intTypePromotion=1
ADSENSE

Những văn bản luật về bảo hộ quyền tác giả

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 10 tài liệu

1.103
lượt xem
201
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Những văn bản luật về bảo hộ quyền tác giả
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngay từ bản hiến pháp đầu tiên vào năm 1946, Nhà nước Việt Nam đã ghi nhận những quyền cơ bản của công dân liên quan đến quyền tác giả. Nó thể hiện tư tưởng tiến bộ, nhân văn về con người. Đó là quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản của công dân; là việc Nhà nước cam kết bảo vệ quyền lợi của trí thức; tôn trọng quyền tư hữu tư nhân về tài sản. Tư tưởng lập pháp đó đã tiếp tục được thể hiện tại Hiến pháp 1959, 1980 và Hiến pháp 1992 đang có hiệu lực thi hành. Năm 1986 với Nghị định số 142/HĐBT, lần đầu tiên ở Việt Nam, một văn bản riêng biệt về quyền tác giả đã được ban hành với một số quy định cơ bản, ban đầu về quyền tác giả với sự giúp đỡ của hãng VAB(hãng bảo hộ quyền tác giả thuộc Liên Xô trước đây).

Lưu

Tài liệu trong BST: Những văn bản luật về bảo hộ quyền tác giả

 1. CHỈ THỊ SỐ 36/2008/CT-TTg V/v tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

  pdf 5p 297 31

  Trong những năm qua, hoạt động bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đã được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hoạt động nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật có những tiến bộ quan trọng. Quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể từng bước được bảo hộ. Một số bộ, ngành, địa phương đã có chương trình triển khai thi hành cụ thể, có hiệu quả. Nhiều cá nhân và tổ chức có quyền đã áp dụng các biện pháp để tự bảo vệ quyền của mình. Các tổ chức...

 2. Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BTTTTBVHTTDL

  pdf 5p 268 112

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ TRUNG GIAN TRONG VIỆC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG INTERNET VÀ MẠNG VIỄN THÔNG

 3. Quyết định số 649/QĐ-TTg

  pdf 7p 48 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC QUẢN LÝ, THỰC THI CÓ HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TẬP THỂ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 4. Thông tư số 44/2011/TT- BTC

  pdf 23p 91 7

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

 5. Thông báo số 1896/BVHTTDL-BQTG

  pdf 5p 36 2

  Thông báo số 1896/BVHTTDL-BQTG về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 6. Pháp lệnh số 38-L/CTN

  pdf 14p 114 3

  Pháp lệnh số 38-L/CTN về việc Bảo hộ Quyền Tác giả do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

 7. THÔNG TƯ LIÊN TịCH Số 58/2003/TTLT-BVHTT-BTC HƯớNG DẫN BảO Hộ QUYềN TÁC GIả TạI CƠ QUAN HảI QUAN ĐốI VớI HÀNG HOÁ XUấT KHẩU, NHậP KHẩU

  pdf 15p 148 13

  3.5. Tác phẩm của người nước ngoài, pháp nhân nướcngoài được bảo hộ tại Việt Nam theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; Các tác phẩm được bảo hộ phải được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt hình thức, ngôn ngữ thể hiện, chất lượng tác phẩm, đã công bố hoặc chưa công bố, đã được cấp hoặc chưa được cấp Giấy chứng nhận bản quyền tác giả. ...

 8. NGHỊ ĐỊNH số 100/2006/ NĐ-CP ngày 21/9/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật dân sự luật sở hữu trí tuệ về....

  pdf 0p 574 80

  1. Bảo hộ quyền tác giả là bảo hộ các quyền của tác giả đối với các loại hình tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được quy định tại điều 738 của Bộ Luật Dân sự và Điều 18, 19 và điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ 2. Bảo hộ quyền liên quan là bảo học các quyền của người biểu diễn đối với cuộc biểu diễn, các quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình đối với......

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2