intTypePromotion=1

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 4

Chia sẻ: Nguyen Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
183
lượt xem
79
download

15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '15 đề thi thử môn vật lý - đề số 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 15 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ - ĐỀ SỐ 4

  1. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Đ THI TH Đ I H C, CAO Đ NG NĂM 2009 Môn thi : V T LÝ, kh i A ----------------------------------- (Đ thi có 07 trang) Th i gian làm bài : 90 phút, không k th i gian phát đ ---------------------------------------------------------- Mã đ 006 H và tên thí sinh :…………………………………………………………. S báo danh :………………………………………………………………. I. phÇn chung cho tÊt c¶ c¸c thÝ sinh (40 Câu, t câu 1 đ n câu 40)  π Câu 1: M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 10cos  5πt-  cm . Đ dài quãng đư ng mà v t 2  đi đư c trong kho ng th i gian 1,55s tính t lúc v t b t đ u dao đ ng là: A. 140 + 5 2 cm B. 150 + 5 2 cm C. 160 − 5 2 cm D. 160 + 5 2 cm Câu 2: M t con l c lò xo treo th ng đ ng g m qu c u có kh i lư ng m = 0,4kg g n vào lò xo có đ c ng k. Đ u còn l i g n vào m t đi m c đ nh. Khi v t đ ng yên, lò xo dãn 10cm. T i v trí cân b ng ngư i ta truy n cho qu câu m t v n t c v0 = 60cm/s hư ng xu ng. L y g = 10m/s2. T a đ qu c u khi đ ng năng b ng th năng là A.0,424m B. ± 4,24cm C.- 0,42m D. ± 0,42m Câu 3: Cho m ch đi n xoay chi u như hình v , cu n dây thu n c m. L C R Đi n tr thu n R =300 , t đi n có dung kháng ZC =200 . H s B công su t c a m ch AB là cosφ = 2 /2. Cu n dây có c m kháng A ZL là A.250 2 B.500 C.300 D.200 Câu 4: Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v l c h t nhân ? A. L c h t nhân là lo i l c m nh nh t trong các lo i l c đã bi t hi n nay B. L c h t nhân ch có tác d ng khi kho ng cách gi a hai nuclon b ng ho c nh hơn kích thư c h t nhân C. L c h t nhân có b n ch t là l c đi n D. L c h t nhân là l c hút Câu 5: M t con l c lò xo treo th ng đ ng có v t n ng kh i lư ng m = 100g đang dao đ ng đi u hòa. V n t c c a v t khi qua v trí cân b ng là 31,4cm/s và gia t c c c đ i là 4m/s2. L y π2 = 10. Đ c ng c a lò xo là A.16N/m B.6,25N/m C.160N/m D.625N/m Câu 6: Khi m t v t dao đ ng đi u hòa, phát bi u nào sau đây có n i dung sai? A.Khi v t đi t v trí biên v v trí cân b ng thì đ ng năng tăng d n. B.Khi v t đi t v trí cân b ng đ n v trí biên thì th năng gi m d n. C.Khi v t v trí biên thì đ ng năng tri t tiêu. D.Khi v t qua v trí cân b ng thì đ ng năng b ng cơ năng. Câu 7: Con l c đơn có chi u dài 1,44m dao đ ng đi u hòa t i nơi có gia t c tr ng trư ng g = π2m/s2. Th i gian ng n nh t qu n ng đi t biên đ n v trí cân b ng là A.2,4s B.1,2s C.0,6s D.0,3s Câu 8: Th c hi n giao thoa v i hai ngu n k t h p S1 và S2 phát ra hai sóng có cùng biên đ 1cm, bư c sóng λ = 20cm thì t i đi m M cách S1 50cm và cách S2 m t đo n 10cm s có biên đ C. 2 cm D. 2 /2cm A.2cm B.0cm Email: 1
  2. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I Câu 9: Hai ngu n k t h p A, B cách nhau 16cm đang dao đ ng cùng pha, cùng phương vuông góc v i m t nư c. C là m t đi m trên m t nư c thu c đư ng c c ti u, gi a đư ng c c ti u qua C và trung tr c c a AB còn có m t đư ng c c đ i. Bi t AC = 17,2cm; BC = 13,6cm. S đư ng c c đ i qua c nh AC là A. 16 đư ng B. 6 đư ng C. 5 đư ng D. 8 đư ng Câu 10: Trong các đ i lư ng đ c trưng c a dòng đi n xoay chi u sau đây, đ i lư ng nào không dùng giá tr hi u d ng? A.Hi u đi n th . B.Cư ng đ dòng đi n. C.Su t đi n đ ng. D.Công su t. Câu 11: Trong m t đo n m ch đi n xoay chi u R, L, C m c n i ti p, bi t đi n tr thu n R0 , c m kháng Z L ≠ 0 , dung kháng ZC ≠ 0 . Phát bi u nào sau đây đúng ? A. Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n qua các ph n t R, L, C luôn b ng nhau nhưng cư ng đ t c th i thì ch c đã b ng nhau. B. Hi u đi n th hi u d ng gi a hai đ u đo n m ch luôn b ng t ng hi u đi n th hi u d ng trên t ng ph n t. C. Hi u đi n th t c th i gi a hai đ u đo n m ch luôn b ng t ng hi u đi n th t c th i trên t ng ph n t . D. Cư ng đ dòng đi n và hi u đi n th t c th i luôn khác pha nhau. Câu 12: Khi m c d ng c P vào hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng b ng 220V thì th y cư ng π đ dòng đi n trong m ch b ng 5,5A và tr pha so v i hi u đi n th đ t vào là . Khi m c d ng c Q vào 6 hi u đi n th xoay chi u trên thì cư ng đ dòng đi n trong m ch cũng v n b ng 5,5A nhưng s m pha so π v i hi u đi n th đ t vào m t góc . Xác đ nh cư ng đ dòng đi n trong m ch khi m c hi u đi n th trên 2 vào m ch ch a P và Q m c n i ti p. π A. 11 2A và tr pha so v i hi u đi n th 3 π B. 11 2A và s m pha so v i hi u đi n th 6 π C. 5,5A và s m pha so v i hi u đi n th 6 D. m t đáp án khác Câu 13: M t ngu n phóng x nhân t o có chu kỳ bán rã 2 gi , có đ phóng x l n hơn m c đ an toàn cho phép 64 l n. H i sau th i gian t i thi u bao nhiêu đ làm vi c an toàn v i ngu n này? A.6 gi B.12gi C.24gi D.128 gi Câu 14: Phát bi u nào sau đây là không đúng? A.C m ng t do ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a đ ng cơ không đ ng b ba pha có đ l n không đ i. B.C m ng t do ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a đ ng cơ không đ ng b ba pha có phương không đ i. C.C m ng t do ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a đ ng cơ không đ ng b ba pha có hư ng quay đ u. D.C m ng t do ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a đ ng cơ không đ ng b ba pha có t n s quay b ng t n s c a dòng đi n. Câu 15: M t máy phát đi n xoay chi u có công su t 10MW. Dòng đi n phát ra sau khi tăng th lên đ n 500kV đư c truy n đi xa b ng dây t i có đi n tr 50 . Tìm công su t hao phí trên đư ng dây t i A.20W B.80W C.20kW D.40kW Câu16: Cho m ch đi n xoay chi u như hình v , uAB = L C R U 2 sin2πft(V). cu n dây thu n c m có đ t c m L = 5/3π(H). A B T đi n có đi n dung C = 10-3/24π(F). Hi u đi n th t c th i uMB r=0 M và uAB l ch pha nhau 900. T n s f c a dòng đi n xoay chi u có giá tr là A.50Hz B.60Hz C.100Hz D.120Hz Email: 2
  3. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I Câu 17: Cho m ch đi n xoay chi u g m R, cu n dây thu n c m L = 0,159H và C0 = 100/π(µF). Đ t vào hai đ u m ch m t hi u đi n th u = U0sin100πt(V). C n m c thêm t C có giá tr th nào và có giá tr bao nhiêu đ m ch có c ng hư ng đi n? B.M c n i ti p thêm t C = 2.10-4/π(F). A.M c n i ti p thêm t C = 100/π(µF). D.M c n i ti p thêm t C = 2.10-3/π(F). C.M c song song thêm t C = 100/π(µF). Câu 18: Ngu i ta dùng cách nào sau đây đ duy trì dao đ ng đi n t trong m ch v i t n s riêng c a nó? A.Đ t vào m ch m t hi u đi n th xoay chi u. B.Đ t vào hai đ u m ch m t hi u đi n th m t chi u. C.Dùng máy phát dao đ ng đi n t đi u hòa. D.Tăng thêm đi n tr c a m ch dao đ ng. Câu 19: Ch n câu tr l i SAI A. Hai h t nhân nh k t h p thành m t h t nhân n ng hơn g i là ph n ng nhi t h ch. B. M t h t nhân r t n ng h p thu m t nơtrôn và v thành 2 h t nhân có s kh i trung bình. S v này g i là s phân h ch. C. Ph n ng nhi t h ch x y ra nhi t đ th p . D. Ph n ng h t nhân nhân t o đư c gây ra b ng cách dùng h t nhân nh b n phá nh ng h t nhân khác. Câu 20: Khi m c t đi n có đi n dung C1 v i cu n c m L thì m ch thu đư c sóng có bư c sóng λ1 = 60m; khi m c t có đi n dung C2 v i cu n L thì thu đư c sóng có bư c sóng λ2 = 80m. Khi m c n i ti p C1 v i C2 thì m ch thu đư c sóng có bư c sóng bao nhiêu? A.λ = 48m B. λ = 70m C. λ = 100m D. λ = 140m Câu 21: Cho m ch dao đ ng đi n t LC đang dao đ ng t do, đ t c m L = 1mH. Ngu i ta đo hi u đi n th c c đ i gi a hai b n t là 10V Cư ng đ dòng đi n c c đ i trong m ch là 1mA. Tìm bư c sóng c a sóng đi n t mà m ch này c ng hư ng. Cho c = 3.108m/s A.100m B.200m C.188,5m D.300m Câu22: Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v h t nhân nguyên t ? A. H t nhân có nguyên t s Z thì ch a Z prôtôn. B. S nuclon b ng s kh i A c a h t nhân. C. S nơtron N b ng hi u s kh i A và s prôtôn Z. D. H t nhân trung hòa v đi n. Câu 23: M t kh i ch t phóng x 153 I sau 24 ngày thì đ phóng x gi m b t 87,5%. Tính chu kỳ bán rã 31 c a 153 I 31 A. 8 ngày B. 16 ngày C. 24 ngày D. 32 ngày Câu 24: Cat t c a m t t bào quang đi n có công thoát A = 2,9.10-19J, chi u vào t bào quang đi n ánh sáng có bư c sóng λ = 0,4µm. Tìm đi u ki n c a hi u đi n th gi a an t và cat t đ cư ng đ dòng quang đi n tri t tiêu. Cho h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s; e = 1,6.10-19C. A. UAK = 1,29V B. UAK = - 2,72V C. UAK ≤ - 1,29V D. UAK = -1,29V Câu 25: T n s nh nh t c a photon trong dãy Pasen là t n s c a photon đư c b c x khi e : A.Chuy n t m c năng lư ng P v m c năng lư ng N. B.Chuy n t m c năng lư ng vô c c v m c năng lư ng M. C.Chuy n t m c năng lư ng N v m c năng lư ng M. D.Chuy n t m c năng lư ng N v m c năng lư ng K. Câu 26: Gi i h n quang