Thiết lập quan hệ quyền tác giả

Xem 1-12 trên 12 kết quả Thiết lập quan hệ quyền tác giả
 • Hiệp định về việc thiết lập quan hệ quyền tác giả do Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ban hành

  pdf5p truongvu 10-10-2009 101 20   Download

 • Quyết định số 1130/TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p truongvu 10-10-2009 60 3   Download

 • Chỉ thị số 04/1998/CT-TTg về các biện pháp thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p truongvu 10-10-2009 49 5   Download

 • Thông tư số 05/1998/TT-BVHTT về một số quy định của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hôị chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

  pdf5p truongvu 10-10-2009 50 3   Download

 • Nói về vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải ba vấn đề có tính thời sự, song cũng rất phức tạp, đòi hỏi phải được tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu. Ba vấn đề đó là: 1) Vấn đề thiết kế mô hình cụ thể Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2) Vấn đề giải quyết mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước. 3) Vấn đề tạo lập những điều kiện, cơ sở...

  pdf14p bengoan369 09-12-2011 829 309   Download

 • Các nước ký kết công ước này Nhắc lại rằng quan hệ lãnh sự đã được thiết lập giữa các dân tộc từ lâu đời.

  doc26p huyennguyenthanh 19-12-2009 228 98   Download

 • Điều 2 khoản 11 và khoản 72 của Hiến chương Liên hiệp quốc khẳng định sự tôn trọng cần thiết của vấn đề chủ quyền lãnh thổ và công việc nội bộ của một quốc gia. Đây là hai trong số những nguyên tắc thể hiện sự hài hòa giữa các trường phái tư tưởng khác nhau và được thừa nhận rộng rãi nhất trong luật quốc tế đương đại

  pdf16p chaen_12 10-12-2013 45 10   Download

 • Tham khảo Một số vấn đề cơ bản liên quan đến Luật Biển VN năm 2012 trên cơ sở khái quát hóa tình hình tranh chấp chủ quyền biển Đông cũng như các văn bản pháp lý của VN đã ban hành trong thời gian qua nhằm mục đích xác lập chủ quyền quốc gia đối với các vùng biển đảo, tác giả đã làm rõ sự cần thiết phải ban hành Luật Biển VN năm 2012.

  pdf8p missminh32 09-04-2014 58 6   Download

 • và thiết lập quyền để các nhóm người dùng phải có quyền truy cập các thông tin quan trọng. Một tác giả bảng tính sau đó phải biết khóa, hoặc Tài khoản không được giám sát là chỉ đơn giản là một tài khoản người dùng tạo ra cho mục đích chỉ đọc truy cập vào nguồn dữ liệu.

  pdf42p kimku14 20-10-2011 25 5   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học luật nhằm mục đích làm sáng tỏ luật, làm rõ các quy tắc mà người làm luật muốn thiết lập và bảo đảm tính chính xác của việc áp dụng luật trong thực tiễn, giá trị ứng dụng của các kết quả nghiên cứu và phân tích luật viết không giống nhau, tuỳ theo tính chất, đặc điểm của mối quan hệ giữa người nghiên cứu và phân tích luật với quyền lực công cộng.

  pdf51p little_12 16-06-2014 563 172   Download

 • -Tổ chức một hội thảo đánh giá kết quả dự án với sự tham gia của các bên liên quan (stakeholders): Ban QL dự án, cán bộ dự án, đối tác dự án, chính quyền địa phương, và người hưởng lợi -Báo cáo Đánh giá dự án do một tư vấn đánh giá độc lập viết (nếu có) -Báo cáo đánh giá kết quả dự án cho nhà tài trợ và chính quyền địa phương (do Quản lý dự án viết) -Nếu là dự án lớn có các trang thiết bị có giá trị thì phải hoàn tất các thủ tục chuyển gi...

  ppt7p lethaok1 09-10-2012 144 72   Download

 • CÔNG ƯỚC VIÊN CỦA BỘ NGOẠI GIAO NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 1963 VỀ QUAN HỆ LÃNH SỰ Nhắc lại rằng quan hệ lãnh sựđã được thiết lập gi ữa các dân tộc từ lâu đời. Ghi nhận các Mục đích và Nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp qu ốc về bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, về duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, về thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các nước, Xét thấy Hội nghị của Liên hợp qu ốc về quan hệ và các quyền miễn trừ ngoại giao đã thông...

  doc51p duy1161988 13-12-2009 82 19   Download

Đồng bộ tài khoản