Nghị quyết luật công nghệ thông tin

Tham khảo và download 15 Nghị quyết luật công nghệ thông tin chọn lọc sau:
 • Hướng dẫn một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của chính ohur về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử

  pdf12p sontratckh 22-03-2010 117 34   Download

 • BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010 Số: 1191/QĐ-BYT QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2015 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

  pdf5p cucaibanhchung 29-05-2010 169 27   Download

 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------Số: 11/2010/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf11p cucaibanhchung 29-05-2010 197 26   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 03/2...

  pdf12p vienthieu 31-12-2010 71 13   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 191/TB-BGDĐT-ĐTVNN V/v: Thông báo về việc giao dịch điện tử đối với công tác tuyển sinh đi học nước ngoài CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯƠC NGOÀI ------THÔNG BÁO CỦA CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI VỀ VIỆC GIAO DỊCH ĐIỆN...

  pdf3p cucaibanhchung 29-05-2010 198 34   Download

 • BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------Số: 07/2010/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO MỘT SỐ NGHỀ THUỘC CÁC NHÓM NGHỀ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ - MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  pdf3p cucaibanhchung 01-06-2010 117 18   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 422/CT-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG

  pdf5p cucaibanhchung 29-05-2010 105 12   Download

 • Bên giao có quyền sở hữu (hoặc quyền sử dụng) các đối tượng sở hữu công nghiệp hoặc thông tin, bí quyết kỹ thuật có giá trị thương mại và có khả năng áp dụng trong sản xuất, kinh doanh …… (sản phẩm) b) Bên giao đã tiến hành sản xuất và bán …. (sản phẩm) qua …. (một số) năm. c) Bên giao có quyền và có khả năng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, thông tin kỹ thuật nói trên cho Bên nhận để Bên nhận sản xuất, kinh doanh …. (sản phẩm).

  doc13p yy8891 15-04-2011 75 22   Download

 • Quyết định số 174/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawgd3 04-11-2009 75 10   Download

 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------Số: 419/QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CẬP NHẬT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf73p cucaibanhchung 29-05-2010 76 9   Download

 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------Số: 526/QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỪA NHẬN PHÒNG ĐO KIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf3p cucaibanhchung 29-05-2010 82 10   Download

 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------Số: 660/QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA THỐNG KÊ BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf2p cucaibanhchung 29-05-2010 67 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ MẠNG TIN HỌC DIỆN RỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Xét đề nghị của Giám đốc Sở...

  pdf0p vienthieu 31-12-2010 81 8   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, QUYẾT NGHỊ: Điều 1.

  pdf61p quadau_haudau 28-01-2011 92 8   Download

 • BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------Số: 10/2010/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TRỢ GIÚP TRA CỨU SỐ MÁY ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH QUA MẠNG VIỄN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  pdf9p cucaibanhchung 29-05-2010 91 9   Download

Đồng bộ tài khoản