đi n λ0 c a natri l n hơn gi i h n quang đi n λ'0 c a đ ng vì A. natri d h p thu phôtôn hơn. B. phôtôn d xâm nh p vào natri hơn đ ng. C. đ tách m t electron ra kh i b m t kim lo i làm b ng natri thì c n ít năng lư ng hơn khi t m kim lo i làm b ng đ ng. D. các electron trong mi ng đ ng tương tác v i phôtôn y u hơn là các electron trong mi ng natri. Câu 27: Hi u đi n th gi a an t và cat t c a m t ng Rơnghen là U = 18.200V. B qua đ ng năng c a các electron khi b c kh i cat t. Tính bư c sóng ng n nh t c a tia X do ng phát ra. Cho e = -1,6.10-19C; h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s A. 68pm B. 6,8pm C. 34pm D. 3,4pm Câu 28: Ưu đi m tuy t đ i c a phép phân tích quang ph là Email: 3
  4. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I A.phân tích đư c thành ph n c u t o c a các v t r n, l ng đư c nung nóng sáng. B.Xác đ nh đư c tu i c a các c v t, ng d ng trong ngành kh o c h c. C.xác đ nh đư c s có m t c a các nguyên t trong m t h p ch t. D.xác đ nh đư c nhi t đ c cũng như thành ph n c u t o b m t c a các ngôi sao trên b u tr i. Câu 29: Các hadron là t p h p: A. các mezon và các photon B. Các mezon và các barion C. các mezon và các lepton D. các photon và cá barion sCâu 30: Phát bi u nào sau đây đúng? A. Âm có cư ng đ l n thì tai ta có c m giác âm đó “to” B. Âm có cư ng đ nh thì tai ta có c m giác âm “bé” C. Âm có t n s l n thì tai có c m giác âm đó “to” D. Âm “to” hay “nh ” ph thu c vào m c cư ng đ âm và t n s âm Câu 31: H t nhân 24 Na phân rã β− v i chu kỳ bán rã là 15 gi , t o thành h t nhân X. Sau th i gian bao 11 lâu m t m u ch t phóng x 24 Na nguyên ch t lúc đ u s có t s s nguyên t c a X và c a Na có trong 11 m u b ng 0,75? A. 24,2h B. 12,1h C. 8,6h D. 10,1h Câu 32: Nguyên t c c a máy quang ph d a trên hi n tư ng quang h c chính là hi n tư ng nào và b ph n đ th c hi n tác d ng trên là A. giao thoa ánh sáng, hai khe Young. B. tán s c ánh sáng, ng chu n tr c. C. giao thoa ánh sáng, lăng kính. D. tán s c ánh sáng, lăng kính. Câu 33: Thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe Young. Ngu n sáng g m hai ánh sáng đơn s c λ1 = 0,51µm và λ2. Khi đó th y t i v trí vân sáng b c 4 c a b c x λ1 trùng v i m t vân sáng c a b c x λ2. Tính λ2. Bi t λ2 có giá tr t 0,6µm đ n 0,7µm. A. 0,64µm B. 0,65µm C. 0,68µm D. 0,69µm Câu 34: Chi u m t chùm b c x có bư c sóng λ = 0,18 µm vào catôt c a m t t bào quang đi n. Gi i h n quang đi n c a kim lo i dùng làm catôt là λ0 = 0,30 µm. V n t c ban đ u c c đ i c a electron quang đi n là: A. 9,85.105m/s. B. 8,36.106m/s. C. 7,56.105m/s. D. 6,54.106m/s. Câu 35: Thí nghi m giao thoa ánh sáng v i hai khe Young. Ngu n sáng g m ba b c x đ , l c, lam đ t o thành ánh sáng tr ng. Bư c sóng c a ánh sáng x đ , l c, lam theo th t là 0,64µm, 0,54µm, 0,48µm. Vân trung tâm là vân sáng tr ng ng v i s ch ng ch p c a ba vân sáng b c k = 0 c a các b c x đ , l c, lam. Vân sáng tr ng đ u tiên k t vân