01B/GDĐT Giáo dục mầm non

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
5
download

01B/GDĐT Giáo dục mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/gdđt giáo dục mầm non', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01B/GDĐT Giáo dục mầm non

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 01B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh GI¸O DôC MÇM NON Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: B¸o c¸o khai gi¶ng: 15/12 n¨m b¸o c¸o B¸o c¸o gi÷a n¨m häc: 31/3 n¨m sau Trong đó Đơn vị tính Mã số Tổng số Công lập Tư thục A B C 1 2 3 1. Trường học - Nhà trẻ Nhà 01 - Trường mẫu giáo Trường 02 - Trường mầm non Trường 03 2. Lớp học - Nhóm trẻ Nhóm 04 - Lớp mẫu giáo Lớp 05 316 3. Phòng học Phòng học 06 - Nhà trẻ Phòng học 07 - Mẫu giáo Phòng học 08 4. Giáo viên Người 09 - Nhà trẻ Người 10 Trong tổng số: + Nữ Người 11 + Dân tộc ít người Người 12 + Đạt chuẩn trở lên Người 13 + Chưa qua đào tạo Người 14 - Mẫu giáo Người 15 Trong tổng số: + Nữ Người 16 + Dân tộc ít người Người 17 + Đạt chuẩn trở lên Người 18 + Chưa qua đào tạo Người 19 5. Học sinh Người 20 - Nhà trẻ Người 21 Trong tổng số: + Nữ Người 22 + Dân tộc ít người Người 23 - Mẫu giáo Người 24 Trong tổng số: + Nữ Người 25 + Dân tộc ít người Người 26 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 316

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản