intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định sửa đổi luật cư trú

Xem 1-20 trên 29 kết quả Quyết định sửa đổi luật cư trú
 • Luật số 36/2013/QH13 do Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cư trú tại Việt Nam.

  pdf7p huongruoutinhnong123 25-03-2014 67 1   Download

 • Quyết định 1832/QĐ-TTg năm 2013 Kế hoạch triển khai thi hành Luật cư trú sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf5p thanhthienhoang23 19-05-2014 33 1   Download

 • LUẬT CƯ TRÚ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 81/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về cư trú.

  pdf13p xingau4 12-08-2011 139 16   Download

 • TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM -------Số: 148/QĐ-VSD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/QĐ-VSD NGÀY 08 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ...

  pdf9p stingdautaydo 07-12-2012 56 2   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về cư trú. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm...

  pdf17p abcdef_42 01-11-2011 84 8   Download

 • Quyết định số 562/2002/QĐ-NHNN về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi một số điểm tại Thông tư số 05/2001/TT-NHNN ngày 31/5/2001 hướng dẫn thi hành Quyết định số 61/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawvhxh14 19-11-2009 57 5   Download

 • Quyết định số 61/2002/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 61/2001/QĐ-TTG ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

  pdf2p lawdt7 02-12-2009 65 4   Download

 • Quyết định 418/1998/QĐ-NHNN7 về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 ngày 30/9/1998 hướng dẫn thi hành Quyết định 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 63 2   Download

 • Quyết định 180/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

  doc1p vantien 19-08-2009 43 1   Download

 • Quyết định 232/1998/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 1 Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

  pdf1p lawtm9 29-10-2009 57 1   Download

 • Quyết định 418/1998/QĐ-NHNN7 về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của Người cư trú là tổ chức do Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư 08/1998/TT-NHNN7 ngày 30/9/1998 hướng dẫn thi hành Quyết định 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf4p lawtm9 29-10-2009 51 1   Download

 • Quyết định số 314/1999/QĐ-NHNN7 về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 418/1998/QĐ-NHNN7 ngày 11/12/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

  pdf2p lawdt10 02-12-2009 55 1   Download

 • Quyết định 09/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 20/2012/QĐ-UBND về mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm đang giáo dục, chữa trị bắt buộc và cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng; người không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tại trung tâm; mức chi cho tổ công tác, quản lý cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng tỉnh Vĩnh Long.

  pdf2p tienthanhcong7892 22-05-2014 31 0   Download

 • Quyết định số: 54/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân Apec ban hành kèm theo quyết định số 45/2006/QĐ-TTG ngày 28 tháng 02 năm 2006 của thủ tướng Chính phủ; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;...

  pdf5p cuonghuyen0628 13-11-2015 41 0   Download

 • Quyết định số 2050/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình quản lý lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất). Căn cứ Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật;

  doc28p trangan_123 03-03-2018 33 0   Download

 • Quyết định số 1829/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi nội quy tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p kieuvinha000 14-10-2019 0 0   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc . ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­. Số:  08/2019/QĐ­UBND Nam Định, ngày 20 tháng 03 năm 2019 . .. QUYẾT ĐỊNH.. QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH DO CÔNG TY TNHH MTV KINH DOANH VẬT . LIỆU ­ XÂY DỰNG TUẤN ANH SẢN XUẤT.. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH..Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;..

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 21 0   Download

 • Quyết định số 1179/QĐ-TCHQ về việc ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy tại trụ sở cơ quan tổng cục hải quan. Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

  doc10p thuyanlac000 04-11-2019 6 0   Download

 • BÁO CÁO GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 75/2010/QĐ-TTg NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ CƯ TRÚ HỢP PHÁP TẠI CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN

  pdf3p noel_vui 15-11-2012 40 2   Download

 • Quyết định số 180/1999/QĐ-TTg về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 173/1998/QĐ-TTg ngày 12/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ của người cư trú là tổ chức

  pdf1p lawdt10 02-12-2009 61 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quyết định sửa đổi luật cư trú
p_strCode=quyetdinhsuadoiluatcutru

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2