intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Một số quy định về đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 12 tài liệu

1.564
lượt xem
203
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Một số quy định về đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Văn bản ban hành quy chế xét duyệt đăng ký phát hành chứng khoán ra công chứng, cấp phép niêm yết, cấp phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Một số quy định về đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng

 1. Nghị định số 187/2004/NĐ-CP

  pdf 18p 91 6

  Quyết định số 313/QĐ-UBCK về việc ban hành quy chế xét duyệt đăng ký phát hành chứng khoán ra công chứng, cấp phép niêm yết, cấp phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

 2. Quyết định 60/2004/QĐ-BTC

  pdf 41p 119 15

  Quyết định 60/2004/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

 3. Quyết định số 189/QĐ-UBCK

  pdf 3p 89 10

  Quyết định số 189/QĐ-UBCK của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

 4. Thông tư số 112/2008/TT-BTC

  pdf 3p 153 15

  Thông tư số 112/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/ 2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

 5. Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC

  pdf 28p 120 20

  Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 87/2007/QĐ-BTC

 6. Luật chứng khoán Thông tư số 17/2007/TT- BTC

  pdf 7p 161 10

  Thông tư số 17/2007/TT-BTC về việc Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành,hướng dẫn về luật chứng khoán

 7. Quyết định số 338/2006/QĐ-UBCK

  pdf 3p 119 11

  Quyết định số 338/2006/QĐ-UBCK về việc ban hành Hướng dẫn quy trình hủy đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

 8. Quyết định số 301/2006/QĐ-UBCK

  pdf 6p 142 15

  Quyết định số 301/2006/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế xét duyệt đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng, cấp phép niêm yết chứng khoán, cấp phép hoạt động kinh doanh và dịch vụ chứng khoán do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

 9. Quyết định số 2592/2005/QĐ-BTC

  pdf 6p 89 5

  Quyết định số 2592/2005/QĐ-BTC về việc ban hành quy trình kết hợp cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước với niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại các Trung tâm giao dịch chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

 10. Quyết định số 245/QĐ-UBCK

  pdf 7p 117 15

  Quyết định số 245/QĐ-UBCK về việc ban hành Hướng dẫn qui định đăng ký, giao dịch chứng khoán và công bố thông tin bất thường của tổ chức đăng ký giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

 11. Luật chứng khoán_ Điều 12

  doc 1p 338 42

  Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm: a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán; b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán; c) Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua. ...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2