Thông tin địa lý t

Xem 1-20 trên 93 kết quả Thông tin địa lý t
 • Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngày nay đang đ-ợc sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên cứu và quản lý, đặc biệt có hiệu quả khi kết hợp với các t- liệu viễn thám và sự trợ giúp của công nghệ thông tin. ở các n-ớc phát triển, GIS đã đ-ợc sử dụng để xây dựng các cơ sở dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên, môi tr-ờng cũng nh- dân c-, kinh tế - xã hội, v.v.

  pdf0p baobinh1311 17-10-2012 66 29   Download

 • THu thập dữ liệu về vị trí phân bố không gian trên bề mặt đất từ lâu đã là các hoạt động quan trọng trong xã hội loài người. Từ xa các nhà hàng hải sản, cá nhà địa lý thu thập dữ liệu này, sau đó cá họa viên can vẽ lại, tô màu để trở thành bản đồ. Ban đầu bản đồ chỉ được sử dụng để diễn tả những vị trí cụ thể trợ giúp người ta định hướng không gian dựa trên những hiểu biết của người xây dựng bản đồ....

  pdf128p baobinh1311 17-10-2012 57 23   Download

 • Sơn Động là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang có diện tích tự nhiên là 84.432,4 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 68.348,29 hecta chiếm 72,0% [14]. Địa hình Sơn Động gồm đồi núi xen kẽ các thung lũng, manh mún, địa hình chia cắt mạnh chênh lệch về độ cao, độ dốc lớn. Hiện tƣợng xói mòn, rửa trôi đang xảy ra mạnh. Tuy nhiên, đến nay chƣa có nghiên cứu nào về xói mòn đất trên địa bàn huyện Sơn Động....

  pdf82p carol123 23-07-2012 133 59   Download

 • công nghệ tích hợp tư liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý 3.1. Tích hợp l gì? Tích hợp tiếng Anh l integrate có nghĩa l hợp th nh một thể thống nhất, bổ sung th nh một thể thống nhất, hợp nhất.Nh- vậy, tích hợp t- liệu viễn thám v GIS l việc hợp nhất các -u điểm của hai loại t- liệu viễn thám v GIS th nh một thể thống nhất, đồng thời tìm cách hạn chế các yếu điểm của hai loại t- liệu nói trên. 3.2 Tại sao phải tích hợp? Ng-ời ta...

  pdf9p thachthaoxanh 26-08-2011 192 100   Download

 • các vấn đề chung về hệ thông tin địa lý 2.1 - Định nghĩa v các th nh phần cơ bản của hệ thông tin địa lý 2.1.1 - Định nghĩa Hệ thông tin địa lý (Geographical Information System - GIS) đ-ợc định nghĩa nh- một hệ thống thông tin với khả năng truy nhập, tìm kiếm, xử lý, phân tích v truy xuất dữ liệu địa lý hoặc dữ liệu không gian, nhằm hỗ trợ quy hoạch đô thị, quản lý t i nguyên thiên nhiên v môi tr-ờng. Hệ thông tin địa lý (HTTĐL) l một công cụ máy...

  pdf48p thachthaoxanh 26-08-2011 114 53   Download

 • Quyết định số 134/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf3p khactrieu 23-10-2009 54 2   Download

 • Những vấn đề chung về công nghệ viễn thám 1.1. Các vấn đề chung về viễn thám Viễn thám l khoa học nghiên cứu các ph-ơng pháp thu thập, đo l-ờng v phân tích thông tin của vật thể m không cần tiếp xúc trực tiếp với chúng. Hầu hết các đối t-ợng tự nhiên đều hấp thụ, phản xạ hay bức xạ sóng điện từ với c-ờng độ v theo những cách khác nhau. Các đặc tr-ng n y th-ờng đ-ợc gọi l đặc tr-ng phổ.

