10B/VHTTDL Tập luyện thể dục thể thao thường

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
88
lượt xem
8
download

10B/VHTTDL Tập luyện thể dục thể thao thường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '10b/vhttdl tập luyện thể dục thể thao thường', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10B/VHTTDL Tập luyện thể dục thể thao thường

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 10B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TËP LUYÖN Bé V¨n ho¸, ThÓ thao sè..... Q§-TTg ngµy.... THÓ DôC THÓ THAO TH¦êNG XUY£N vµ Du lÞch cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Số người tập TDTT Tỷ lệ so với thường xuyên dân số (%) (Nghìn người) Mã số Số người tập Số nữ tập Trong đó: Tổng số TDTT thường TDTT thường Nữ xuyên xuyên A B 1 2 3 4 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố (Chia theo danh mục đơn vị 398 hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 398

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản