“Nhà có gia phong”

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
12
download

“Nhà có gia phong”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bất kỳ gia đình nào cũng cần những quy tắc, cho dù bạn có cố thuyết phục mọi người rằng “tôi là người theo chủ nghĩa tự do, không thích áp đặt…”. Thường thì những nguyên tắc sau sẽ chỉ tốt cho hạnh phúc gia đình bạn mà thôi:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: “Nhà có gia phong”

  1. “Nhà có gia phong”
  2. B t kỳ gia ình nào cũng c n nh ng quy t c, cho dù b n có c thuy t ph c m i ngư i r ng “tôi là ngư i theo ch nghĩa t do, không thích áp t…”. Thư ng thì nh ng nguyên t c sau s ch t t cho h nh phúc gia ình b n mà thôi: Ai cũng ph i làm vi c nhà Nguyên t c này ư c áp d ng cho t t c các thành viên, t nh tu i nh t n l n tu i hơn. a tr lên hai chưa có kh năng lao ng cũng ph i có thói quen t thu d n chơi sau khi chơi. Tr l n hơn có th t r a c c chén sau khi u ng nư c, r a bát ũa sau khi ăn v t… Cha m c n ưa ra nguyên t c: Không ư c phép b t c chén, ĩa, bát b n nào trong b n r a. Khi b t u n tu i i h c, tr có th t cho qu n áo c a mình vào máy gi t, t c t và g p qu n áo sau khi khô, t d n phòng và bàn h c c a mình, giúp m quét nhà, ánh r a m chén… M t i u quan tr ng cha m c n cho tr hi u: ây là nguyên t c áp d ng cho t t c các thành viên trong gia ình, tránh tr t n nh l n nhau.
  3. Tôn tr ng nhau Cha m có th rèn cho con ngay t khi m i bi t nh n th c b ng nh ng nguyên t c r t ơn gi n: Không ư c phép nói các ngôn t ki u như “ ngu ng c”, “th ng kh n n n”, “ u cáng” v.v. S không d tr hi u ư c nguyên t c này, c bi t n u trong s b n h c c a con b n, cha m chúng cho phép dùng nh ng ngôn t ó. B i th , trư c h t b n c n ch n ch nh ngay m i khi nghe con nói b t c ngôn t thi u tôn tr ng nào, ng th i ph i làm gương cho con th y cha m và các anh ch l n trong nhà không bao gi dùng ngôn t như th . i h i, v chào Tr em ph i h i ý ki n cha m trư c khi mu n t i b t kỳ ch nào chúng mu n n, chào h i cha m và nh ng ngư i l n tu i trong gia ình khi v nhà. Nguyên t c này không ch giúp tr h c ư c cách tôn tr ng ngư i l n tu i, s ng có n n p hơn mà còn giúp cha m d dàng ki m soát ư c nh ng hành vi c a con em mình.
  4. Tuân th gi gi i nghiêm và th i gian i ng Nên có gi “gi i nghiêm” chung cho t t c các con trong gia ình. Các con ư c phép ra ngoài khi cha m cho phép nhưng không ư c v mu n hơn gi quy nh. Thông thư ng, i v i tr em ang trong tu i i h c thì gi gi i nghiêm là 9h30. Tương t như v y v i gi i ng . ôi khi tr em quá ham mê m t cái gì ó mà quên m t r ng chúng c n ph i i ng duy trì ho t ng c a ngày hôm sau. S can thi p c a cha m i v i gi c ng c a tr nh là i u hoàn toàn c n thi t. H n ch b n bè, không cho ngư i l vào nhà khi cha m i v ng ây là m t nguyên t c c n thi t, vì khi v ng nhà, b n không th can thi p k p th i khi có chuy n không hay x y ra (tr cãi l n, ánh nhau, ngư i l là ngư i x u…). Lúc tr l n hơn m t chút, các v n gi i tính, t n n xã h i là nh ng v n b n ph i quan tâm hàng u trư c các m i quan h c a con.
Đồng bộ tài khoản