BÀI 7: THIẾT KẾ NỘI DUNG BIỂU ĐỒ TRONG POWERPOINT 2003

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
814
lượt xem
113
download

BÀI 7: THIẾT KẾ NỘI DUNG BIỂU ĐỒ TRONG POWERPOINT 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài 7: thiết kế nội dung biểu đồ trong powerpoint 2003', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 7: THIẾT KẾ NỘI DUNG BIỂU ĐỒ TRONG POWERPOINT 2003

 1. TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Buôn Ma Thuột BÀI 7 THIẾT KẾ NỘI DUNG BIỂU ĐỒ TRONG POWERPOINT 2003 Saturday, July 17, 2010 BÙI VĂN TiẾN 1 Ñaëng Höõu Hoaøng
 2. CHÈN MỘT BIỂU ĐỒ Cách 1: Trƣờng hợp chọn mẫu bố cục có sẵn trong Slide Layout Click đúp để chèn bảng biểu mới Saturday, July 17, 2010 2 Xuất hiện Bảng Datasheet và Biểu đồ mẫu
 3. Cách 2: Trƣờng hợp chọn mẫu bố cục là trang trắng * Trên thanh menu, chọn Insert  Chart Click Saturday, July 17, 2010 3 Xuất hiện Bảng Datasheet và Biểu đồ mẫu
 4. Bảng Datasheet và biểu đồ mẫu Bảng datasheet Bảng chú thích Phần biểu đồ Saturday, July 17, 2010 4
 5. CHÈN MỘT TẬP TIN EXCEL Trƣờng hợp chọn mẫu bố cục có sẵn trong Slide Layout Click đúp để chèn bảng biểu mới Saturday, July 17, 2010 5 Xuất hiện Bảng Datasheet và Biểu đồ mẫu
 6. Bảng Datasheet và biểu đồ mẫu Click vào ô trống Saturday, July 17, 2010 6
 7. * Trên thanh menu, chọn Edit  Import File Click Saturday, July 17, 2010 7 Xuất hiện hộp thoại Import File
 8. HIỆU CHỈNH CÁC GIÁ TRỊ TRONG BẢNG DATASHEET Để có đƣợc một biểu đồ phù hợp với các dãy số liệu theo yêu cầu, thì phải thay đổi số liệu ở bảng Datasheet Muốn thay đổi giá trị dữ liệu ở ô nào thì đặt con trỏ vào ô đó và nhập dữ liệu mới, sau đó nhấn ENTER Click chuột vào và nhập giá trị và dữ liệu mới Sử dụng các phím , ,  hoặc  để di chuyển con trỏ chuột từ ô này sang ô khác. Saturday, July 17, 2010 8
 9. THAY ĐỔI KIỂU BIỂU ĐỒ Khi làm việc với Datasheet, thanh menu sẽ xuất hiện thêm mục chọn là Chart Click mục Chart, chọn Chart Type Click Saturday, July 17, 2010 9 Xuất hiện hộp thoại Chart Type
 10. Hộp thoại Chart Type_Standard Types Click chuột để chọn một kiểu biểu đồ phù hợp Click chuột để chọn một kiểu biểu đồ cụ thể Click và giữ chuột để xem trƣớc hình dạng biểu đồ Saturday, July 17, 2010 10 Click
 11. Hộp thoại Chart Type_Custom Types Click chuột để chọn một kiểu biểu đồ phù hợp Saturday, July 17, 2010 11 Click
 12. ĐỊNH DẠNG FONT CHỮ CHO VĂN BẢN Click chọn vào đối tƣợng cần thay đổi Trên thanh công cụ chuẩn, chọn Click Saturday, July 17, 2010 12 Xuất hiện hộp thoại Format Chart Area
 13. Chọn kiểu Hộp thoại Format Chart Area_Font chữ Chọn cỡ Chọn Font chữ chữ Saturday, July 17, 2010 13 Click
 14. ĐỊNH DẠNG KHU VỰC BIỂU ĐỒ Đƣa chuột vào phía trong khung bao ngoài biểu đồ và chú thích, xuất hiện chữ Chart Area, click chuột sẽ xuất hiện 8 hình vuông màu đen nằm phía bên trong khung, sau đó Click đúp Saturday, July 17, 2010 14 Xuất hiện hộp thoại Format Chart Area
 15. ĐỊNH DẠNG KIỂU DÁNG CHO KHU VỰC VẼ CHẤM Đƣa chuột vào phía trong khung bao ngoài biểu đồ và chú thích, xuất hiện chữ Plot Area, click chuột sẽ xuất hiện một khung bao biểu đồ và 8 hình vuông màu đen, sau đó Click đúp Saturday, July 17, 2010 15 Xuất hiện hộp thoại Format Plot Area
 16. Hộp thoại Format Plot Area_Patterns Màu tự động Chọn tự động Không màu Không chọn Tuỳ chọn Tuỳ chỉnh Kiểu đƣờng Màu đƣờng Độ rộng đƣờng Saturday, July 17, 2010 16 Click
 17. ĐỊNH DẠNG TRỤC BIỂU ĐỒ Đƣa chuột vào trục biểu đồ, xuất hiện chữ Value Axis, click chuột sẽ xuất hiện 2 hình vuông màu đen ở hai đầu trục, sau đó Click đúp Saturday, July 17, 2010 17 Xuất hiện hộp thoại Format Axis
 18. Hộp thoại Format Axis_Patterns Kiểu dấu phân thời (Vạch đơn vị đo lớn) Chọn tự động Không chọn Kiểu dấu phân Tuỳ chỉnh thời (Vạch đơn vị đo nhỏ) Kiểu đƣờng Nhãn dấu phân Màu đƣờng thời(giá trị vạch đo) Độ rộng đƣờng Saturday, July 17, 2010 18 Click
 19. Hộp thoại Format Chart Area_Patterns Màu tự động Chọn tự động Không màu Không chọn Tuỳ chọn Tuỳ chỉnh Kiểu đƣờng Màu đƣờng Độ rộng đƣờng Kiểu bóng Saturday, July 17, 2010 19 Click
 20. Hộp thoại Format Axis_Scale Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Đại lƣợng tối đa Đại lƣợng tối thiểu Hiển thị đại lƣợng Click Saturday, July 17, 2010 20
Đồng bộ tài khoản