Phân cấp nguồn thu

Xem 1-20 trên 905 kết quả Phân cấp nguồn thu
 • Trên cơ sở cơ chế phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2007 - 2010, để đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong quá trình phân cấp nguồn thu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu NSNN, đảm bảo nguồn lực để thực hiện một cách tốt nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình.

  pdf123p bautroibinhyen4 27-11-2016 0 0   Download

 • Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi là một nội dung quan trọng trong cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, nhằm quản lý thống nhất hệ thống NSNN bằng việc phân công trách nhiệm gắn với quyền hạn, phân cấp quản lý giữa các ngành, các cấp trong việc thực hiện thu, chi NSNN phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  doc106p thevangnguyen 29-08-2013 134 45   Download

 • Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng.

  pdf35p sontratckh 10-12-2010 276 49   Download

 • Quyết định 52/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2010

  pdf17p lythong 18-08-2009 344 38   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 28 4   Download

 • Tam Kỳ, ngày 08 tháng 11 năm 2006 NGHỊ QUYẾT Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2007 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII,

  pdf13p poqueen 13-05-2013 26 2   Download

 • Nghị quyết số 48/2017/NQ-­HĐND về việc bổ sung nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020.

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 07/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018 - 2020.

  doc19p nghiquyet01 22-11-2017 9 0   Download

 • Nghị quyết số 93/2017/NQ-­HĐND ban hành sửa đổi một số điều của Quy định và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  pdf2p nghivanquyet0908 24-11-2017 1 0   Download

 • Quyết định số 69/2017/QĐ-UBND bổ sung quy định phân cấp nguồn thu giữa các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định giai đoạn 2017-2020.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quyết định số 93/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ quyết định số 96/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.

  doc1p daovanmanh_123 03-03-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND về quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p mattroibecon_06 07-04-2018 1 0   Download

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 5 - Phân cấp tài khóa bao gồm những nội dung về vai trò của phân cấp ngân sách nhà nước; phân định nguồn thu giữa các cấp ngân sách nhà nước; phân định nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhà nước; tỉ lệ phân chia khoản thu giữa trung ương và địa phương.

  ppt49p cocacola_07 07-11-2015 27 7   Download

 • Ebook Hướng dẫn nội dung phạm vi thu, chi tài chính và các quy định mới đối với công đoàn các cấp năm 2012: Phần 1 tìm hiểu quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính công đoàn cơ sở (theo Quyết định 1445/QĐ-TLĐ); hướng dẫn nội dung thu và phân phối nguồn thu tài chính của công đoàn cơ sở; hướng dẫn nội dung, phạm vi chi tài chính công đoàn cơ sở; hướng dẫn công tác quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

   

  pdf151p thuytrang_5 01-07-2015 34 3   Download

 • Ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (CHDCND Lào), Luật Ngân sách Nhà nước Lào ra đời và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/1995 đã quy định thu ngân sách Nhà nước (NSNN) là một hệ thống thống nhất bao gồm thu ngân sách Trung ương (NSTW) và thu ngân sách các cấp chính quyền địa phương. Ngân sách tỉnh là một cấp trong ngân sách các cấp chính quyền địa phương được Nhà nước phân cấp nguồn thu theo chức năng quyền hạn cụ thể.

  pdf79p dell1122 05-09-2012 95 39   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Tài chính Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính.

  pdf3p yoonaa 30-09-2010 70 5   Download

 • Bài giảng "Tài chính công - Bài 5: Phân cấp tài khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Những tư tưởng cốt lõi, vai trò của phân cấp ngân sách nhà nước, phân định nguồn thu giữa các cấp ngân sách nhà nước, phân định nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhà nước, tỉ lệ phân chia khoản thu giữa trung ương và địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf49p nguoibakhong05 18-03-2018 0 0   Download

 • Theo luật ngân sách nhà nước : Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu,chi của nhà nước trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. Thuật ngữ ”Ngân sách” có nguồn gốc từ tiếng la tinh”Budget” có nghĩa là cái túi hay rộng hơn là nơi tập trung nguồn thu và xuất phát điểm của các khoản chi.

  doc51p nhaquantritaiba 12-06-2011 245 111   Download

 • Hội nhập với nền kinh tế thế giới đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đất nước ta còn nghèo, thu nhập người dân chưa cao, xuất phát điểm thấp.

  pdf61p intel1212 05-12-2012 138 34   Download

 • Nghị quyết 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp một số lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bố ngân sách năm 2007

  doc29p trongthuy 18-08-2009 127 19   Download

Đồng bộ tài khoản