intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền lực quản lý

Xem 1-20 trên 1304 kết quả Quyền lực quản lý
 • Bài viết này tiếp cận vai trò của KTNN trên góc độ là một công cụ có hiệu lực của Nhà nước trong kiểm soát quyền lực quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

  pdf5p vichoji2711 04-05-2020 22 3   Download

 • Ý nghĩa của luận văn góp phần làm phong phú, sáng tỏ thêm nội dung công tác điều hành chính quyền cơ sở được thống nhất, hiệu quả và có khoa học. Ngoài ra luận văn cũng làm sáng tỏ nội dung để nâng cao năng lực quản lý của Chủ tịch UBND cấp xã trong thời đại mới.

  pdf24p anhinhduyet000 01-07-2019 35 1   Download

 • Nội dung của luận án gồm có 5 chương được trình bày như sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Cơ sở lý luận về năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã; Phương pháp nghiên cứu tác động của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tới năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã; Thực trạng tác động của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tới năng lực quản lý cán bộ, công chức chính quyền cấp xã của Thành phố Cần Thơ; Hoàn thiện hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính...

  pdf12p sohucninh321 09-07-2019 6 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là “đánh giá được tác động” của hoạt động ĐTBD tới năng lực quản lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã hiện nay tại TPCT thông qua đánh giá kết quả công việc của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã; từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động ĐTBD đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã, nâng cao năng lực quản lý cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở TPCT “đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội” trong giai đoạn mới giai đoạn 2020 và tầm nhìn 2025.

  pdf205p sohucninh321 09-07-2019 48 9   Download

 • Cho đến đầu thế kỷ XX, Tây Nguyên vẫn được xem là một khu vực kém phát triển về kinh tế xã hội; Ở đó, các dân tộc thiểu số sinh sống tản mát và có rất ít sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trên vùng đất “hẻo lánh” nhưng có vị trí địa chính trị đặc biệt quan trọng này, nhiều thế lực chính trị từ bên ngoài đã từng bước can thiệp và thậm chí xâm chiếm: Trước tiên là người Chăm và chính quyền phong kiến Champa, sau đó đến các triều đại phong kiến Việt Nam, tiếp đến là thực dân Pháp, và sau đó là chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ.

  pdf19p caothientrangnguyen 01-04-2020 20 1   Download

 • Mục tiêu chung của luận án là nghiên cứu ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả quản lý tài chính tại Đại học Thái Nguyên trong bối cảnh hướng tới đảm bảo quyền tự chủ tài chính trong tương lai.

  pdf0p trinhthamhodang1217 14-01-2021 2 0   Download

 • Để góp phần phát huy nội lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới kinh tế, baor đảm quyền tự do, bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh.

  pdf0p thuxuan 22-07-2009 538 204   Download

 • Cán bộ có vai trò rất quan trọng, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém" [48, tr 269, 240]. ở nước ta, cấp xã (xã, phường, thị trấn) là một trong bốn cấp hành chính. Cấp xã là cấp thấp nhất, gần dân nhất, là cấp trực tiếp tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của...

  pdf83p dell1122 06-09-2012 310 119   Download

 • Tài liệu Câu hỏi phỏng vấn năng lực cốt lõi giới thiệu tới các bạn hệ thống những gợi ý về việc giúp các bạn tự đánh giá về năng lực của bản thân như: Khả năng thúc đẩy sự thay đổi; quyền lực, thành tích; năng lực bổ khuyết; năng lực quản lý nhân sự; năng lực quản lý quy trình; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực tự quản lý; năng lực trình bày.

  xls6p hobaoluan 17-03-2015 232 35   Download

 • Trong một đơn vị, không những có nhiệm vụ công việc tương đối nặng nề mà còn có khả năng những việc linh cảm, có tính sự vụ.Là người lãnh đạo, người quản lý đơn vị, không thể nào ôm được tất cả, mà nhất thiết phải giao một phần hoặc nhiều phần công việc cho mọi người làm. Giao công việc nhiệm vụ cho người ta, thì đồng thời phải giao quyền lực làm việc tương ứng. Nếu không thì nhiệm vụ, công việc rất khó hoàn thành....

  pdf8p hongnhung_4 22-02-2011 114 27   Download

 • Điểm đến du lịch thông minh là một khái niệm mới trong bối cảnh phát triển ngày càng tăng của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) và có thể được xem là một trong các giải pháp có tính chiến lược giúp các điểm đến đạt được tính bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh. Lựa chọn hai điểm đến Helsinki và Lyon là các mô hình điểm đến du lịch thông minh nổi tiếng hiện nay, bài báo này sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình để phân tích và đề xuất các yếu tố cơ bản của một điểm đến du lịch thông minh.

