Vốn fdi lưu động

Xem 1-9 trên 9 kết quả Vốn fdi lưu động
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: thực trạng huy động vốn fdi vào việt nam trong thời gian qua.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf23p carnation89 15-02-2012 215 105   Download

 • Cùng với quá trình mở cửa hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, Việt Nam khi bước vào thời kỳ CNH-HĐH đất nước thì không thông hình thành một ngành công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Nhưng thiếu vốn đang là vấn đề nan giải của các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf98p hotmoingay5 19-01-2013 108 32   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: vai trò của fdi trong quá trình phát triển kinh tễ xã hội', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc32p nhaquantritaiba 12-06-2011 355 127   Download

 • FDI có thể ảnh hưởng tới nến kinh tế ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá và xó hội. Tuy nhiờn, đối với các nước đang phát triển, nhất là các nước nghèo, kỳ vọng lớn nhất của việc thu hút FDI chủ yếu là nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Kỳ vọng này dường như được thể hiện trong tư tưởng của các nhà kinh tế và các nhà hoạch định chính sách với 3 lý do chớnh. Một là, FDI gúp phần làm tăng thặng dư của tài sản vốn, góp phần cải thiện...

  pdf32p narcissus89 17-02-2012 95 38   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: quản lí nhà nước đối với fdi', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf55p narcissus89 16-02-2012 37 14   Download

 • FDI cú thể ảnh hưởng tới nền kinh tế ở tất cả cỏc lĩnh vực kinh tế, văn hoỏ và xó hội. Tuy nhiên, đối với cỏc nước đang phỏt triển, nhất là cỏc nước nghốo, kỳ vọng lớn nhất của việc thu hỳt FDI chủ yếu là nhằm mục tiờu tăng trưởng kinh tế. Kỳ vọng này dường như được thể hiện trong tư tưởng của cỏc nhà kinh tế và cỏc nhà hoạch định chớnh sỏch với ba lý do chính.

  pdf31p narcissus89 17-02-2012 37 11   Download

 • Thị trường tài chính và tài chính phi chính thức được xem là hai “cỗ máy tài chính” cho các hoạt động lưu chuyển vốn trên thị trường. Theo đó các nguồn vốn được hình thành từ hai loại thị trường này bao gồm: Thứ nhất, ở thị trường tài chính nguồn vốn được hình thành từ các tổ chức kinh tế khác nhau: các gia đình; các doanh nghiệp, công ty; chính phủ; các tổ cá nhân, tổ chức nước ngoài.

  pdf3p bibocumi12 02-11-2012 50 6   Download

 • Thế kỷ 21 đã mở ra một thời kỳ phát triển mới cho toàn cầu, một thế giới đầy sôi động của quá trình toàn cầu hoá. Điều đó đã thúc đẩy các nước tích cực gia nhập vào các tổ chức quốc tế như: WTO (tổ chức thương mại quốc tế), OECD (tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế), APEC (diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á thái bình dương)...

  pdf28p truongdoan 29-07-2009 682 321   Download

 • Trào lƯu này ngày càng phát triển do việc tăng c-ờng th-ơng mại và đầu t- trong nội bộ khu vực ngày một tăng lên. Năm 2003, dòng vốn FDI đến từ các n-ớc đang phát triển chiếm khoảng 10% trong tổng số vốn đầu t- vào thị tr-ờng cổ phiếu thế giới, đạt khoảng 90 tỷ USD. Tuy nhiên, các nhà đầu t- đến từ các n-ớc đang phát triển chủ yếu đầu t- vào các n-ớc cùng khu vực địa lý và mang tính chất chuyển giao một số ngành, cơ sở kinh tế có năng...

  pdf7p gaunau123 27-11-2011 45 12   Download

Đồng bộ tài khoản