intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính chất xây dựng văn bản pháp luật

Xem 1-20 trên 69 kết quả Tính chất xây dựng văn bản pháp luật
 • Chương 1 Khái quát về hoạt động xây dựng văn bản pháp luật nằm trong bộ bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật trình bày các khái niệm cơ bản về hình thức văn bản, định nghĩa hoạt động xây dựng văn bản.

  pdf8p canon_12 28-03-2014 199 45   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn vấn đề văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chính. Trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng, củng cố và phát huy các giá trị vật chất, tinh thần của văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chính ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 30 2   Download

 • Để ứng dụng được công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, hoạt động xây dựng công trình là quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, trên địa bàn các huyện, xã công tác quản lý sau cấp phép chưa được thường xuyên; tình trạng xây dựng không phép, sai phép, xây dựng công trình trên đất lấn, chiếm, đất nông nghiệp còn xảy ra và diễn biến phức tạp; trình độ lãnh đạo, cán bộ cấp xã còn nhiều hạn chế. Bài viết nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý xây dựng trên đất nông nghiệp.

  pdf5p vihermes2711 02-10-2019 18 1   Download

 • Hiện nay, bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã bộc lộ những bất cập, hạn chế lớn là: Hệ thống VBQPPL phức tạp, cồng kềnh với số lượng lớn và quá nhiều hình thức; Thiếu tính ổn định do chất lượng nhiều văn bản còn hạn chế, tính khả thi chưa cao; Các VBQPPL do các cơ quan có thẩm quyền ban hành với nhiều văn bản ban hành mới, thay thế toàn bộ hoặc chỉ thay thế một phần các văn bản cũ.

  pdf9p vijakarta2711 09-06-2020 9 0   Download

 • Nền tảng của văn hoá pháp luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh viết: “Văn hoá là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.(1) Mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra được hiểu là văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần, bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và những giá trị...

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 64 12   Download

 • Trong công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta cần phải có con người xã hội chủ nghĩa, đó là đòi hỏi tất yếu khách quan. Nhưng muốn có con người XHCN thì phải có một gia đình mẫu mực, bởi gia đình quyết định một phần rất lớn tới bản chất con người. Gia đình hiện nay còn được xem là tế...

  pdf94p vascaravietnam 21-08-2012 101 26   Download

 • Để góp phần vào công tác đánh giá chất lượng của dược liệu, nhóm nghiên cứu chúng tôi tiến hành xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu lá Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) dựa trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, đánh giá, phân tích và thực nghiệm, đồng thời dựa trên các quy định tại Dược điển Việt Nam V và các văn bản pháp luật liên quan bao gồm các nội dung: mô tả, vi phẫu, bột, định tính, định lượng.

  pdf6p vitheseus2711 28-10-2019 28 3   Download

 • Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung khoản 4, điều 5 của quy định phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p thuyanlac000 04-11-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc7p thuyanlac000 04-11-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc bổ sung khoản 1 Điều 4 của quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh.

  doc2p soninhduc999 26-11-2019 2 0   Download

 • Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc8p anphongduong999 03-12-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 299/2019/QĐ-UBND phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định năm 2019.

  doc4p anphongduong999 03-12-2019 6 0   Download

 • Quyết định số 1628/2019/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái.

  doc4p anphongduong999 03-12-2019 1 0   Download

 • Quyết định số 1960/2019/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở xây dựng tỉnh Cà Mau.

  doc7p anphongduong999 03-12-2019 7 0   Download

 • Quyết định 45/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

  doc8p manhinh999 20-04-2020 20 0   Download

 • Quyết định 47/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình và an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc9p manhinh999 20-04-2020 10 0   Download

 • Quyết định 48/2019/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định phân công phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  doc2p manhinh999 20-04-2020 2 0   Download

 • Quyết định 4635/2019/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở xây dựng tỉnh Bình Định. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc8p manhinh999 20-04-2020 3 0   Download

 • Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ban hành về việc Quy định bảng giá chuẩn nhà xây dựng mới và tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của nhà để tính thu lệ phí trước bạ nhà; xác định giá trị tài sản là nhà trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  doc9p solacduy999 22-04-2020 1 0   Download

 • Quyết định 04/2020/QĐ-UBND ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016 của UBND tỉnh.

  doc3p solacduy999 22-04-2020 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính chất xây dựng văn bản pháp luật
p_strCode=tinhchatxaydungvanbanphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2