02B/TTTT Sản lượng bưu chính viễn thông

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

02B/TTTT Sản lượng bưu chính viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/tttt sản lượng bưu chính viễn thông', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 02B/TTTT Sản lượng bưu chính viễn thông

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 02 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh S¶N L¦îNG B¦U CHÝNH VIÔN TH¤NG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª sè....Q§-TTg ngµy.... cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Quý) Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 20 th¸ng sau quý b¸o c¸o So sánh (%) Cộng dồn Thực Dự tính Quý báo Cộng dồn đến đến hết Mã số Đơn vị tính hiện quý quý tiếp cáo so với hết quý báo cáo quý báo báo cáo theo cùng kỳ so với cùng kỳ cáo năm trước năm trước A B C 1 2 3 4 5 1. Số phút gọi điện thoại đường dài cố định (có cước) 01 1000 phút - Đi trong nước 02 " - Đi quốc tế 03 " - Quốc tế đến 04 " 270 2. Số phút gọi điện thoại di động (có cước) 05 1000 phút - Đi trong nước 06 " - Đi quốc tế 07 " - Quốc tế đến 08 " 3. Số phút truy cập internet 09 1000 phút 4. Số thuê bao điện thoại phát triển 10 1000 thuê bao - Thuê bao cố định 11 " - Thuê bao di động 12 " 5. Tổng số thuê bao điện thoại đến cuối kỳ báo cáo 13 1000 thuê bao - Thuê bao cố định 14 " - Thuê bao di động 15 " 270
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc (Tiếp theo) So sánh (%) Cộng dồn Thực Dự tính Quý báo Cộng dồn đến đến hết Mã số Đơn vị tính hiện quý quý tiếp cáo so với hết quý báo cáo quý báo báo cáo theo cùng kỳ so với cùng kỳ cáo năm trước năm trước A B C 1 2 3 4 5 6. Số thuê bao internet phát triển 16 1000 thuê bao - Thuê bao gián tiếp 17 " - Thuê bao kết nối trực tiếp 18 " - Thuê bao băng rộng 19 " 7. Tổng số thuê bao internet đến cuối kỳ báo cáo 20 1000 thuê bao - Thuê bao gián tiếp 21 " 271 - Thuê bao kết nối trực tiếp 22 " - Thuê bao băng rộng 23 " Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 271

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản