intTypePromotion=3

12B/KHĐT_ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức thực hiện chia theo khu vực, ngành kinh tế, cấp quản lý

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
6
download

12B/KHĐT_ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức thực hiện chia theo khu vực, ngành kinh tế, cấp quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '12b/khđt_ vốn hỗ trợ phát triển chính thức thực hiện chia theo khu vực, ngành kinh tế, cấp quản lý', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 12B/KHĐT_ Vốn hỗ trợ phát triển chính thức thực hiện chia theo khu vực, ngành kinh tế, cấp quản lý

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 12B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh VèN Hç TRî PH¸T TRIÓN CHÝNH THøC THùC HIÖN Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... Chia theo khu vùc, ngµnh kinh tÕ, cÊp qu¶n lý §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Quý, n¨m) B¸o c¸o quý: ngµy 20 th¸ng cuèi quý B¸o c¸o n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: Triệu USD Kế hoạch giải ngân năm Thực hiện trong quý Cộng dồn từ đầu năm đến quý báo cáo Riêng ODA vay Riêng ODA vay Riêng ODA vay Chia ra Chia ra Chia ra Tổng Tổng Tổng Xây Hỗ Hành Xây Hỗ Hành Xây Hỗ Hành số Tổng Cho số Tổng Cho số Tổng Cho số dựng trợ chính số dựng trợ chính số dựng trợ chính vay vay vay cơ ngân sự cơ ngân sự cơ ngân sự lại lại lại bản sách nghiệp bản sách nghiệp bản sách nghiệp A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TæNG Sè 171 I. Chia theo khu vực, ngành kinh tế (Danh mục kèm theo) II. Chia theo cấp quản lý: + Trung ương 1. Bộ... 2. Bộ... + Địa phương 1. Tỉnh... 2. Tỉnh... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 171

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản