Thành lập ban soạn thảo xây dựng

Xem 1-20 trên 38 kết quả Thành lập ban soạn thảo xây dựng
 • Quyết định 1044/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng các Đề án triển khai Luật Cán bộ, công chức

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 99 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA ỦY BAN DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

  pdf2p naubanh_chung 23-01-2013 26 1   Download

 • Quyết định 806/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập nghị định thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  doc0p 1huutri 06-08-2009 79 4   Download

 • Quyết định 806/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập nghị định thay thế Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

  doc2p tuyettrang 07-08-2009 69 2   Download

 • Quyết định 1044/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng các Đề án triển khai Luật Cán bộ, công chức

  pdf2p 1huutri 06-08-2009 70 6   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 1019/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf4p shishomaru 05-06-2010 56 5   Download

 • Quyết định số 2414/QĐ-BGTVT về thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf4p lawttnh3 11-11-2009 51 4   Download

 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------Số: 1019/QĐ-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf3p bunbohue1810 21-06-2010 50 2   Download

 • Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành phƣơng tiện không thể thiếu đƣợc trong mọi lĩnh vực đời sống. Hơn lúc nào hết các tính năng của máy tính đƣợc khai thác một cách triệt để. Nếu nhƣ vài ba năm trƣớc máy tính ở nƣớc ta đƣợc sử dụng chủ yếu nhƣ là một công cụ để soạn thảo văn bản thông thƣờng ,hoặc các công việc lập trình, quản lý phức tạp ,xử lý dữ liệu biểu bảng, thƣơng mại, khoa học v.v…...

  pdf81p chieuwindows23 01-06-2013 60 16   Download

 • Quyết định 1477/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030"

  doc2p quynhson 19-08-2009 100 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP LUẬT ĐÔ THỊ

  pdf3p tinhkhiet2012 06-03-2012 64 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP VÀ ỦY QUYỀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN DÂN TỘC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 31 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 88/2007/NĐ-CP NGÀY 28/5/2007 VỀ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

  pdf3p coolandclean 21-05-2012 24 1   Download

 • Quyết định 2232/QĐ-BNN-TCTL năm 2013 thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  pdf2p vanthanhthiennu22 20-05-2014 19 0   Download

 • Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin (CNTT) làm cho máy tính trở thành phƣơng tiện không thể thiếu dƣợc trong mọi lĩnh vực đời sống. Hơn lúc nào hết các tính năng của máy tính dƣợc khai thác một cách triệt để. Nếu nhƣ vài năm truớc máy tính ở nƣớc ta đƣợc sử dụng chủ yếu nhƣ là một công cụ đẻ soạn thảo văn bản hoặc các công việc lập trình, quản lý phức tạp, xử lý dữ liệu biểu bảng, thƣơng mại, khoa học v.v…...

  pdf64p chieuwindows23 01-06-2013 174 94   Download

 • Đề tài đã đạt được những kết quả sau: Đã đào tạo, huấn luyện những kiến thức căn bản về ISO cho 60 chuyên gia đánh giá nội bộ, kết quả có 47 nhân viên được cấp giấy công nhận chuyên gia đánh giá nội bộ; Cử đại diện lãnh đạo, thành lập ban ISO; Soạn thảo bộ tài liệu ISO 9001:200: Thiết lập chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng của bệnh viện và các khoa phòng.

  pdf89p lalan38 01-04-2013 133 35   Download

 • Để tiến hành chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty liên doanh các bạn cần chuẩn bị: - Biên bản họp các cổ đông, thành viên trước thành lập công ty liên doanh - Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty liên doanh nước ngoài - Soạn thảo Điều lệ Công ty liên doanh nước ngoài - Soạn hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty liên doanh nước ngoài - Lập giải trình về điều kiện tài chính và cơ sở máy móc kỹ thuật để làm đề án xin thành lập công ty liên doanh nước n...

  pdf78p la_la123 05-04-2013 69 19   Download

 • Quyết định 946/QĐ-BXD về thành lập Ban soạn thảo Đề án “Nâng cao năng lực về quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn, chính quyền đô thị các cấp” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  pdf2p lawttnh1 11-11-2009 63 11   Download

 • Quyết định số 1700/QĐ-BNN-PC về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo nghị định của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11/10/2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf4p lawttnh22 19-11-2009 75 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO XÂY DỰNG “THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2010/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LÂM SINH” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p meoconanca 28-02-2011 66 3   Download

Đồng bộ tài khoản