08B/TTTT Số giờ chương trình và số giờ phát sóng của Đài tiếng nói Việt Nam

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
5
download

08B/TTTT Số giờ chương trình và số giờ phát sóng của Đài tiếng nói Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/tttt số giờ chương trình và số giờ phát sóng của đài tiếng nói việt nam', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 08B/TTTT Số giờ chương trình và số giờ phát sóng của Đài tiếng nói Việt Nam

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 08 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè GIê CH¦¥NG TR×NH Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng sè....Q§-TTg ngµy.... Vµ Sè GIê PH¸T SãNG CñA §µI §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: TIÕNG NãI VIÖT NAM ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Đơn vị tính Mã số Số giờ A B C 1 1. Số giờ chương trình phát thanh Giờ 01 a) Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Giờ 02 - Tiếng nước ngoài Giờ 03 - Tiếng dân tộc ít người Việt Nam Giờ 04 b) Chia theo nội dung hệ chương trình - Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp Giờ 05 - Hệ Văn hoá - Đời sống - Khoa giáo Giờ 06 280 - Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí Giờ 07 2. Số giờ phát sóng phát thanh trên sóng vô tuyến Giờ 08 a) Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Giờ 09 - Tiếng nước ngoài Giờ 10 - Tiếng dân tộc ít người Việt Nam Giờ 11 b) Chia theo nội dung hệ chương trình - Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp Giờ 12 - Hệ Văn hoá - Đời sống - Khoa giáo Giờ 13 - Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí Giờ 14 - Quảng cáo Giờ 15 c) Chia theo nguồn gốc chương trình phát thanh - Tự sản xuất Giờ 16 - Mua bản quyền trong nước Giờ 17 - Mua bản quyền nước ngoài Giờ 18 - Trao đổi Giờ 19 3. Số giờ phát thanh trên mạng internet Giờ 20 - Phát trực tuyến Giờ 21 - Phát không trực tuyến Giờ 22 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 280

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản