Phê duyệt đề án tuyên truyền

Xem 1-20 trên 46 kết quả Phê duyệt đề án tuyên truyền
 • Quyết định 31/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012

  doc30p nguyetnga 19-08-2009 483 18   Download

 • Quyết định số 65/QĐ-TTg ban hành phê duyệt đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.

  doc5p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

 • Quyết định số 938/QĐ­TTg/2017 ban hành phê duyệt đề án “tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,..

  pdf6p bachma45 02-11-2017 4 0   Download

 • KẾ HOẠCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2013-2016 Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012”;...

  pdf9p luatsuminhtri 19-06-2013 38 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2016” CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư...

  pdf10p minhtri2205 29-05-2013 21 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (GIAI ĐOẠN 2010 – 2015)

  pdf11p inoneyear 06-04-2010 125 17   Download

 • Quyết định số 554/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2009 đến năm 2012” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf36p lawvhxh1 16-11-2009 95 8   Download

 • Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf16p lawvhxh1 16-11-2009 51 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ, XÚC TIẾN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

  pdf18p socoladaungot 13-07-2012 62 8   Download

 • Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009 – 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf34p lawdn1 31-10-2009 86 5   Download

 • Quyết định 3391/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf15p lawttnh1 11-11-2009 40 4   Download

 • Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2009 – 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf32p lawttnh10 12-11-2009 52 3   Download

 • Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawqds3 09-12-2009 76 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN TỪ NĂM 2012 ĐẾN NĂM 2016 BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

  pdf14p voigiay 05-11-2011 58 3   Download

 • Quyết định 178/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf9p lawgd5 04-11-2009 39 2   Download

 • Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf9p lawgd5 04-11-2009 50 2   Download

 • Quyết định 178/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf8p lawqds3 09-12-2009 60 2   Download

 • Quyết định 2043/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông giai đoạn 2013 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  doc8p kevinle124 30-05-2014 7 0   Download

 • Quyết định số 2493/QĐ-­TTg/2017 ban hành về phê duyệt đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  doc5p bachma45 02-11-2017 4 0   Download

 • Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án đổi mới công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020.

  doc18p mattroibecon_06 07-04-2018 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản