intTypePromotion=3

01B/KHĐT_ Danh mục các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do bộ, tỉnh/thành phố quản lý

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
91
lượt xem
8
download

01B/KHĐT_ Danh mục các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do bộ, tỉnh/thành phố quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '01b/khđt_ danh mục các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do bộ, tỉnh/thành phố quản lý', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 01B/KHĐT_ Danh mục các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do bộ, tỉnh/thành phố quản lý

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 01B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DANH MôC C¸C Dù ¸N §ÇU T¦ THUéC NGUåN VèN NG¢N S¸CH Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... NHµ N¦íC DO Bé, TØNH/THµNH PHè QU¶N Lý §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: Tỷ đồng,... Ước thực hiện Tổng mức dự Tổng mức đầu đến hết 31/12 Thời toán được Kế hoạch năm 200... tư được duyệt năm trước năm Địa Năng gian duyệt KH Loại điểm lực khởi dự án xây thiết công, Khối lượng Chia ra dựng kế hoàn Tổng Tr. đó: Tổng Tr. đó: hoàn thành Tổng thành số ODA số ODA số Tổng Tr. đó: Vốn trong Vốn nước số ODA nước ngoài (ODA) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TỔNG SỐ 158 A. Chia theo ngành kinh tế cấp 2 Ngành...... Ngành...... ........................ B. Danh mục các Dự án 1. Dự án chuyển tiếp Dự án...... Dự án...... (Nếu dự án liên tỉnh cần tách Dự án ra từng tỉnh) 158
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: Tỷ đồng,... Ước thực hiện Tổng mức dự Tổng mức đầu đến hết 31/12 Thời toán được Kế hoạch năm 200... tư được duyệt năm trước năm Địa Năng gian duyệt KH Loại điểm lực khởi dự án xây thiết công, Khối lượng Chia ra dựng kế hoàn Tổng Tr. đó: Tổng Tr. đó: hoàn thành Tổng thành số ODA số ODA số Tổng Tr. đó: Vốn trong Vốn nước số ODA nước ngoài (ODA) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2. Dự án khởi công mới trong năm Dự án...... (Nếu dự án liên tỉnh cần tách Dự 159 án ra từng tỉnh) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 159

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản