intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng ontology

Xem 1-20 trên 32 kết quả Sử dụng ontology
 • Trích xuất ngữ nghĩa cho hình ảnh là một bài toán mang tính thời sự và được ứng dụng trong nhiều hệ thống tra cứu ngữ nghĩa khác nhau. Trong bài viết này, một tiếp cận tra cứu ngữ nghĩa hình ảnh được đề xuất dựa trên tập ảnh tương tự với ảnh đầu vào; từ đó, ngữ nghĩa của hình ảnh được tra cứu trên ontology qua tập từ vựng thị giác. Các đối tượng trên mỗi hình ảnh được trích xuất và phân lớp dựa trên mạng nơ-ron tích chập nhằm trích xuất ngữ nghĩa cho hình ảnh.

  pdf12p vithales 19-04-2022 7 0   Download

 • Bài toán tích hợp ontology mờ có thể được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn khớp giữa các ontology và giải quyết mâu thuẫn trong các giá trị mờ. Bài viết này tập trung vào các vấn đề của giai đoạn so khớp, với phương pháp vét cạn và theo kinh nghiệm hiện có. Hướng vét cạn thường xảy ra nhiều lỗi khớp, tuy nhiên hầu hết các cặp so khớp giữa hai ontology đều được phát hiện.

  pdf7p vijihyo2711 25-09-2021 4 0   Download

 • Luận án trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu khái quát về các kỹ thuật tích hợp lược đồ dữ liệu, ontology và tích hợp ontology, và tính cấp thiết của việc xây dựng Ontology dầu khí Anh-Việt tại Viện dầu khí Việt Nam; Chi tiết cách tiếp cận của luận án về việc sử dụng độ đo khoảng cách Google vào tích hợp ontology;...

  pdf26p viyeri2711 14-09-2021 1 0   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Xây dựng hệ thống truy vấn video nông nghiệp hướng ngữ nghĩa có sử dụng Ontology được thực hiện với mục tiêu nhằm Xây dựng bộ nhận dạng tiếng nói để chuyển dữ liệu audio từ các video chăn nuôi sang dạng văn bản trích, từ đó lập chỉ mục cho hệ thống tìm kiếm, cây dựng bộ Ontology cho nhánh chăn nuôi trong nông nghiệp Việt Nam để mở rộng câu truy vấn từ đó mở rộng và nâng cao chất lượng tìm kiếm... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p xusong 12-07-2021 24 2   Download

 • Đề tài “Nghiên cứu phương pháp tìm kiếm ngữ nghĩa sử dụng Ontology và ứng dụng xây dựng hệ thống tra cứu, tìm kiếm văn bản mẫu bệnh” nghiên cứu các phương pháp tìm kiếm, các phương pháp xây dựng, trích rút thông tin từ văn bản làm giàu ontology bệnh, trích rút thông tin từ văn bản, khai phá các luật kết hợp trong ontology bệnh và ứng dụng xây dựng Hệ thống tìm kiếm ngữ nghĩa thông tin bệnh có hỗ trợ tương tác với người sử dụng bằng các gợi ý dựa trên tập luật kết hợp giữa các triệu chứng và luật kết hợp ngữ nghĩa từ các mối quan hệ trên Ontology bệnh.

  doc32p mucnang111 23-04-2021 15 0   Download

 • Bài viết này tập trung vào việc sử dụng logic mô tả để xây dựng một cơ sở tri thức về thuốc. Chúng tôi chạy thử mô hình thông qua Ontology thuốc được tạo bằng phần mềm Protégé dựa trên thông tin thuốc tra cứu từ tài liệu liên quan. Cùng với các dịch vụ suy luận, Ontology về thuốc có thể giúp người dùng sàng lọc thuốc trong điều trị trên cơ sở kiến thức nền được thiết lập, đồng thời nó cũng hỗ trợ việc truy xuất thông tin thuốc khi cần.

  pdf8p angicungduoc11 18-04-2021 11 0   Download

 • Bài viết giới thiệu giải pháp tích hợp xử lý ngữ nghĩa vào hệ thống gợi ý. Phương pháp này là sự kết hợp giữa kỹ thuật gợi ý truyền thống và phân tích mối quan hệ ngữ nghĩa của những mục tin trong hệ thống được lưu trữ bằng Ontology. Thông qua mô hình ngữ nghĩa, chúng tôi tiến hành suy diễn dữ liệu nhằm tăng thêm dữ liệu huấn luyện cho các mô hình dự đoán. Thực nghiệm cho thấy với việc tích hợp ngữ nghĩa để suy diễn thêm dữ liệu, các mô hình cho kết quả dự đoán chính xác hơn so với chỉ sử dụng dữ liệu sẵn có.

  pdf11p quenchua9 20-11-2020 28 0   Download

 • Trong bài báo này tác giả tìm hiểu phương pháp gióng hàng ontology (ontology alignment) trên ngôn ngữ OWL-Lite và OWL-DL. Trên cơ sở khảo sát công cụ OLA (Owl Lite Alignment) với kĩ thuật ánh xạ OWL Lite ontology, chúng tôi đề xuất một phương pháp tính độ tương tự của các thành phần giữa các OWL-DL ontology.

  pdf10p tamynhan8 04-11-2020 12 0   Download

 • Bài báo trình bày ngôn ngữ biểu diễn tri thức logic mô tả mờ (Fuzzy description logics), xây dựng luật mờ dựa trên ngôn ngữ f-SWRL, sử dụng bộ truy vấn Fuzzy description logics query trong plugin fuzzy OWL 2 và xây dựng một hệ thống ứng dụng trong tư vấn chọn nghề cho học sinh phổ thông.

