12B/TTTT Số xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
3
download

12B/TTTT Số xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '12b/tttt số xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 12B/TTTT Số xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 12 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè X∙ §¦îC PHñ SãNG Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng sè....Q§-TTg ngµy.... PH¸T THANH, TRUYÒN H×NH §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Được phủ sóng phát thanh Được phủ sóng truyền hình Mã số Tỷ lệ xã được phủ Tỷ lệ xã được phủ sóng Số xã Số xã sóng phát thanh (%) truyền hình (%) A B 1 2 3 4 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 285 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 285

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản