02B/LĐTBXH_Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
6
download

02B/LĐTBXH_Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/lđtbxh_số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 02B/LĐTBXH_Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 02B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... Sè LAO §éNG §I LµM VIÖC Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... Cã THêI H¹N ë N¦íC NGOµI vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: THEO HîP §åNG Tæng côc Thèng kª 6 th¸ng: ngµy 15 th¸ng 7 (6 th¸ng, n¨m) n¨m: ngµy 30 th¸ng 4 n¨m sau Đơn vị tính: 1000 người Chia ra Mã số Tổng số Nam Nữ A B 1 2 3 Tổng số 01 Chia theo trình độ chuyên môn - Chưa qua đào tạo 02 - Sơ cấp nghề 03 - Trung cấp nghề 04 - Cao đẳng nghề 05 - Trung học chuyên nghiệp 06 - Cao đẳng, đại học trở lên 07 Chia theo khu vực thị trường - Châu Âu 08 - Châu Á 09 Trong đó: 10 + Đông Bắc Á 11 + Đông Nam Á 12 + Tây Nam Á 13 - Châu Phi và Trung Đông 14 43 - Châu Mỹ 15 - Châu Đại Dương 16 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 43

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản