Stored procedures

Xem 1-20 trên 392 kết quả Stored procedures
 • Tham khảo bài viết 'stored procedure và t-sql nâng cao', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p thanhtung_hk 05-11-2010 324 115   Download

 • Store procedure (SP) là một tập các câu lệnh SQL (chương trình) được biên dịch và lưu trữ sẵn trên SQL Server. SP cho phép: - Chứa nhiều câu lệnh, có thể gọi các SP khác - Nhận các tham số đầu vào, đầu ra - Trả về trạng thái thực hiện (thành công hay thất bại) và nguyên nhân. Một số loại SP - System stored procedure: SP hệ thống, có tên bắt đầu bằng sp - User defined stored procedure: SP do người dùng định nghĩa...

  ppt32p lehieu_kitty 26-04-2012 253 85   Download

 • Executing SQL Server Stored Procedures In Chapter 4, you saw how to create and execute SQL Server stored procedures using TSQL. You execute a stored procedure using the T-SQL EXECUTE statement.

  pdf6p daisuphu 29-07-2010 141 47   Download

 • Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure (LINQ to SQL phần 7) Vài tuần trước tôi bắt đầu viết loạt bài về LINQ to SQL. LINQ to SQL là một bộ khung (framework) có sẵn cho O/RM (object relational mapping) trong .NET 3.5, nó cho phép bạn dễ dàng mô hình hóa các CSDL quan hệ dùng các lớp .NET. Bạn có thể dùng các biểu thức LINQ để truy vấn CSDL, cũng như có thể cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó. Dưới đây là 6 phần đầu tiên của loạt bài này: -Sử dụng LINQ to SQL (phần 1)...

  pdf18p huynhphongus 07-12-2011 124 41   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 9.8 Debugging a SQL Server Stored Procedure Problem Given an application that uses a SQL Server stored procedure that is causing errors, you need to debug the stored procedure. Solution Use Visual Studio .NET to debug SQL Server stored procedures

  pdf3p luvpro 04-08-2010 174 40   Download

 • Store Procedure (SP) : “A precompiled collection of Transact-SQL statements stored under a name and processed as a unit. SQL Server supplies stored procedures for managing SQL Server and displaying information about databases and users”. Lý do sử dụng : Khi duyệt hay xử lý Dữ Liệu trong Cơ Sở Dữ Liệu SQL Server, ngôn ngữ SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ thực thi hiệu quả nhất.

  ppt40p trinh02 23-01-2013 113 35   Download

 • Introducing Stored Procedures SQL Server allows you to store procedures in a database. Stored procedures differ from user-defined functions in that procedures can return a much wider array of data types

  pdf4p daisuphu 29-07-2010 101 34   Download

 • Using Stored Procedures to Add, Modify, and Remove Rows from the Database You can get a DataAdapter object to call stored procedures to add, modify, and remove rows from the database.

  pdf6p daisuphu 29-07-2010 100 30   Download

 • Setting the InsertCommand Property of a DataAdapter The following example creates a SqlCommand object named myInsertCommand that contains a call to the AddProduct4() stored procedure

  pdf8p daisuphu 29-07-2010 79 21   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8.11 Using a Single Stored Procedure to Update Multiple Changes to a SQL Server Database Problem You need to update a SQL Server 2000 database with changes to multiple rows in a DataSet by executing a single stored procedure.

  pdf7p luvpro 04-08-2010 103 19   Download

 • Introduction Chapter 1: Introducing SQL CLR Chapter 2: Your First CLR Stored Procedure Chapter 3: SQL CLR Structure and Common Tasks Chapter 4: Creating SQL CLR Objects Chapter 5: Comparing T-SQL with Managed Code Chapter 6: Replacing Extended Stored Procedures, Functions, and Other T-SQL Objects Chapter 7: The .NET Framework’s Base Class Library Chapter 8: Using SQL CLR Stored Procedures in Your Applications Chapter 9: Handling Errors in CLR Stored Procedures Chapter 10: CLR Administration and Security Chapter 11: Case Study...

  pdf432p trasua_123 29-12-2012 43 15   Download

 • In the decade since MySQL burst on the scene, it has become the dominant open source database, with capabilities and performance rivaling those of commercial RDBMS offerings like Oracle and SQL Server. Along with Linux and PHP, MySQL is at the heart of millions of applications. And now, with support for stored procedures, functions, and triggers in MySQL 5.0, MySQL offers the programming power needed for true enterprise use.

  pdf638p titatu_123 01-03-2013 58 14   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 4.9 Getting Stored Procedure Parameter Information at Runtime Problem You want to get information about the parameters used by a stored procedure at runtime. Solution Use DeriveParameters( ) method of the CommandBuilder.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 72 12   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.10 Raising and Handling Stored Procedure Errors Problem You want to catch and handle an error raised from a stored procedure. Solution Use a try . . . catch block to catch serious errors. Use the SqlConnection.InfoMessage event handler to catch informational and warning messages.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 60 8   Download

 • Chapter 11 - Stored procedures and triggers. This chapter augments your database application development skills with stored procedures and triggers. Stored procedures provide reuse of common code, while triggers provide rule processing for common tasks. Together, stored procedures and triggers support customization of database applications and improved productivity in developing database applications.

  ppt48p nomoney1 10-02-2017 7 2   Download

 • Chapter 9(3) intruduce stored procedures and function (9.6.1) with contents: Stored procedures type, create stored procedures, execute stored procedures, modify stored procedures, delete stored procedures, using parameter in stored procedures,...

  pdf31p kiepnaybinhyen_04 15-12-2015 16 1   Download

 • Bài giảng View, procedure, function & trigger do Lương Trần Hy Hiến biên soạn bao gồm những nội dung về View, Stored procedure, Function, Trigger. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf25p cocacola_10 02-12-2015 21 7   Download

 • Features and syntax can be added as long as they’re not in conflict with the standard 9. Don’t try to do everything at once, Essentials first, more features later. Adopt to make it fit into the existing MySQL server. Adopt to make it fit into the existing MySQL server.

  pdf51p sonpham 10-04-2009 620 125   Download

 • I- Khái niệm : Là một chương trình con được xây dựng bởi những phát biểu của T-SQL Có tham số Input và Output Được lưu trữ trong CSDL với 1 tên phân biệt. Cho phép gọi thực hiện từ các ngôn ngữ lập trình khác. Stored Procedure thường dùng thực hiện truy vấn hay cập nhật dữ liệu theo yêu cầu của người dùng.

  pdf28p nhocs200508 25-03-2011 289 105   Download

 • Nâng Cao Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách import và export data trong SQL Server. Sau đó sẽ bàn qua các loại Stored Procedure và Cursor. Sử dụng bcp và BULK INSERT để import data bcp là một command prompt dùng để import hay export data từ một data file (Text file hay Excel File) vào SQL Server hay ngược lại. Thường khi muốn chuyển một số lượng lớn data từ một database system khác như Oracle, DB2...sang SQL Server trước hết ta sẽ export data ra một text file sau đó import vào SQL Server...

  pdf9p balanghuyen 11-01-2010 411 98   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản