intTypePromotion=3

Quyết định số 154

Xem 1-20 trên 37 kết quả Quyết định số 154
 • Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Quản lý nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm giai đoạn 2006 - 2015" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawttyt4 30-11-2009 64 7   Download

 • Quyết định số 154/2004/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  pdf6p lawqds2 09-12-2009 59 5   Download

 • Quyết định số 154/2000/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf4p lybangbang 10-10-2009 57 4   Download

 • Quyết định số 154/2002/QĐ-TTg về chính sách cho các đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện chính sách ở các tỉnh Tây nguyên mua trả chậm nhà ở do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh14 19-11-2009 66 3   Download

 • Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf9p lawbmhc6 24-11-2009 58 3   Download

 • Quyết định số 154/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Trường đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawgd4 04-11-2009 48 2   Download

 • Quyết định số 154-CP về việc thành lập Tổng công ty vật tư và thu mua hải sản trực thuộc Bộ Hải sản do Hội đồng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawtm12 22-11-2009 54 2   Download

 • Quyết định số 154/2005/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 62 2   Download

 • Quyết định số 154/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành để sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 2.3, phần II và khoản 1 phần III Chương trình hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

  pdf3p tadinhphong 23-10-2009 57 1   Download

 • Quyết định số 154/2003/QĐ-BBCVT về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông do Bộ Bưu chính, viễn thông ban hành

  pdf13p quyenlinh 23-10-2009 40 1   Download

 • Quyết định số 154/2004/QĐ-UB về việc thành lập Hội các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dây dẫn điện Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  pdf2p lawdn6 31-10-2009 44 1   Download

 • Quyết định số 154/2005/QĐ-UBND về giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho Sở Giáo dục và Đào tạo do do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf2p lawgd3 04-11-2009 66 1   Download

 • Quyết định số 154-TTg về việc giao Bộ Y tế thường trực Uỷ ban 10-80 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawttyt11 30-11-2009 46 1   Download

 • Quyết định số 154-BYT/QĐ về bổ sung danh mục thuốc, hóa chất dược dụng, hóa chất sát trùng, diệt côn trùng dược liệu thống nhất trong toàn ngành y tế hai năm 1974-1975 do Bộ Y Tế ban hành.

  pdf4p lawttyt12 30-11-2009 47 1   Download

 • Quyết định số 154/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016.

  pdf3p bachma49 06-01-2018 4 0   Download

 • Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 154/1998/QĐ-NHNN14 ngày 29/4/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng.

  doc10p chuongvd 27-11-2010 158 34   Download

 • Mục tiêu: nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ... b) Kiện toàn và nâng cao năng lực cơ quan quản lý nhà nước về dược ...

  pdf6p hongle 24-06-2009 170 28   Download

 • Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

  pdf2p conchokon 24-09-2012 39 2   Download

 • Mẫu 06-SHTT CỤC HẢI QUAN....... CHI CỤC HẢI QUAN .......... ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ-SHTT ..........., ngày tháng năm 20.......

  pdf2p longxanh39 28-06-2011 89 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ẤN ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế; Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi t...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 80 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quyết định số 154
p_strCode=quyetdinhso154

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản