intTypePromotion=1
ADSENSE

Việt nam sử lược phần 8

Xem 1-0 trên 0 kết quả Việt nam sử lược phần 8
 • Việt Nam Sử Lược Giặc Nhà Nguyên I (1284-1288) 1. Sài Thung sang sứ An-nam 2. Trần di Ái theo nhà Nguyên 3. Thoát Hoan sang đánh lần thứ nhất 4. Trần Hưng-đạo-vương quân thua về vạn-kiếp 5. Thành Thăng-long thất-thủ 6. Toa Đô đánh Nghệ-an 7. Hưng-đạo-vương đem vua về Thanh-hóa 8.tin Trần Thái-tông mới mất và Thánh-tông nhượng-vị, liền sai Lễ-bộ thượng-thư là Sài Thung sang sứ, đi tự Giang-lăng (Hồ-bắc), qua Ung-châu (Quảng-tây) rồi sang nước Nam, chứ không đi qua tỉnh Vân-nam như các sứ-thần trước. ...

  pdf20p banglang_ht 30-07-2010 134 51   Download

 • Việt Nam Sử Lược Nhà Triệu (207 - 111 trước Tây-Lịch) 1. Triệu Vũ-Vương 2. Vũ-Vương thụ-phong nhà Hán 3. Vũ-Vương xưng đế 4. Vũ-Vương thần phục nhà Hán 5. Triệu Văn-Vương 6. Triệu Minh-Vương 7. Triệu Ai-Vương 8. Triệu Dương-Vương 1. Triệu Vũ-Vương (207 - 137 trước Tây Lịch). Năm Quý-Tỵ (207) Triệu Đà đánh được An-dương-vương rồi, sáp-nhập nước Âulạc vào quận Nam-hải, lập thành một nước gọi là Nam-Việt, tự xưng làm vua, tức là Vũ-vương, đóng đô ở Phiên-ngung, gần thành Quảng-châu bây giờ....

  pdf8p banglang_ht 30-07-2010 162 61   Download

 • Việt Nam Sử Lược Sự Chiến Tranh 1. Họ Trịnh đánh họ Mạc ở Cao Bằng. 2. Nhà Thanh dấy nghiệp. 3. Tình thế họ Nguyễn ở miền Nam. 4. Đánh nhau lần thứ nhất. 5. Đánh nhau lần thứ hai. 6. Đánh nhau lần thứ ba. 7. Đánh nhau lần thứ tư. 8. Đánh nhau lần thứ năm. 9. Đánh nhau lần thứ sáu. 10. Đánh nhau lần thứ bảy. 1. Họ Trịnh Đánh Họ Mạc ở Cao Bằng. Năm Kỷ Hợi (1599), vua Thế Tông mất, Trịnh Tùng cùng với các quan triều thần lập hoàng tử là Duy...

  pdf27p banglang_ht 31-07-2010 134 46   Download

 • Việt Nam Sử Lược Nhà Hồ (1400 - 1407) I. Hồ Quý Ly II. Hồ Hán Thương 1. Việc võ bị 2. Sự sưu thuế 3. Việc học hành 4. Việc giao thiệp với Chiêm Thành 5. Việc giao thiệp với nhà Minh 6. Nhà Minh đánh họ Hồ 7. Thành Đa Bang thất thủ 8. Trận Mộc Phàm Giang 9. Trận Hàm Tử Quan 10. Họ Hồ phải bắt I. Hồ Quý Ly ( 1400 ) Niên-hiệu: Thánh Nguyên Quý Ly bỏ Thiếu Đế, nhưng vị tình cháu ngoại cho nên không giết, chỉ giáng xuống làm Bảo Ninh Đại...

  pdf13p banglang_ht 30-07-2010 107 45   Download

 • Việt Nam Sử Lược Việc Đánh Dẹp Ở Trung Và Bắc Kỳ 1. Việc đánh dẹp ở các nơi 2. Vua Đồng-Khánh ra Quảng-Bình 3. Hoàng Kế Viêm ra quân thử mạn Quảng-Bình 4. Lập đồn Minh-Cầm 5. Vua Hàm-Nghi bị bắt 6. Vua Thành-Thái 7. Sự đánh dẹp ở Bắc-Kỳ 8. Việc Phan Đình Phùng 9. Lòng yêu nước của người Việt-Nam 1. Việc đánh dẹp ở các nơi. Trong khi thống-đốc Paul Bert xếp-đặt mọi việc ở Bắc-Kỳ, thì ở Trung-kỳ quân Cần-vương ở các tỉnh vẫn đánh phá. Quân Pháp phải tìm cách mà đánh-dẹp cho yên. Ơ...

  pdf12p banglang_ht 31-07-2010 130 43   Download

 • Việt Nam Sử Lược Thuộc Nhà Minh (1414 - 1427) 1. Việc chính trị nhà Minh 2. Việc tế tự 3. Cách ăn mặc 4. Sự học hành 5. Việc trạm dịch 6. Việc binh lính 7. Phép hộ thiếp và hoàng sách 8. Việc thuế má 9. Việc sưu dịch 10. Quan lại 1. Việc Chính Trị Nhà Minh. Trương Phụ lấy được châu Thuận Hóa và châu Tân Bình rồi, làm sổ biên số dân đinh ở hai châu ấy, đặt quan cai trị và để quân binh ở lại phòng giữ chỗ giáp giới nước Chiêm Thành. Đến...

  pdf27p banglang_ht 30-07-2010 117 41   Download

 • Việt Nam Sử Lược Thánh Tổ (1820-1840) (tiếp theo) 1. Sự giặc giã 2. Giặc ở Bắc kỳ 3. Phan Bá Vành 4. Lê Duy Lương 5. Nông Văn Vân 6. Giặc ở Nam Kỳ 7. Án Lê Văn Duyệt và Lê Chất 8. Giặc Tiêm La 9. Việc Ai Lao 10. Việc Chân Lạp 11. Việc giao thiệp với những nước ngoại dương 12. Sự cấm đạo 13. Vua Thánh Tổ mất 1. Sự Giặc Giã. Vua Thánh Tổ thật là hết lòng lo việc chính trị, điều gì ngài cũng xem xét đến, việc gì ngài cũng sửa sang lại,...

  pdf21p banglang_ht 31-07-2010 100 41   Download

 • Việt Nam Sử Lược Nhà Lê (1428-1788) Thời-Kỳ Thống-Nhất (1428-1527) I. Lê Thái Tổ 1. Bình-định-vương lên ngôi tôn 2. Việc học-hành 3. Luật-lệ 4. Việc cai-trị 5. Phép quân-điền 6. Việc binh-lính 7. Công thần bị giết II. Lê Thái Tông III. Lê Nhân Tông IV. Lê Thánh Tông 1. Cai-trị 2. Việc thuế-lệ 3. Việc canh-nông 4. Nhà sinh-tế 5. Việc sửa phong-tục 6. Địa-đồ nước Nam 7. Đại-Việt sử-ký 8. Việc văn-học 9. Việc vũ-bị 10. Đánh Chiêm-thành 11. Đánh Lão-qua 12. Đánh Bồn-man 13. Việc giao-thiệp với Tàu V....

  pdf23p banglang_ht 30-07-2010 124 35   Download

 • Việt Nam Sử Lược Nguyễn Vương Nhất Thống Nước Nam 1. Nguyễn Vương Ánh ở Tiêm La 2. Nguyễn Vương về lấy Gia Định 3. Nguyễn Vương sửa sang mọi việc ở Gia Định 4. Việc khai khẩn điền thổ 5. Việc buôn bán 6. Ông Bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh ở Pháp về 7. Nguyễn Vương đánh Quy Nhơn lần thứ nhất 8. Thế lực Tây Sơn 9. Nguyễn Vương đánh Quy Nhơn lần thứ hai 10. Nguyễn Vương đánh Quy Nhơn lần thứ nhất 11. Quân Tây Sơn vây thành Bình Định 12. Nguyễn Vương thu phục...

  pdf17p banglang_ht 31-07-2010 112 34   Download

 • Việt Nam Sử Lược Nước Pháp Lấy Đất Nam Kỳ 1. Quân Pháp đánh Đà Nẵng. 2. Quân Pháp hạ thành Gia Định. 3. Mất tỉnh Định Tường. 4. Mất tỉnh Biên Hòa và tỉnh Vĩnh Long 5. Hòa ước năm Nhâm Tuất (1862) 6. Sứ Việt Nam ta sang Tây 7. Việc bảo hộ Cao Miên 8. Nước Pháp lấy ba tỉnh phía tây đất Nam Kỳ 1. Quân Pháp Đánh Đà Nẵng. Trong thời đại khó khăn như đời vua Dực Tông, mà vua quan cứ khư khư giữ lấy thói cũ, không biết theo thời mà mở nước...

  pdf17p banglang_ht 31-07-2010 113 31   Download

 • Việt Nam Sử Lược Công Việc Họ Nguyễn Làm Ở Miền Nam 1. Quan-chế 2. Thi-cử 3. Việc võ-bị 4. Việc thuế-khóa 5. Số tiền chi-thu trong nước 6. Lấy đất Chiêm-thành 7. Mở đất Nam Việt và sự giao-thiệp với Chân-lạp 8. Việc giao-thiệp với nước Tiêm-la 9. Việc lập dinh định phủ Họ Nguyễn đã giữ riêng một cõi ở phía nam, lập ra nghiệp chúa, lưu- truyền đời nọ qua đời kia, bởi vậy cho nên chính-trị, thuế-lệ, binh-lính, việc gì cũng tự sửasang và xếp đặt lấy như là một nước tự-chủ vậy. ...

  pdf17p banglang_ht 31-07-2010 98 28   Download

 • Việt Nam Sử Lược Quân Pháp Lấy Bắc Kỳ Lần Thứ I 1. Người Pháp tìm đường sang Tàu 2. Đồ-phổ-Nghĩa 3. Đại-úy Francis Garnier ra Hà-nội 4. Hạ thành Hà-nội năm Quý-Dậu (1873) 5. Lấy mấy tỉnh ở Trung-châu 6. Đại-úy Francis Garnier chết 7. Ông Philastre ra Hà-nội 8. Hòa-ước năm Giáp-Tuất (1874) 1. Người Pháp tìm đường sang Tàu. Từ khi nước Pháp lấy xong đất Nam-kỳ rồi, Súy-phủ ở Sài-gòn sửa-sang mọi việc, và cho người đi xem xét tình thế và sông núi ở Trung-kỳ và Bắc-kỳ để mở mang sự giao- thông....

  pdf14p banglang_ht 31-07-2010 74 24   Download

 • Việt Nam Sử Lược Chiến Tranh Với Nước Tàu 1. Trận Bắc Lệ. 2. Đánh Phúc Châu và vây Đài Loan. 3. Trận đồn Chữ và đồn Kép. 4. Trận Yên Bạc. 5. Lấy thành Lạng Sơn. 6. Thành Tuyên Quang bị vây. 7. Mất thành Lạng Sơn. 8. Hòa ước Thiên Tân. 1. Trận Bắc Lệ. Tại Bắc Kỳ thì quân Pháp tưởng là việc hòa ước với nước Tàu đã xong, chỉ còn đợi ngày quân Tàu rút về, thì lên thu nhận lấy thành Lạng Sơn, Cao Bằng và Lào Kay. Cứ theo tờ hòa ước của trung...

  pdf13p banglang_ht 31-07-2010 92 23   Download

 • Việt Nam Sử Lược Cận Kim Thời Đại Nhà Nguyễn (1802 - 1945) Thế Tổ (1802 - 1819) Niên hiệu: Gia Long 1. Thế Tổ xưng đế hiệu 2. Việc triều chính 3. Binh chế 4. Việc tài chánh 5. Công vụ 6. Pháp luật 7. Việc học hành 8. Việc giao thiệp với nước Tàu 9. Việc giao thiệp với nước Chân Lạp và nước Tiêm La 10. Việc giao thiệp với nước Hồng Mao 11. Việc giao thiệp với nước Pháp Lang Tây 12. Sự giết hại công thần 13. Xét công việc của vua Thái Tổ 1. Thế...

  pdf25p banglang_ht 31-07-2010 107 37   Download

 • Nhằm giúp bạn đọc có thêm các tài liệu chất lượng để tham khảo, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập Đặc điểm đất Việt Nam bao gồm các giáo án được thiết kế chi tiết. Bài học cung cấp kiến thức giúp học sinh nắm được sự đa dạng, phức tạp của đất Việt Nam. Đặc điểm và sự phân bố các nhóm đất chính. Đồng thời có kĩ năng dựa vào lược đồ lát cắt địa hình, có thể phân tích được sự phân bố các loại đất chính ở Việt Nam. Có ý thức bảo vệ tài nguyên đất.

  doc6p quehuong_22 06-03-2014 501 37   Download

 • Cuộc chiến tranh phá hoại, chủ yếu bằng không quân mà đế quốc Mỹ tiến hành trên miền Bắc Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong chiến lược chiến tranh xâm lược của chúng ở Việt Nam và Đông Dương. Trong một thời gian hơn 8 năm, đế quốc Mỹ đã sử dụng đánh phá miền Bắc Việt Nam 9.373.000 tấn bom. Khối lượng bom này gấp hơn 1,5 lần số bom Mỹ ném xuống Triều Tiên (698.000), gấp 5,7 lần số bom Mỹ ném xuống Nhật Bản (160.800) trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tính trung bình 1 km2 trên miền Bắc phải chịu đựng...

  doc6p lehuuloi 27-12-2010 506 79   Download

 • Phần 2 Tài liệu Lịch sử Việt Nam cận hiện đại (thời kỳ 1858 - 1975) của tác giả Hà Minh Hồng gồm nội dung chương 5 đến chương 8 của Tài liệu, trình bày cuộc vận động giải phóng dân tộc và Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam, Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954), cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 1975), cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc hậu phương (1954 - 1975).

  pdf195p talata_3 22-01-2015 303 70   Download

 • Mục đích của bài học Sơ lược mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 giúp HS phân biệt được những đặc điểm của mỹ thuật Việt Nam thông qua từng giai đoạn lịch sử. Nâng cao khả năng phân tích và đánh giá tác phẩm. Học sinh yêu thích môn học, nhận thức đúng đắn về nghệ thuật dân tộc, có thái độ trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc.

  ppt53p maiphuong1095 06-03-2014 699 51   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu tham khảo các tài liệu hay của quý thầy cô và các bạn học sinh, chúng tôi đã biên soạn bộ sưu tập Đặc điểm sinh vật Việt Nam. Bài học giúp học sinh nắm được sự đa dạng và phong phú sinh vật nước ta, hiểu nguyên nhân của sự đa dạng đó. Nắm được sự suy giảm và biến đổi của các hệ sinh thái tự nhiên và phát triển hệ sinh thái nhân tạo. Đồng thời có kĩ năng phân tích các mối liện hệ các yếu tố tự nhiên trên lược đồ. Có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên.

  ppt17p nguyentinh_74 07-04-2014 253 29   Download

 • Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ học ở Việt Nam Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ ở Việt Nam Hình 19: Rìu đá núi Đọ (Thanh Hóa) Bản vẽ công cụ thời hậu kì đá cũ ở Sơn La Rìu đá núi Đọ (Thanh Hóa) được ghè đẽo thô sơ, có hình thù chưa rõ ràng.

  ppt40p congduc2015 14-08-2012 137 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Việt nam sử lược phần 8
p_strCode=vietnamsuluocphan8

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2