intTypePromotion=1
ADSENSE

Vi phạm hành chính về hoá đơn

Xem 1-20 trên 154 kết quả Vi phạm hành chính về hoá đơn
 • Công văn 1670/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc Xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn

  pdf1p myngoc 13-08-2009 155 17   Download

 • Công văn 3665/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 108 4   Download

 • Thông tư số: 10/2014/TC-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành.

  pdf29p connhangheo91 28-06-2014 38 0   Download

 • Công văn số 868/TCT-CS năm 2020 xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p gusushuangbi 24-05-2020 3 0   Download

 • Công văn số 5617/TCT-CS năm 2019 vướng mắc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn do Tống cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p gusushuangbi 24-05-2020 1 0   Download

 • Công văn số 2377/TCT-CS năm 2019 về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p yuziyuan 23-06-2020 0 0   Download

 • Mẫu quyết định số 02 TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1 TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: /QĐ-CC 2 …….., ngày … tháng … năm … Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính; Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số …………………….. ngày ….. tháng … năm ……….. của ...................................................................................... Tôi3: ………………………………………….; Chức vụ: ................................................................ Đơn vị:...

  pdf4p voigiay 04-11-2011 158 11   Download

 • Công văn số 1007/TCT-CS năm 2019 xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm xuất hóa đơn, không xuất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p sandushengshou 30-06-2020 7 0   Download

 • Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn như: Phạt cảnh cáo, phạt tiền, tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, tước Thẻ thẩm định viên về giá, đình chỉ hoạt động, buộc trả lại số tiền có được do hành vi vi phạm đem lại nhằm đảm bảo tính răn đe cao. Mời các bạn cùng tìm hiểu các hình thức xử phạt này qua bài viết.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 38 3   Download

 • Công văn số 3520/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p jiangwanyin 02-06-2020 4 0   Download

 • Công văn 840/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hoá đơn

  pdf2p thachthao 14-08-2009 61 3   Download

 • Công văn số 1348/TCHQ-PC năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng hóa không có hóa đơn chứng từ do Tổng cục Hải quan ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p gusushuangbi 24-05-2020 2 0   Download

 • Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Căn cứ vào Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật Kế toán số 03/2003/QH11, Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 và Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002.

  doc31p maiduonghai 28-12-2010 465 140   Download

 • Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  doc31p dtdung0320 27-10-2010 400 97   Download

 • Công văn 4629/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm mất hoá đơn

  pdf1p dongson 19-08-2009 81 6   Download

 • CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Số: 51/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ

  pdf22p cucaibanhchung 28-05-2010 807 125   Download

 • Thông tư này hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn....

  doc72p giangacd 19-11-2010 317 45   Download

 • Công văn 4215/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xử lý các hành vi mua, bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

  doc5p dongson 19-08-2009 308 42   Download

 • CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4215/TCT-PCCS NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2005 VỀ VIỆC XỬ LÝ VI PHẠM ĐỐI VỚI CÁC HÀNH VI MUA, BÁN, SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN BẤT HỢP PHÁP

  doc5p luong123456789 28-06-2010 243 23   Download

 • . Theo đó, mức xử phạt được quy định cao hơn trước đây đối với từng loại hành vi vi phạm các quy định về chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính. Cụ thể như hành vi lập chứng từ kế toán không đầy đủ các nội dung theo quy định; không đủ số liên; người ký chứng từ không đúng thẩm quyền; không lập hoặc lập hóa đơn bán hàng nhưng không giao cho khách hàng; Giả mạo, khai man chứng từ; Cố ý lập chứng từ nhiều lần; Lập sổ,...

  pdf1p nkt_bibo46 17-02-2012 96 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vi phạm hành chính về hoá đơn
p_strCode=viphamhanhchinhvehoadon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2