10B/TTTT Số giờ chương trình và số giờ phát sóng phát thanh của Đài phát thanh - truyền hình tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
8
download

10B/TTTT Số giờ chương trình và số giờ phát sóng phát thanh của Đài phát thanh - truyền hình tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '10b/tttt số giờ chương trình và số giờ phát sóng phát thanh của đài phát thanh - truyền hình tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10B/TTTT Số giờ chương trình và số giờ phát sóng phát thanh của Đài phát thanh - truyền hình tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 10 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè GIê CH¦¥NG TR×NH Vµ Sè GIê Bé Th«ng tin sè....Q§-TTg ngµy.... PH¸T SãNG PH¸T THANH CñA §µI PH¸T THANH - vµ TruyÒn th«ng cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: TRUYÒN H×NH TØNH/THµNH PHè TRùC THUéC Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau TRUNG ¦¥NG (N¨m) Đơn vị Mã số Số giờ tính A B C 1 1. Số giờ chương trình phát thanh Giờ 01 a) Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Giờ 02 - Tiếng nước ngoài Giờ 03 - Tiếng dân tộc ít người Việt Nam Giờ 04 283 b) Chia theo nội dung hệ chương trình - Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp Giờ 05 - Hệ Văn hoá - Đời sống - Khoa giáo Giờ 06 - Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí Giờ 07 - Quảng cáo Giờ 08 2. Số giờ phát sóng phát thanh Giờ 09 a) Chia theo ngôn ngữ - Tiếng Việt Giờ 10 - Tiếng nước ngoài Giờ 11 - Tiếng dân tộc ít người Việt Nam Giờ 12 b) Chia theo nội dung hệ chương trình Giờ 13 - Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp Giờ 14 - Hệ Văn hoá - Đời sống - Khoa giáo Giờ 15 - Hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí Giờ 16 - Quảng cáo Giờ 17 c) Chia theo nguồn gốc chương trình phát thanh - Tự sản xuất Giờ 18 - Mua bản quyền trong nước Giờ 19 - Mua bản quyền nước ngoài Giờ 20 - Trao đổi Giờ 21 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 283

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản