03B/KHĐT_ Thực hiện cấp phát vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, công trái của các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
8
download

03B/KHĐT_ Thực hiện cấp phát vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, công trái của các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/khđt_ thực hiện cấp phát vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, công trái của các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 03B/KHĐT_ Thực hiện cấp phát vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ, công trái của các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 03B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THùC HIÖN CÊP PH¸T VèN §ÇU T¦ Tõ NGUåN NG¢N S¸CH NHµ N¦íC, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... TR¸I PHIÕU CHÝNH PHñ, C¤NG TR¸I CñA C¸C C¥ QUAN TRUNG ¦¥NG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: Vµ C¸C TØNH, THµNH PHè ngµy 20 th¸ng cuèi quý b¸o c¸o (Quý) Đơn vị tính: Tỷ đồng Thực hiện cấp vốn Cộng dồn từ đầu năm Kế hoạch quản lý.... đến quý báo cáo Mã số cấp phát năm Khối lượng Khối lượng Giải ngân Giải ngân thực hiện thực hiện A B 1 2 3 4 5 TæNG Sè 01 - Ngân sách Nhà nước 02 - Trái phiếu Chính phủ 03 - Công trái.... 04 - Công trái.... 05 162 I. C¸C C¥ QUAN TRUNG ¦¥NG 06 - Ngân sách Nhà nước 07 - Trái phiếu Chính phủ 08 - Công trái.... 09 - Công trái... 10 II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 11 - Ngân sách Nhà nước 12 - Trái phiếu Chính phủ 13 - Công trái.... 14 - Công trái.... 15 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 162

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản