intTypePromotion=1
ADSENSE

Thống kê sản xuất doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 1367 kết quả Thống kê sản xuất doanh nghiệp
 • Tài liệu tham khảo một số bài tập và hướng dẫn giải bài tập tổng hợp phần Thống kê kết quả Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf21p fusi509 20-09-2010 1726 463   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Thống kê doanh nghiệp Chương 1 Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm trình bày về khái niệm cơ bản về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, một sốp khái niệm về thống kê sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  ppt134p idol_12 05-05-2014 250 61   Download

 • Mục tiêu của chương 3 Thống kê lao động doanh nghiệp nằm trong bài giảng Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm trình bày về phương pháp chỉ số, phương pháp thay thế liên hoàn. Các nguồn hình thành thu nhập của lao động trong doanh nghiệp.

  ppt45p idol_12 05-05-2014 145 18   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 Bài giảng Thống kê doanh nghiệp, kết cấu bài giảng gồm 5 chương, và sau đây là phần 2 của bài giảng trình bày nội dung 3 chương tiếp theo: chương 3 thống kê lao động trong doanh nghiệp, chương 4 thống kê tài sản trong doanh nghiệp, chương 5 thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf45p khongxinhkhngodep 01-07-2014 218 71   Download

 • Thống kê kết quả sxkd của Doanh nghiệp Bài số 1: 1. Tính sản l-ợng hiện vật quy -ớc của tất cả các loại sản phẩm trên theo kế hoạch và thực tế lấy sản phẩm xà phòng bột làm sản phẩm chuẩn: H-ớng dẫn giải: - Tính hệ số quy đổi. - Tính sản l-ợng hiện vật quy -ớc. Từ số liệu đề bài, vận dụng công thức ta tính đ-ợc kết quả trong bảng sau: S/l-ợng hiện vật S/l-ợng hiện vật Loại xà phòng (tấn) H quy -ớc (tấn)...

  pdf21p thinhlu 08-10-2011 1336 297   Download

 • Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp 1.1. ý nghĩa và tác dụng của thống kê doanh nghiệp: Xét về góc độ lý luận thống kê doanh nghiệp thì thống kê doanh nghiệp cung cấp cơ sở lý luận cho việc thống kê hoạt động kinh doanh trên phạm vi vi mô, phạm vi của một doanh nghiệp nh- nghiên cứu các phạm trù kinh tế, hệ thống các chỉ tiêu, phân tích các nhân tố thị tr-ờng. Xét về góc độ ứng dụng thực tế thì thống kê doanh nghiệp là một trong những công cụ quản...

  pdf2p thinhlu 08-10-2011 1090 269   Download

 • Thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp A. Tóm tắt lý thuyết: 2.1. Ph-ơng pháp tính kết quả sản xuất của doanh nghiệp: Các chỉ tiêu thống kê kết quả SXKD gồm 2 nhóm chỉ tiêu sau đây: 2.1.1. Nhóm chỉ tiêu hiện vật: a. Chỉ tiêu sản l-ợng hiện vật: Là dùng đơn vị đo l-ờng phù hợp với tính chất vật lý tự nhiên để thống kê khối l-ợng sản phẩm do doanh nghiệp tạo ra trong kỳ. b. Chỉ tiêu sản l-ợng hiện vật quy -ớc: Là chỉ tiêu phản ảnh khối l-ợng...

  pdf13p thinhlu 08-10-2011 654 188   Download

 • Tài liệu tham khảo một số bài tập tổng hợp phần Thống kê kết quả Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf5p fusi509 20-09-2010 553 184   Download

 • Cơ chế thị trường đòi hỏi mỗi công ty phải tạo ra được lợi thế cạnh tranh. Hoạt động lập kế hoạch trong doanh nghiệp tuy chỉ là một mắt xích trong hệ thống kế hoạch hoá doanh nghiệp, nhưng hoạt động này chi phối những hoạt động khác, quyết định đến chất lượng của hoạt động sản xuất.

  pdf87p tuyetmuadong2013 26-04-2013 522 164   Download

 • Kế toán là một công cụ quan trọng đối với hoạt động của một doanh nghiệp. Với chức năng giám đốc, phản ánh và tổ chức thông tin, kế toán đóng vai trò tích cực đối với việc quản lý vốn tài sản và việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng doanh nghiệp; và là nguồn thông tin số liệu đáng tin cậy để Nhà nước điều hành nền kinh tế vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các ngành, các khu vực....

  doc72p nhaquantritaiba 15-06-2011 238 125   Download

 • Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp A. Tóm tắt lý thuyết: 4.1. Khái niệm, phân loại và đánh giá tài sản cố định trong doanh nghiệp: 4.1.1. Khái niệm: Tài sản cố định trong doanh nghiệp là bộ phận tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài và khi tham gia vào quá trình sản xuất vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nh-ng giá trị của chúng đã bị giảm dần do chuyển vào giá trị sản phẩm d-ới hình thức khấu hao TSCĐ. 4.1.2. Phân loại tài sản cố...

