08B/KHĐT_ Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài còn hiệu lực từ năm 1989 tính đến ngày...tháng...năm

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
5
download

08B/KHĐT_ Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài còn hiệu lực từ năm 1989 tính đến ngày...tháng...năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/khđt_ vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài còn hiệu lực từ năm 1989 tính đến ngày...tháng...năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 08B/KHĐT_ Vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài còn hiệu lực từ năm 1989 tính đến ngày...tháng...năm

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 08B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh VèN §ÇU T¦ THùC HIÖN Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... CñA C¸C Dù ¸N §ÇU T¦ TRùC TIÕP §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: RA N¦íC NGOµI CßN HIÖU LùC B¸o c¸o quý: Tõ n¨m 1989 tÝnh ®Õn ngμy...th¸ng...n¨m ngµy 20 th¸ng cuèi quý B¸o c¸o n¨m: (Quý, n¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: USD Vốn đầu tư thực hiện Tổng vốn Số đầu tư Quý Từ đầu năm Từ năm 1989 dự án đăng ký báo đến cuối đến cuối quý cáo quý báo cáo báo cáo A 1 2 3 4 5 Tæng sè A. Chia theo hình thức đầu tư 167 1. Công ty 100% vốn nước ngoài 2. Công ty liên doanh với nước ngoài 3. Hình thức khác .... B. Chia theo nước vùng lãnh thổ (Ghi theo Danh mục nước, vùng lãnh thổ) ..... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 167

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản