intTypePromotion=3

10B/KHĐT_ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức đã được ký kết chia theo nhà tài trợ, theo địa bàn

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
59
lượt xem
6
download

10B/KHĐT_ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức đã được ký kết chia theo nhà tài trợ, theo địa bàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '10b/khđt_ vốn hỗ trợ phát triển chính thức đã được ký kết chia theo nhà tài trợ, theo địa bàn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10B/KHĐT_ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức đã được ký kết chia theo nhà tài trợ, theo địa bàn

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 10B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh VèN Hç TRî PH¸T TRIÓN Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... CHÝNH THøC §∙ §¦îC Ký KÕT §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: Chia theo nhµ tµi trî, theo ®Þa bµn B¸o c¸o quý: (Quý, n¨m) ngµy 20 th¸ng cuèi quý B¸o c¸o n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: Triệu USD Tổng số vốn đã ký kết Cộng dồn từ đầu năm trong quý đến quý báo cáo Số Tổng Trong đó Tổng Trong đó dự án số số ODA ODA không ODA ODA không vay hoàn lại vay hoàn lại A 1 2 3 4 5 6 7 169 Tæng sè I. Chia theo nhà tài trợ ............. .............. II. Chia theo địa bàn 1. Tỉnh Trung ương Địa phương 2. Tỉnh Trung ương Địa phương ... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 169

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản