11B/GTVT-HK Trị giá và sản lượng xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
7
download

11B/GTVT-HK Trị giá và sản lượng xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '11b/gtvt-hk trị giá và sản lượng xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 11B/GTVT-HK Trị giá và sản lượng xuất khẩu dịch vụ kỹ thuật thương mại hàng không

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 11B/GTVT-HK §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TRÞ GI¸ Vµ S¶N L¦îNG XUÊT KHÈU Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... DÞCH Vô Kü THUËT TH¦¥NG M¹I (Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: HµNG KH¤NG Tæng côc Thèng kª ngµy 20 th¸ng cuèi quý (Quý) Ng©n hµng Nhµ n−íc b¸o c¸o Thực hiện so Ước Cộng với cùng kỳ Thực thực dồn từ Kế (%) Mã Đơn vị hiện hiện đầu năm hoạch Cộng số tính quý quý đến cuối Quý năm dồn đến trước báo quý báo báo cuối quý cáo cáo cáo báo cáo A B C 1 2 3 4 5 6 A. Trị giá xuất khẩu 01 Triệu đ I. Thu dịch vụ cảng Triệu đ hàng không 02 247 1. Thu phục vụ hành khách 03 " 2. Thu phục vụ hạ/cất cánh, sân đỗ 04 " 3. Thu cho thuê trang thiết bị chuyên ngành 05 " 4. Thu dịch vụ soi chiếu an ninh 06 " 5. Thu cho thuê mặt bằng tại nhà ga 07 " 6. Thu cho thuê mặt bằng quảng cáo 08 " II. Thu điều hành bay 09 Triệu đ B. Sản lượng 1. Cất/hạ cánh 10 Chuyến 2. Số chuyến bay điều hành 11 " 3. Số km điều hành 12 1000km Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 247

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản