Chỉ thị số 20/2002/CT-UB về việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 20/2002/CT-UB về việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 20/2002/CT-UB về việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 20/2002/CT-UB về việc triển khai thực hiện Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 20/2002/CT-UB Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2002 CHỈ THN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN N GHN ĐNN H SỐ 92/2001/N Đ-CP N GÀY 11/12/2001 CỦA CHÍN H PHỦ QUY ĐNN H VỀ ĐIỀU KIỆN KIN H DOAN H VẬN TẢI BẰN G Ô TÔ N gày 11/12/2001, Chính phủ đã ban hành N ghị định số 92/2001/N Đ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Để triển khai thực hiện tốt quy định của Chính phủ, UBN D Thành phố Hà N ội yêu cầu các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và cán bộ nhân dân Thủ đô thực hiện nghiêm túc các nội dung sau : 1. Chủ tịch UBN D các quận, huyện, phường, xã, thị trấn; Giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ban, N gành, đoàn thể, tổ chức xã hội và các doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt nội dung N ghị định của Chính phủ và các quyết định của Bộ Giao thông vận tải cho mọi cán bộ, nhân dân, mọi thành viên trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý để mọi người hiểu rõ các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị và góp phần phát triển kinh tế xã hội ở Thủ đô. 2. Sở Văn hoá Thông tin, Sở Giao thông Công chính, Công an Thành phố, các báo, đài của Hà N ội, UBN D các quận, huyện có kế hoạch cụ thể tuyên truyền liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh... với những nội dung thiết thực, cụ thể giúp cho cán bộ, nhân dân hiểu, tham gia hoạt động và giám sát việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô. 3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng bằng ô tô phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kinh doanh vận tải. Trước hết tự tổ chức rà soát, kiểm tra, không được phép lưu hành và tham gia kinh doanh vận tải tất cả các xe ô tô không đảm bảo an toàn, không đủ điều kiện theo quy định. 4. Sở Giao thông Công chính có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình tiến hành xem xét, duyệt cấp đăng ký có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân xin đăng ký kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị; Phối hợp với Công an Thành phố tổ chức các đợt kiểm tra, thanh tra, phát hiện xử lý các vi phạm ở tất cả các cơ quan, đơn vị và cá nhân có tham gia kinh doanh vận tải bằng ô tô và việc
  2. UBN D Thành phố giao cho Giám đốc Sở Giao thông Công chính tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này, báo cáo kết quả thường xuyên về UBN D Thành phố để báo cáo Chính phủ và các ngành Trung ương./. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TNCH PHÓ CHỦ TNCH Phan Văn Vượng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản