Tin đại cương

Xem 1-20 trên 2761 kết quả Tin đại cương
 • Tài liệu tham khảo chuyên môn công nghệ thông tin - Bài tập nhập môn Tin đại cương.

  doc2p 01656070385 18-11-2010 437 100   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Tin đại cương Bài 8 Bài tập về string và mảng dưới đây gồm có 2 phần về mảng gốc và bài tập giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải bài tập tốt hơn.

  pdf9p convitdola 07-12-2017 4 2   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 Làm quen với Dev-C++ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu môn học, viết chương trình cho máy tính, làm quen với Dev-C++, các bước viết chương trình, ngôn ngữ lập trình C++, công cụ Dev-C++

  pdf27p convitdola 07-12-2017 3 2   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 1 Giới thiệu chung do Trương Xuân Nam biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Mở đầu, thuật toán, các cấu trúc điều khiển, máy tính và lập trình cho máy tính, giới thiệu ngôn ngữ C/C++. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p convitdola 07-12-2017 6 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 Tuần tự do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Các khái niệm cơ sở, định danh (identifier) / biến (variable), biểu thức (expression), phép gán, vài kiểu dữ liệu cơ bản, phân rã bài toán (vấn đề), hàm (function), nhập và xuất dữ liệu.

  pdf24p convitdola 07-12-2017 7 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 Vòng lặp do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Đặt vấn đề, cách giải quyết bằng vòng lặp, phép toán logic, các cấu trúc lặp: while do, for, do while,...

  pdf28p convitdola 07-12-2017 5 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 Câu lệnh lựa chọn do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Đặt vấn đề, khái niệm câu lệnh lựa chọn, các loại lệnh lựa chọn, câu lệnh if và if-else, kết hợp lựa chọn và vòng lặp, câu lệnh switch.

  pdf22p convitdola 07-12-2017 2 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 5 Ôn tập chương 1-4 và các vấn đề nâng cao do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Thuật toán, hàm, khái niệm cơ sở, lặp, lựa chọn, kết hợp lặp và lựa chọn, đệ quy.

  pdf21p convitdola 07-12-2017 3 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 Xử lý dữ liệu do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Một chút về các kiểu dữ liệu, phạm vi và vòng đời của biến, các kiểu dữ liệu tự tạo, kiểu chuỗi (string), các mẫu (template).

  pdf21p convitdola 07-12-2017 2 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 Khuôn mẫu & Chỉ mục do Trương Xuân Nam biên soạn cung cấp các kiến thức cơ bản về: Khuôn mẫu (template), chỉ mục (index), sử dụng chỉ mục với chuỗi kí tự, vector. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p convitdola 07-12-2017 2 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 2 Chương trình C++ đầu tiên cung cấp cho người đọc các kiến thức: Chương trình C++ đơn giản, biến & định danh, biểu thức, Phép toán & Phép gán, các cấu trúc điều khiển, thuật toán.

  pdf27p convitdola 07-12-2017 96 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 3 Dữ liệu và nhập/ xuất dữ liệu cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số kiểu dữ liệu thường dùng, nhập và xuất dữ liệu, phân rã bài toán, hàm (function). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p convitdola 07-12-2017 86 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 4 Hàm và lệnh lặp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tại sao cần viết chương trình con, vòng lặp, ví dụ về vòng lặp dùng biến đếm, ví dụ về vòng lặp dùng điều kiện, biểu thức logic

  pdf31p convitdola 07-12-2017 93 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 5 Vòng lặp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vòng lặp FOR, vòng lặp WHILE, vòng lặp DO-WHILE, từ khóa break và continue,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

  pdf19p convitdola 07-12-2017 92 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 6 Lựa chọn cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đặt vấn đề, khái niệm câu lệnh lựa chọn, các loại lệnh lựa chọn, câu lệnh if và if-else, kết hợp lựa chọn và vòng lặp, câu lệnh switch.

  pdf26p convitdola 07-12-2017 77 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 7 Ôn tập và các bài tập tổng hợp cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thuật toán, hàm, các khái niệm cơ bản, điều khiển lặp, câu lệnh lựa chọn, kết hợp lặp và lựa chọn.

  pdf22p convitdola 07-12-2017 75 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 8 Làm việc với string cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct, chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string, chữa bài tập kiểu string buổi trước, các bài tập bổ sung.

  pdf18p convitdola 07-12-2017 88 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 9 Mảng và kiểu dữ liệu vector cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khuôn mẫu (template), kiểu dữ liệu mảng (vector), hệ thống chỉ mục, khởi tạo, nhập và xuất dữ liệu, một số hàm hỗ trợ, kiểu mảng gốc.

  pdf20p convitdola 07-12-2017 82 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 10 Kiểu dữ liệu string cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hằng số, tham chiếu và kiểu dữ liệu, phạm vi và vòng đời của biến, các kiểu dữ liệu tự tạo, dãy kí tự (string), kiểu dữ liệu string, khai báo và sử dụng string, sử dụng chỉ mục với string, các hàm làm việc với string.

  pdf22p convitdola 07-12-2017 80 1   Download

 • Bài giảng Tin đại cương: Bài 11 Làm việc với string cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct, chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string, chữa bài tập kiểu string buổi trước, các bài tập bổ sung.

  pdf19p convitdola 07-12-2017 78 1   Download

Đồng bộ tài khoản