trung tâm ng v i vân sáng b c m y c a ánh sáng đ ? A. 24 B. 27 C. 32 D. 2 Câu 36: Trong hi n tư ng quang đi n ngoài v n t c ban đ u c a electron quang đi n b t ra kh i kim lo i có giá tr l n nh t ng v i electron h p thu A. toàn b năng lư ng c a phôtôn. B. nhi u phôtôn nh t. C. đư c phôtôn có năng lư ng l n nh t. D. phôtôn ngay b m t kim lo i. 2π   Câu 37: Phương trình dao đ ng cơ đi u hòa c a m t ch t đi m là x=Asin  ωt+  . Gia t c c a nó s 3  bi n thiên đi u hòa v i phương trình: 5π   π  A. a=Aω2 cos  ωt-  B. a=Aω2sin  ωt-  3 6   5π   π  C. a=Aω2sin  ωt+  D. a=Aω2 cos  ωt-  3 6   Câu 38: M t ngu n O dao đ ng v i t n s f=25Hz t o ra sóng trên m t nư c. Bi t kho ng cách gi a 11 g n l i liên ti p là 1m. V n t c truy n sóng trên m t nư c b ng: A. 25cm/s B. 50cm/s C. 1,50m/s D. 2,5m/s Câu 39: M t ngu n O dao đ ng v i t n s f=50Hz t o ra sóng trên m t nư c có biên đ 3cm (coi như không đ i khi sóng truy n đi). Bi t kho ng cách gi a 7 g n l i liên ti p là 9cm. Đi m M n m trên m t Email: 4
  5. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I nư c cách ngu n O đo n b ng 5cm. Ch n t=0 là lúc ph n t nư c t i O đi qua v trí cân b ng theo chi u dương. T i th i đi m t1 ly đ dao đ ng t i M b ng 2cm. Ly đ dao đ ng t i M vào th i đi m t 2 = ( t1 +2,01) s b ng bao nhiêu ? A. 2cm B. -2cm C. 0cm D. -1,5cm Câu 40: M ch dao đ ng đi n t g m m t cu n dây thu n c m có L=50mH và t đi n C. Bi t giá tr c c đ i c a cư ng đ dòng đi n trong m ch là I0 =0,1A . T i th i đi m năng lư ng đi n trư ng trong m ch b ng 1,6.10-4 J thì cư ng đ dòng đi n t c th i b ng A. 0,1A B. 0,04A C. 0,06A D. không tính đư c vì không bi t đi n dung C II. PH N RIÊNG(10 cau). Thí sinh ch đư c làm m t trong hai ph n (ph n A ho c ph n B) A. Theo chương trình Chu n (10 câu, t câu 41 đ n câu 50). Câu 41: Trong thí nghi m v i t bào quang đi n, khi thay đ i cư ng đ chùm sáng kích thích thì s làm thay đ i A. đ ng năng ban đ u c c đ i c a các electron quang đi n. B. hi u đi n th hãm. C. cư ng đ dòng quang đi n bão hòa. D. đ ng năng ban đ u c c đ i c a electron quang đi n và cư ng đ dòng quang đi n bão hòa . Câu 42: M t lò xo có kh i lư ng không đáng k , chi u dài t nhiên l0 = 125cm, treo th ng đ ng, m t đ u gi c đ nh, m t đ u g n v i qu c u nh kh i lư ng m. Ch n tr c Ox th ng đ ng hư ng xu ng, g c O v trí cân b ng c a qu c u. Qu c u dao đ ng đi u hòa v i phương trình x = 10sin(ωt – π/6)(cm). Trong quá trình dao đ ng, t s gi a đ l n l n nh t và nh nh t c a l c đàn h i là 7/3. Tìm t n s góc và chi u dài lò xo t i th i đi m t = 0. L y g = 10m/s2, π2 = 10. A. ω = π(rad/s), L = 145cm B. ω = 2π(rad/s), L = 145cm C. ω = 2π(rad/s), L = 125cm D. ω = π(rad/s), L = 125cm Câu 43: Sóng truy n d c theo s i dây căng ngang và r t dài. Bi t phương trình sóng t i O có d ng uo = 3sin4πt(cm), v n t c truy n sóng là v = 50cm/s. N u M và N là hai đi m g n nhau nh t dao đ ng cùng pha v i nhau và ngư c pha v i O thì kho ng