intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thị trường chứng khóa

Xem 1-20 trên 2267 kết quả Thị trường chứng khóa
 • Kỷ yếu hội thảo khoa học "Kế toán xanh trong xu thế phát triển bền vững" được nghiên cứu với mục đích thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán trong bối cảnh đổi mới và hội nhập tại trường Đại học Lao động - Xã hội; tăng cường giao lưu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán giữa giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, nhà hoạch định chính sách.

  pdf211p khanhchi2590 10-06-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Ảnh hưởng của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính đến giá cổ phiếu tiếp cận theo phương pháp LASSO" trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin kế toán trên báo cáo tài chính (BCTC) đến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu, xem xét một cách toàn diện các thông tin kế toán trên BCTC, gồm 52 chỉ tiêu, đồng thời sử dụng phương pháp LASSO để lựa chọn được các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu "Sẵn sàng tự nguyện áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp các công ty niêm yết quy mô lớn" nhằm kiểm tra một số đặc điểm cụ thể của các công ty niêm yết quy mô lớn ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng tự nguyện áp dụng IFRS. Sử dụng phân tích thống kê mô tả và kiểm định hồi quy logistic để phân tích dữ liệu thu thập được từ 192 công ty niêm yết quy mô lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên ngoài đến hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam" đề cập đến các yếu tố môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến hệ thống kế toán doanh nghiệp và đặc điểm của các yếu tố này ở Việt Nam. Kết quả phân tích và tổng hợp cho thấy, quy mô và trình độ phát triển kinh tế của Việt Nam ở mức thấp, nguồn cung cấp vốn cho doanh nghiệp Việt Nam không dựa nhiều vào thị trường chứng khoán mà từ nhiều nguồn quan trọng khác như ngân sách nhà nước, vay ngân hàng, đầu tư trực tiếp nước ngoài.

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài nghiên cứu "Vai trò thúc đẩy của các tổ chức nghề nghiệp, lập quy đối với áp dụng phân tích dữ liệu kiểm toán" phân tích các nỗ lực của một số tổ chức nghề nghiệp, lập quy chủ yếu tại các thị trường kiểm toán đã phát triển nói trên trong việc thúc đẩy áp dụng phân tích dữ liệu trong kiểm toán báo cáo tài chính, qua đó đề xuất những khuyến nghị cho việc thúc đẩy đổi mới công nghệ trong quy trình kiểm toán nói chung và áp dụng phân tích dữ liệu kiểm toán nói riêng tại Việt Nam trong tương lai.

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tác động của kiểm soát nội bộ tới hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" phân tích tác động của kiểm soát nội bộ đến hiệu quả hoạt động của các công ty chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (đo lường qua chỉ tiêu ROA, ROE và khả năng cạnh tranh). Nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập từ bảng câu hỏi và tiến hành phân tích qua chỉ số Cronbach Alpha và hồi quy bội.

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Trong bài viết "Đánh giá khả năng sinh lợi trong các công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam", nhóm tác giả đi vào tiến hành nghiên cứu 53 công ty bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2016 -2020 nhằm: (1) Đánh giá thực trạng về khả năng sinh lợi của các công ty bất sản; (2) Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng sinh lợi của các công ty bất động sản niêm yết.

  pdf12p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Vai trò điều tiết của sở hữu nhà nước trong mối quan hệ giữa quản trị công ty và trách nhiệm xã hội tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" nhằm mục đích kiểm chứng vai trò điều tiết của nhà nước trong mối tương quan giữa quản trị công ty (QTCT) và việc công bố thông tin về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). Nhóm tác giả sử dụng phương pháp GMM để phân tích dữ liệu thứ cấp của 165 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2015-2018.

  pdf18p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Mục đích chính của nghiên cứu "Đánh giá cơ cấu tài sản dài hạn của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là kiểm tra thực nghiệm cơ cấu tài sản dài hạn của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm tác giả đã thu thập dữ liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước đây, các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020.