  pdf9p thinhlu 08-10-2011 367 114   Download

 • Từ khi chuyển đổi nền kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước , nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều khởi sắc đáng mừng. Trong cơ chế thị trường, mọi thành phần kinh tế đều có quyền tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tự do cạnh tranh trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Để đảm bảo cạnh tranh thắng lợi, giúp cho doanh nghiệp đứng vững và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự...

  pdf68p ngochanh 31-07-2009 490 108   Download

 • 3.1.1 Khái niệm, ý nghĩa của chỉ tiêu giá thành: Nhiệm vụ thống kê giá thành: - Xác định nội dung của chỉ tiêu giá thành - Phương pháp xác định các yếu tố của giá thành

  ppt16p ngthisau 01-04-2011 352 103   Download

 • thống kê lao động trong Doanh nghiệp A. Tóm tắt lý thuyết: 3.1. Thống kê số l-ợng lao động: 3.1.1. Các chỉ tiêu thống kê số l-ợng lao động: a. Số l-ợng lao động thời điểm: b. Số l-ợng lao động bình quân: ( T ) * Thống kê số l-ợng lao động từng ngày:

  pdf11p thinhlu 08-10-2011 293 103   Download

 • Phần II: Một số bài tập tổng hợp. Bài số 1: Có tài liệu về một doanh nghiệp Cơ khí trong 6 tháng cuối năm 2005 nh- sau: I. Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: Khối l-ợng Khối l-ợng Đơn giá bán SPSX SP tiêu thụ thực tế ĐGCĐ SP (sản phẩm) (sản phẩm) (1.000đ/SP) (1.000đ/sp) Quý 3 Quý 4 Quý 3 Quý 4 Quý 3 Quý 4 A 1.000 1.200 950 1.000 180 180 140 B 1.200 1.000 1.000 880 150 160 120 C 1.800 1.800 1.500 1.600 120 125 90 D 2.000 2.800 2.000 2.500...

  pdf5p thinhlu 08-10-2011 304 98   Download

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giảng dạy, học tập nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực kinh tế và quản trị doanh nghiệp nói chung, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo các nhà kinh tế nói riêng cho phù hợp với sự đổi mới chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo. Kết cấu bài giảng gồm 5 chương, và sau đây là phần 1 của bài giảng trình bày nội dung 2 chương đầu: chương 1 thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chương 2 thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf43p khongxinhkhngodep 01-07-2014 385 96   Download

 • Cấu trúc cuốn tập bài giảng Thống kê kinh doanh gồm có 7 chương, và sau đây là phần 1 của bài giảng trình bày nội dung kiến thức trong 4 chương đầu: chương 1 những vấn đề cơ bản của thống kê kinh doanh, chương 2 thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chương 3 thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp, chương 4 thống kê lao động trong doanh nghiệp.

  pdf53p khongxinhkhngodep 01-07-2014 795 89   Download

 • Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp A. Tóm tắt lý thuyết: 5.1. Các chỉ tiêu phản ảnh tình hình cung ứng và dự trữ nguyên vật liệu: 5.1.1. Chỉ tiêu khối l-ợng NVL cung ứng: Phản ảnh tổng khối l-ợng từng loại nguyên vật liệu thực tế đ-ợc cung cấp trong kỳ. 5.1.2. Chỉ tiêu giá trị nguyên vật liệu cung ứng: Tổng giá trị nguyên vật liệu cung ứng = ? (Khối l-ợng từng loại NVL cung ứng x giá thành 1 đơn vị NVL)...

  pdf16p thinhlu 08-10-2011 188 80   Download

 • Thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh là công tác cần thiết không thể thiếu trong quản lý doanh nghiệp. Nhằm giúp cho sinh viên củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành công tác thống kê, tác giả đã sưu tầm, biên soạn Bài tập Thống kê doanh nghiệp theo đề cương học phần Thống kê doanh nghiệp bậc Cao đẳng Kế toán. Bài tập này có 3 phần: Phần I: Tóm tắt lý thuyết và các bài tập cơ bản. Phần này được biên soạn theo từng chương, mỗi chương gồm: A. Tóm tắt lý thuyết....

  pdf1p thinhlu 08-10-2011 328 80   Download

 • Cấu trúc cuốn tập bài giảng Thống kê kinh doanh gồm có 7 chương, và sau đây là phần 2 của bài giảng trình bày nội dung kiến thức trong 3 chương tiếp theo: chương 5 thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, chương 6 thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp, chương 7 thống kê hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf42p khongxinhkhngodep 01-07-2014 308 60   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thống kê sản xuất doanh nghiệp
p_strCode=thongkesanxuatdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2