10B/GTVT-HK Doanh thu và sản lượng dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
6
download

10B/GTVT-HK Doanh thu và sản lượng dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '10b/gtvt-hk doanh thu và sản lượng dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10B/GTVT-HK Doanh thu và sản lượng dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 10B/GTVT-HK §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DOANH THU Vµ S¶N L¦îNG DÞCH Vô Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... Kü THUËT TH¦¥NG M¹I HµNG KH¤NG (Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Kế Thực Thực hiện Mã Đơn vị hoạch hiện so với cùng số tính năm năm kỳ (%) A B C 1 2 3 A - Tổng doanh thu thuần 01 Triệu đ I. Thu dịch vụ cảng hàng không 02 " 1. Thu phục vụ hành khách 03 " 2. Thu phục vụ hạ/cất cánh, sân đỗ 04 " 3. Thu cho thuê trang thiết bị chuyên 246 ngành 05 " 4. Thu dịch vụ soi chiếu an ninh 06 " 5. Thu cho thuê mặt bằng tại nhà ga 07 " 6. Thu cho thuê mặt bằng quảng cáo 08 " 7. Thu dịch vụ công ích khác 09 " 8. Thu dịch vụ khác ngoài công ích 10 " II. Thu dịch vụ quản lý bay 11 Triệu đ 1. Thu điều hành bay 12 " 2. Thu khác ngoài công ích 13 " - Lắp đặt hệ thống điều hành, xây dựng " công trình thông tin chuyên ngành 14 - Thu quảng cáo 15 " B - Sản lượng dịch vụ 16 1. Hành khách qua cảng 17 Khách 2. Hàng hóa qua cảng 18 Tấn 3. Cất/hạ cánh 19 Chuyến 4. Số chuyến bay điều hành 20 " 5. Số km điều hành 21 1000km Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 246

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản