intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Vị thuốc Việt Nam

Xem 1-20 trên 2990 kết quả Vị thuốc Việt Nam
 • Quyết định số 381/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc8p khanhchi2540 11-05-2024 3 0   Download

 • Thông qua điều tra 324 bạn trẻ thuộc thế hệ gen Z (từ 13-26 tuổi) đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, bài viết đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua sắm của khách hàng Gen Z đối với các thương hiệu thời trang nội địa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có năm yếu tố có tác động tới hành vi mua sắm sản phẩm thời trang nội địa của thế hệ Gen Z bao gồm: (1) Chuẩn chủ quan, (2) Thái độ với sản phẩm, (3) Chất lượng cảm nhận, (4) Giá trị cảm xúc và (5) Truyền thông mạng xã hội.

  pdf4p zizaybay1101 09-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 1583/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1613/QĐ-BGTVT công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc22p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 161/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc29p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 162/QĐ-BGTVT về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc32p khanhchi2540 11-05-2024 3 0   Download

 • Quyết định số 194/QĐ-BGTVT về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc32p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 229/QĐ-BGTVT công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 233/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc12p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 290/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc23p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 415/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc12p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 421/QĐ-BGTVT công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc12p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 1531/QĐ-BGTVT công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 21/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải; Căn cứ Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc7p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 23/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc8p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 34/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc6p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 60/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc5p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

 • Quyết định số 61/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc20p khanhchi2540 11-05-2024 2 0   Download

 • Quyết định số 62/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ giao thông vận tải; Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc10p khanhchi2540 11-05-2024 1 0   Download

 • Quyết định số 76/QĐ-BGTVT ban hành về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc50p khanhchi2540 11-05-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1223 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2