Quy định công tác văn thư

Xem 1-20 trên 972 kết quả Quy định công tác văn thư
 • Quy định công tác văn thư, lưu trữ tại Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 2889/QĐ-ĐHQGHN ngày 23 tháng 8 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc67p thuyhuynh1702 07-12-2015 18 4   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Văn bản Quyết định Ban hành kèm theo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Núi Thành để tìm hiểu nội dung về những quy định, công tác văn thư,...

  doc12p thanhthanhphanthi 30-03-2017 6 0   Download

 • Quy chế Công tác văn thư, lưu trữ cơ quan quy định các hoạt động về văn thư lưu trữ, lưu trữ trong quá trình quản lý, chỉ đạo của cơ quan, được áp dụng đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thanh tra Sở. Quy chế có tổng cộng 3 chương kèm theo 23 điều. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p xuanphuonglx2014 23-06-2014 194 33   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1784/QĐ-UBND NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf8p naubanh_chung 23-01-2013 33 1   Download

 • Quyết định 446/2013/QĐ-UBND về Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Mời các bạn cùn tham khảo để nắm rõ nội dung trong quyết đinh này.

  pdf21p hoangphungphilong234 26-04-2014 21 0   Download

 • Mời các bạn cùng xem qua bản "Qui định về công tác văn thư lưu trữ" của công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ. Quy chế này có tổng cộng 4 chương với 15 điều kèm theo: Chương 1 - Quy định chung; Chương 2 - Công tác văn thư; Chương 3 - Công tác lưu trữ; Chương 4 - Điều khoản thi hành.

  doc16p langtu10101112 08-03-2011 635 206   Download

 • Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; các quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

  pdf5p lothuynd 24-04-2017 515 52   Download

 • Cuốn sách "Những quy định pháp luật về soạn thảo văn bản và công tác văn thư - lưu trữ" do TS. Nghiêm Kỳ Hồng, và ThS, Hà Quang Thanh tuyển chọn và hệ thống hóa gồm 21 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong thời gian từ năm 2001 đến năm 2006 về soạn thảo văn bản và công tác văn thư - lưu trữ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf270p doinhugiobay_06 07-12-2015 76 26   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những quy định pháp luật về soạn thảo văn bản và công tác văn thư - lưu trữ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các quy định về công tác văn thư - Lưu trữ, phần phụ lục là các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của Cục văn thư Lưu trữ nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf309p doinhugiobay_06 07-12-2015 77 22   Download

 • Quy chế này quy định về việc quản lý công tác văn thư của UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố quản lý; Công tác văn thư quy định tại Quy chế này bao gồm các công việc: Soạn thảo, ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của UBND thành phố và các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố quản lý; lập hồ sơ hiện hành, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p thanhthanhphanthi 30-03-2017 49 2   Download

 • Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác văn thư và công tác lưu trữ được giao tại Quyết định số 177/2003/QĐ-TTg ngày 01/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn các cơ quan, tổ chức xây dựng quy chế (hoặc quy định) công tác văn thư và lưu trữ của cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là quy chế công tác văn th...

  pdf8p thuyha 24-06-2009 1279 158   Download

 • Quyết định số 81/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf14p lawvhxh3 16-11-2009 69 6   Download

 • Quyết định 343/QĐ-HQBD năm 2013 Quy chế công tác Văn thư - lưu trữ của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong quyết định này.

  pdf18p buitubt 06-03-2014 23 0   Download

 • Quyết định số: 35/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ tỉnh Hòa Bình; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf23p ngochuyen2345 23-10-2015 13 0   Download

 • Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

  doc4p daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • Quyết định số 1087/QĐ-HQBRVT ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ của cục hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  doc23p daovanmanh_123 03-03-2018 1 0   Download

 • Quy chế này quy định về soạn thảo và ban hành văn bản; quản lý văn bản và tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Tổng công ty; quản lý và sử dụng con dấu trong công tác văn thư

  doc31p tieuboingoan 31-05-2010 287 101   Download

 • Công văn số: 260/VTLTNN-NVĐP về việc hướng dẫn xây dựng quy chế công tác văn thư và lưu trữ. Việc xây dựng, ban hành quy chế công tác văn thư và lưu trữ cơ quan nhằm cụ thể hoá các quy định của Nhà nước về công tác văn thư và lưu trữ cho phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, tổ chức; giúp các cơ quan, tổ chức thực hiện thống nhất các hoạt động trong công tác văn thư và lưu trữ.

  pdf8p lalala10 04-03-2016 26 1   Download

 • Quyết định 22/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước vê việc ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ

  doc21p trongthuy 18-08-2009 94 8   Download

 • Quyết định 26/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định công tác tổ chức quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  pdf8p buitubt 05-03-2014 48 4   Download

Đồng bộ tài khoản