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bằng việc thực hiện nghiên cứu định lượng đối với các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, bài viết "Nghiên cứu sự hiện hữu của chi phí cứng nhắc trong các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" đã trình bày những bằng chứng khoa học về sự hiện hữu của chi phí cứng nhắc và làm rõ vai trò ngành nghề hoạt động đối với mức độ cứng nhắc của các chi phí trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xem xét tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Mẫu nghiên cứu gồm 150 doanh nghiệp ngành sản xuất niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến khả năng sinh lời." được thực hiện nhằm xem xét tác động của quản trị vốn lưu động đến khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Thực trạng cấu trúc sở hữu tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" cho thấy: (1) Đa số các DN chế biến thực phẩm có thời gian hoạt động từ 10 năm trở lên; (2) Tỷ trọng sở hữu Nhà nước lớn hơn 50% tại các DN chế biến thực phẩm có xu hướng giảm; (3) Tỷ lệ sở hữu nước ngoài và sở hữu khác có xu hướng gia tăng tại nhóm các DN chế biến thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Mức độ giải thích của các mô hình điều chỉnh lợi nhuận theo tổng dồn tích đối với các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" sử dụng dữ liệu từ 499 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam như một đặc trưng của thị trường cận biên. Trong nghiên cứu của nhóm tác giả, ba mô hình hồi quy ba được sử dụng bao gồm mô hình Dechow và cộng sử (1995), mô hình Kasznik (1999) và mô hình Kothari và cộng sự (2005) với cùng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất (Pooled OLS) để tìm ra mô hình phù hợp nhất.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu "Cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là khái quát cấu trúc vốn của các công ty Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng mẫu gồm 646 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt Nam với tổng cộng 2.494 quan sát trong vòng 4 năm từ năm 2017 đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng tự chủ tài chính của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam là thấp với tỷ lệ trung bình nợ phải trả trên tài sản là 47,6%, tỷ lệ trung bình nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 276,4%.

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của minh bạch thông tin tài chính đến chi phí vốn chủ sở hữu – Trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" xem xét ảnh hưởng của minh bạch thông tin tài chính đến chi phí vốn chủ sở hữu – trường hợp các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo tài chính của 120 công ty niêm yết trong năm 2018. Kết quả ước lượng bằng phương pháp OLS cho thấy minh bạch thông tin tài chính có ảnh hưởng ngược chiều với chi phí vốn chủ sở hữu của các công ty.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài báo "Nghiên cứu chất lượng báo cáo tài chính trên quan điểm kiểm toán tiếp cận theo phương pháp học máy" xem xét ảnh hưởng và tầm quan trọng của các nhân tố đến chất lượng báo cáo tài chính (BCTC) trên quan điểm kiểm toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sử dụng các mô hình hồi quy và thuật toán học máy trong việc nghiên cứu với dữ liệu tại các doanh nghiệp trong giai đoạn 2014-2020. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Vai trò của chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế với sinh viên kế toán – kiểm toán thời kỳ hội nhập" với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trau dồi tri thức, nâng cao năng lực chuyên môn để gia tăng giá trị của bản thân, tăng mức độ cạnh tranh với các ứng viên khác trên thị trường lao động, và việc sở hữu chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế sẽ là bước đệm vững chắc để sinh viên đạt được những thành công và thăng tiến trong tương lai.

  pdf13p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Minh bạch thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh mới" đưa ra các giải pháp để khắc phục những bất cập của thị trường là yêu cầu cần thiết không chỉ nhằm phát huy vai trò của thị trường chứng khoán đối với công cuộc phục hồi nền kinh tế, là cơ sở để khẳng định vị trí phong vũ biểu của nền kinh tế, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hòa nhập hiệu quả hơn với thị trường tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Mục đích chính của nghiên cứu "Đánh giá khả năng sinh lời của các doanh nghiệp công nghệ viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là kiểm tra thực nghiệm khả năng sinh lời của các doanh nghiệp (DN) công nghệ viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm tác giả đã thu thập dữ liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước đây, các DN công nghệ viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2015-2021.

  pdf12p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Áp dụng IFRS và mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam" thảo luận về IFRS trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu sớm nâng hạng TTCK Việt Nam. Từ đó gợi ý chính sách nhằm đạt mục tiêu đưa TTCK Việt Nam lên hạng Thị trường Mới nổi (Emerging Market). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2