  pdf28p thachthaoxanh 26-08-2011 191 101   Download

 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ WEBGIS VÀ XÂY DỰNG TRANG WEB DỰ BÁO THỜI TIẾT KHU VỰC NAM BỘ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN T.S TRƯƠNG MỸ DUNG NIÊN KHÓA 2001 - 2005 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

  pdf13p caott3 20-05-2011 155 59   Download

 • Bộ cảm biến quang học tập trung chủ yếu v o số kênh phổ đ-ợc thu nhận, trong khi đó, bộ cảm tạo ảnh radar thì góc tới của sóng vô tuyến cao tần v kênh sóng đ-ợc sử dụng giữ vai trò quan trọng trong việc xác định các đối t-ợng. Do đó, ứng dụng Viễn thám v o từng lĩnh vực khác nhau cần phải chọn loại ảnh thích hợp nhất, nghĩa l loại bộ cảm có độ phân giải không gian, độ phân giải phổ v độ phân giải thời gian thích hợp với yêu cầu cụ...

  pdf122p 326159487 21-05-2012 327 160   Download

 • Qua bài học Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển giáo viên học sinh hiểu được những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển. Có kĩ năng thu thập và xử lí thông tin, thảo luận nhóm và viết báo cáo về một số vấn đề mang tính toàn cầu.

  doc2p hongvang_26 18-03-2014 285 19   Download

 • Bài giảng Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển học sinh hiểu được những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển. Có kĩ năng thu thập và xử lí thông tin, thảo luận nhóm và viết báo cáo về một số vấn đề mang tính toàn cầu.

  ppt18p hongvang_26 18-03-2014 146 10   Download

 • Kỹ thuật đo ảnh và Viễn thám 56: 175-80. Evans, D. L., Schoelerman L. và T. Melvin. 1992a. Tích hợp các thông tin trên thảm thực vật có nguồn gốc từ dữ liệu vệ tinh Mapper chuyên đề thành một hệ thống thông tin địa lý quốc gia rừng.

  pdf27p cangusotca 29-08-2011 25 4   Download

 • 2. Sự phân bố FDI không đều cho các khu vực địa lý Những năm 1980 tính đạt đợc tốc độ tăng trởng cao, vồn đầu t chủ yếu tập trung vào khu vực này.

  pdf9p kimku9 29-08-2011 25 3   Download

 • Thông tin địa lý khoa học gần đây đã nổi lên như một lĩnh vực kiến thức liên ngành khác nhau liên quan đến nhiều lĩnh vực đa dạng như địa lý, kỹ thuật, bản đồ và khoa học máy tính.

  pdf14p cacomsotca 09-09-2011 21 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf24p bupbebagsu 16-01-2013 26 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ CÁC TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf11p mungtetmoi 21-01-2013 27 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ TRANG/CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf4p bupbebaggo 15-01-2013 20 1   Download

 • Địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK) là một lĩnh vực của địa vật lý ứng dụng bao gồm việc sử dụng nhiều ph−ơng pháp vật lý hiện đại nghiên cứu vật chất để khảo sát lát cắt địa chất ở thành giếng khoan nhằm phát hiện và đánh giá các khoáng sản có ích, thu thập các thông tin về vận hành khai thác mỏ và về trạng thái kỹ thuật của giếng khoan.

  pdf25p northernlight 18-07-2011 391 130   Download

 • Trong những năm gần đây khoa học công nghệ ngμy cμng phát triển đặc biệt lμ công nghệ tin học nó đã thúc đẩy sự phát triển hầu hết các ngμnh khoa học trong đó có ngμnh khoa học đo ảnh. Sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật tính toán vμ công nghệ thông tin cộng với sự phát triển ngμy cμng hoμn thiện của lý thuyết đo ảnh trong những thập kỹ gần đây đã cho ra đời ph ơng pháp đo ảnh mới đo ảnh mới đó lμ ph ơng pháp đo ảnh số.

  pdf93p bigstar19 24-02-2012 210 107   Download

 • Ch-ơng 7 Các ph-ơng pháp đo khí dung dịch và các tham số cơ học 7.1. Mở đầu Khi công nghệ khoan đã có nhiều thay đổi nhất là khoan những giếng khoan sâu, khoan định h-ớng khoan ngang, khoan bằng các dung dịch cơ sở khác nhau, các ph-ơng pháp địa vật lý nghiên cứu giếng khoan cũng có những thay đổi t-ơng ứng nhằm khai thác đ-ợc nhiều thông tin phục vụ cho các nghiên cứu địa chất địa hoá và cho kỹ thuật điều khiển tự động trong công nghệ khoan giếng.

  pdf27p northernlight 18-07-2011 152 67   Download

Đồng bộ tài khoản