  pdf9p tamynhan8 04-11-2020 14 0   Download

 • Hệ thống tương tác thông minh trong tra cứu và tìm kiếm thông tin bệnh “Smart Doctor” được xây dựng dựa trên phương thức tìm kiếm ngữ nghĩa, tích hợp giữa hệ chuyên gia và hệ thống khuyến nghị sử dụng công nghệ ngữ nghĩa Ontology phục vụ tra cứu, tìm kiếm văn bản mẫu bệnh.

  pdf10p visumika2711 17-07-2019 31 1   Download

 • Tóm tắt luận án: Một số phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tổng quan về xử lý tri thức không nhất quán trong ontology. Chương 2: suy luận với ontology không nhất quán sử dụng hàm chọn dựa trên khoảng cách ngữ nghĩa của ontology tham chiếu. Chương 3: xử lý xung đột mức khái niệm trong quá trình tích hợp ontology. Chương 4: xử lý xung đột mức tiên đề trong quá trình tích hợp ontology. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf28p dtphuongg 10-09-2018 42 3   Download

 • Luận án nghiên cứu về các phương pháp xử lý tri thức không nhất quán trong ontology. Các điểm mới trong luận án: đề xuất phương pháp sử dụng khoảng cách ngữ nghĩa theo ontology tham chiếu trong hàm chọn của khung lập luận với ontology không nhất quán. Đề xuất phương pháp dựa trên lý thuyết đồng thuận để xử lý xung đột mức khái niệm trong quá trình tích hợp ontology. Đề xuất phương pháp dựa trên lý thuyết đồng thuận để xử lý xung đột mức tiên đề trong quá trình tích hợp ontology.

  pdf132p dtphuongg 10-09-2018 61 10   Download

 • This paper deals with the problem of handling semantic heterogeneity during schema integration. We present an approach on the basis of formal ontologies presented in a logical language to identification of relationship between different local schemas. Semantic similarity relations between definitions in formal ontologies are defined, verified and used for merging formal ontologies. It is found that the result of the merging process can be used for global schema generation.

  pdf7p binhminhmuatrenngondoithonggio 09-06-2017 24 2   Download

 • Nội dung của bài báo đề cập đến một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng một cổng thông tin giáo dục dựa trên nguyên tắc của một mạng xã hội. Trong đó cộng đồng người sử dụng đóng vai trò hạt nhân, cung cấp các nguồn tài nguyên cũng như tri thức được chia sẻ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf6p bautroibinhyen16 09-02-2017 52 2   Download

 • Bài giảng Tác tử - Công nghệ phần mềm dựa tác tử: Ngôn ngữ và công cụ Ontology trình bày các nội dung như: Lịch sử các ngôn ngữ biểu diễn, các ngôn ngữ biểu diễn, RDF resource description frame,...và các nội dung liên quan khác.

  pdf7p hihihaha10 06-02-2017 24 4   Download

 • Bài giảng Công nghệ XML và WEB ngữ nghĩa trình bày lịch sử hình thành và nhu cầu phát triển web ngữ nghĩa, Ontology nền tảng xây dựng web ngữ nghĩa, ngôn ngữ truy vấn SPARQL, công nghệ XML và các xu hướng phát triển.

  pdf0p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 121 11   Download

 • Trong bài báo này tác giả đề xuất một phương pháp sử dụng dữ liệu sinh học để phân lớp các protein vận chuyển trên màng tế bào dựa vào cơ chất mà chúng vận chuyển. Dựa trên ý tưởng của các Operon, các tác giả sử dụng dữ liệu biểu hiện gene và các GO terms của các gene hàng xóm để tạo dữ liệu đầu vào cho máy vector hỗ trợ.

  pdf10p nganga_06 29-09-2015 66 3   Download

 • Bài viết này gồm có 5 nội dung chính. Phần 1 trình bày về khái niệm, và kích hoạt lan truyền trên ontology sự kiện theo các quan hệ được thể hiện trong truy vấn. Phần 2 trình bày cơ sở kiến thức và công trình liên quan. Phần 3 giới thiệu về giải thuật kích hoạt lan truyền. Phần 4 mô tả kiến trúc và phương pháp mở rộng truy vấn bằng giải thuật kích hoạt lan truyền có ràng buộc quan hệ. Phần 5 trình bày sự đánh giá và thảo luận trên các kết quả thí nghiệm. Mời tham khảo.

  pdf21p nganga_03 21-09-2015 36 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Lập trình hướng Agent tập trung nghiên cứu các đặc trưng của agent và hệ đa agent; một số vấn đề cơ bản liên quan đến phát triển hệ phần mềm agent bao gồm xây dựng ontology và tương tác; các bước trong phân tích và thiết kế hệ đa agent và sử dụng công cụ agentTool trong các bước này; phương pháp luận MaSE trong phân tích và thiết kế hệ dịch vụ thương mại điện tử TraNeS. 

  doc200p namdmcist 24-05-2015 136 31   Download

 • Trong truy xuất thông tin (Information Retrieval, IR), do những yếu tố khác nhau, người sử dụng thường dùng các truy vấn dạng đơn giản biểu diễn yêu cầu cần tìm. Việc này dẫn đến kết quả tìm được không đáp ứng đủ nhu cầu mong muốn, hoặc chất lượng thấp. Do đó, mở rộng truy vấn là vấn đề cần thiết, để từ đó giúp hệ thống truy xuất thông tin có thêm thông tin theo ngữ cảnh nhằm cải tiến các kết quả truy vấn. Thông tin theo ngữ cảnh có thể thu được từ những thông tin...

  pdf223p teambqt 17-09-2013 88 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Sử dụng ontology
p_strCode=sudungontology

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2