Công văn 3245/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
76
lượt xem
7
download

Công văn 3245/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3245/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tiền lương đối với người lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3245/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 3245/L§TBXH-TL ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2001 vÒ viÖc tiÒn l¬ng ®èi víi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc trong doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi KÝnh göi: Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi tØnh L©m §ång Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 737/L§TBXH ngµy 27/9/2001 cña Së Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ X· héi tØnh L©m §ång vÒ viÖc ghi t¹i trÝch yÕu, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã ý kiÕn nh sau: 1. Theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 708/1999/Q§-L§TBXH ngµy 15/6/1999 cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi tríc ngµy 01/7/1999 ®ang ¸p dông quy ®Þnh tiÒn l¬ng b»ng §« la Mü vµ tr¶ l¬ng b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam th× tõ ngµy 01/7/1999 trë ®i ph¶i chuyÓn sang quy ®Þnh b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam vµ ký l¹i møc l¬ng trong hîp ®ång lao ®éng. ViÖc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vÉn ®Ó møc l¬ng quy ®Þnh b»ng §« la Mü ghi trong hîp ®ång lao ®éng, thay v× chuyÓn c¸c møc l ¬ng nµy sang tiÒn ®ång ViÖt Nam l¹i thùc hiÖn tr¶ l ¬ng b»ng ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ 13.910 ®ång ViÖt Nam/1 USD lµ sai víi quy ®Þnh t¹i §iÒu 4, QuyÕt ®Þnh sè 53/1999/Q§-TTg ngµy 26/3/1999 cña Thñ t íng ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 708/1999/Q§-L§TBXH cña Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. V× vËy, Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi tØnh L©m §ång ph¶i yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i ký l¹i møc l¬ng b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam vµ ghi trong hîp ®ång lao ®éng, kh«ng ®Æt vÊn ®Ò truy lÜnh tiÒn do chªnh lÖch tû gi¸. 2. §èi víi doanh nghiÖp cã nguyÖn väng vµ ®Ò nghÞ tiÕp tôc ®îc thùc hiÖn quy ®Þnh tiÒn l¬ng b»ng §« la Mü ghi trong hîp ®ång lao ®éng vµ tr¶ l- ¬ng b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm tr¶ l ¬ng th× ph¶i cã C«ng v¨n göi Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu nµy. C¸c doanh nghiÖp kh«ng cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ th× ph¶i chuyÓn ngay sang quy ®Þnh møc l¬ng b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam vµ ghi trong hîp ®ång lao ®éng theo c¸c quy ®Þnh nãi trªn, kh«ng thÓ ®Ó kÐo dµi t×nh tr¹ng c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn sai quy ®Þnh, g©y phøc t¹p cho c«ng t¸c qu¶n lý cña Nhµ níc. 3. C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®Õn nay míi chuyÓn ®æi møc l¬ng tèi thiÓu vµ c¸c møc l¬ng kh¸c b»ng §« la Mü ghi trong hîp ®ång lao ®éng sang b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam th× cã thÓ ¸p dông tû gi¸ hiÖn hµnh cao h¬n tû gi¸ 13.910 ®ång ViÖt Nam/1 USD quy ®Þnh t¹i §iÒu 4, QuyÕt ®Þnh sè 708/1999/Q§-BL§TBXH nãi trªn, sau ®ã ph¶i ghi trong hîp ®ång lao ®éng møc l¬ng b»ng tiÒn ®ång ViÖt Nam. Kh«ng ®Æt vÊn ®Ò truy lÜnh tiÒn do chªnh lÖch tû gi¸. §Ò nghÞ Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi tØnh L©m §ång híng dÉn, chÊn chØnh kÞp thêi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi thùc hiÖn
  2. 2 theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ cã b¸o c¸o göi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản