh tế theo Nghị định 116/CP cũng rất khác nhau, sự không thống nhất của môi trường pháp lý này đã làm cho các trung tâm trọng...

  pdf28p cnkbmt10 28-10-2011 110 46   Download

 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------Số: 22/2010/TT-BKH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch...

  pdf14p chongxinhyeu 20-12-2010 135 25   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ BÁN NHÀ Ở LÀ NHÀ BIỆT THỰ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHO NGƯỜI ĐANG Ở THUÊ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/CP NGÀY 5/7/1994 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf6p daumeoduoicop 26-03-2010 130 8   Download

 • Công văn đề nghị Công nhận nghề truyền thống hoặc (làng nghề ) UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ …………….. -------Số: ……/……. V/v đề nghị công nhận nghề truyền thống (Làng nghề). CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - , ngày ……tháng……năm 20… Kính gửi: - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; - Sở Nông nghiệp và PTNT; - UBND huyện……………… Căn cứ Nghị định số 66/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về hướng dẫn...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 105 5   Download

 • Quyết định số 116/2004/QĐ-UB về việc Quy định tạm thời về chế độ thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện Nghị định 60/CP, 61/CP do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf2p lawdt4 02-12-2009 75 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết 116
p_strCode=nghiquyet116

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2