  pdf19p angicungduoc2 31-12-2019 72 12   Download

 • Bài viết này đề xuất khung khái niệm về sự phân quyền trong quản lý rừng ở Việt Nam thông qua sự kết hợp và điều chỉnh từ khung khái niệm của các học giả trên thế giới. Khung khái niệm này xem chính sách GĐGR là điểm “đi vào” (entry point) và sự thay đổi quyền sở hữu đối rừng là sự chuyển giao quyền sử dụng rừng từ Nhà nước cho nhóm sử dụng rừng (chủ rừng). Dựa vào khung khái niệm này, trước hết phải xác định các bên liên quan tham gia vào tiến trình GĐGR, cũng như phân tích vai trò, động cơ và năng lực của họ...

  pdf7p hanh_tv32 02-05-2019 21 0   Download

 • Trong bất kì một chế độ xã hội nào, thuế luôn luôn là một công cụ thể hiện quyền lực của nhà nước và là nguồn tài chính chủ yếu và tin cậy để phục vụ nhu cầu chi tiêu công cộng xã hội. Với tốc độ gia tăng và đa dạng hóa các khu vực và toàn cầu hóa nhằm khai thác tối đa lợi thế so sánh của mỗi quốc gia nói riêng và khu vực nói chung đã đặt các nhà hoạch định chính sách kinh tế, tài chính trước những thách thức lớn lao đòi hỏi...

  pdf65p huyhoang 03-08-2009 1286 605   Download

 • Hằng ngày, các cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, công, nông trường, trường học, bệnh viện, đơn vị vũ trang... (sau đây gọi chung là cơ quan) trong khi giải quyết các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao đều phải xử lý những vấn đề liên quan tới việc tổ chức quản lý công văn, giấy tờ mà cơ quan gởi đi (văn bản đi). Giải quyết tốt vấn đề này sẽ có ý nghĩa thiết thực đến việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý,...

  pdf16p leethanhbinhf 29-05-2010 1094 338   Download

 • Tham khảo sách '48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực', kỹ năng mềm, kinh nghiệm lãnh đạo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf294p knm_111 26-04-2012 613 302   Download

 • Nhà nước một mặt là cơ quan thống trị giai cấp của một hoặc một nhóm giai cấp này đối với một hoặc toàn bộ các giai cấp khác trong xã hội; mặt khác là quyền lực công đại diện cho lợi ích chung của cộng đồng xã hội nhằm duy trì và phát triển xã hội trước lịch sử và các Nhà nước khác

  ppt38p buiduongson3 08-05-2010 756 295   Download

 • Định nghĩa về Nhà nước: Nhà nước là cơ quan thống trị của một (hoặc một nhóm) giai cấp này đối với một hoặc toàn bộ các giai cấp khác trong xã hội; vừa là cơ quan quyền lực công đại diện cho lợi ích của cộng đồng xã hội, thực hiện những hoạt động nhằm duy trì và phát triển xã hội

  ppt63p phanthihien34k10 15-03-2011 620 261   Download

 • Câu 10 : Trình bày sự cần thiết khách quan của QLNN đối với nền kinh tế. Bằng lý thuyết và thực tiễn chứng minh vai trò QLKT của nhà nước càng quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 1.nhà nước. ta có thể thấy nhà nước xuất hiện khi giai cấp và tư hưu về tư liệu sản xuất. nhà nước một mặt( là một thiết chế quyền lực chính trị) là cơ quan thống trị giai cấp...

  pdf7p bibi_1 05-03-2012 741 259   Download

 • Nội dung "Giáo trình Tâm lý học quản lý - Phần 1" trình bày các vấn đề về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý, lịch sử phát triển của âm lý học quản lý, khái niệm quản lý và lãnh đạo, các học thuyết về sự lãnh đạo, quyền lực trong lãnh đạo. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf85p hoa_loaken91 02-06-2014 689 240   Download

 • Phân cấp hành chính Việt Nam là sự phân chia các đơn vị hành chính của Việt Nam thành từng tầng, cấp theo chiều dọc. Theo đó cấp hành chính ở trên (cấp trên) sẽ có quyền quyết định cao hơn, bắt buộc đối với cấp hành chính ở dưới (hay cấp dưới). mở đầu Lĩnh vực “Quản lý và phát triển nguồn nhân lực” là một trong 5 nội dung chủ yếu trong khuôn khổ rà soát cải cách hành chính nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng...

  pdf78p ctnhukieu3 30-04-2011 498 224   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyền lực quản lý
p_strCode=quyenlucquanly

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2