cách t O đ n M và t O đ n N là A. 25cm và 75cm B. 37,5cm và 12,5cm C. 50cm và 25cm D.25cm và 50cm Câu 44: H t nhân α b n vào h t nhân 4 Be đ ng yên và gây ra ph n ng 4 Be+ 2 He→ 0 n + 16 C . Ph n ng 9 4 1 2 9 này t a hay thu bao nhiêu năng lư ng(tính ra MeV)? Cho mBe = 9,0122u; mα = 4,0015u; mC =12,0000u; mn = 1,0087u; u = 932MeV/c2. A. Thu 4,66MeV B. T a 4,66MeV C. Thu 2,33MeV D.T a 2,33MeV. Câu 45: Phát bi u nào sau đây Đúng đ i v i cu n c m? A. Cu n c m có tác d ng c n tr dòng đi n xoay chi u, không có tác d ng c n tr dòng đi n m t chi u. B. Hi u đi n th gi a hai đ u cu n thu n c m và cư ng đ dòng đi n qua nó có th đ ng th i b ng m t n a các biên đ tương ng c a nó. C. C m kháng c a cu n c m t l ngh ch v i chu kỳ c a dòng đi n xoay chi u. D. Cư ng đ dòng đi n qua cu n c m t l v i t n s dòng đi n. Câu 46: M t m ch dao đ ng g m t đi n có đi n dung C=2.10-2µF và cu n dây có đ t c m L. Đi n tr thu n c a cu n dây và các dây n i không đáng k . Bi t bi u th c c a năng lư ng t trư ng trong cu n dây là E1 =10-6sin 2 ( 2.106 t ) J . Xác đ nh giá tr đi n tích l n nh t c a t . A. 8.10 −6 C B. 4.10−7 C C. 2.10−7 C D. 8.10 −7 C Câu 47: Trong thí nghi m Iâng v giao thoa ánh sáng ngư i ta dùng ánh sáng đơn s c có bư c sóngλ. Hai khe cách nhau 0,75mm và cách màn 1,5m. Vân t i b c 2 cách v n sáng b c 5 cùng phía so v i vân sáng trung tâm m t đo n 4,2mm. Bư c sóng λ b ng A. 0,48µm B. 0,50µm C. 0,60µm D. 0,75µm Email: 5
  6. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I Câu 48: M t con l c đơn có chi u dài dây treo l , t i nơi có gia t c tr ng trư ng b ng g dao đ ng đi u hòa v i chu kỳ b ng 0,2s. Ngư i ta c t dây thành hai ph n có đ dài là l1 và l2 = l − l1 . Con l c đơn v i chi u dài dây b ng l1 có chu kỳ 0,12s. H i chu kỳ c a con l c đơn v i chi u dài dây treo l2 b ng bao nhiêu A. 0,08s B. 0,12s C. 0,16s D. 0,32s Câu 49: Khi hi u đi n th gi a anod và catod c a ng tia Rơnghen b ng 0,8KV thì bư c sóng nh nh t c a tia X phát ra b ng bao nhiêu ? 0 0 A. 15,5 A B. 1,55 A C. 12,5nm D. 1,25nm 1 Câu 50: M t đo n m ch g m cu n dây thu n c m có đ t c m L= H , m c n i ti p v i m t t đi n 10π có đi n dung C và m t đi n tr R=40 . Cư ng đ dòng đi n ch y quađo n m ch i=2sin (100πt ) A . Tính đi n dung C c a t đi n và công su t trên đo n m ch, bi t t ng tr c a đo n m ch Z=50 . 10-3 10-3 4 1 A. mF ; 80W B. C. D. mF ; 80W F ; 120W F ; 40W 4π 2π 4π π B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu 51 đ n câu 60). Câu 51: V ch th nh t và v ch th tư c a dãy Banme trong quang ph c a nguyên t hyđrô có bư c sóng l n lư t là λ1 =656,3nm và λ 2 =410,2nm . Bư c sóng c a v ch th ba trong dãy Pasen là A. 0,9863µm B. 182,6µm C. 0,0986µm D. 1094nm Câu 52: Tính năng lư ng t a ra khi hai h t nhân đơtơri 1 D t ng h p thành h t nhân hêli 4 He . Bi t năng 2 2 lư ng liên k t riêng c a h t nhân đơtơri là 1,1MeV/nuclôn và c a hêli là 7MeV/nuclôn. A. 30,2MeV B. 25,8MeV C. 23,6MeV D. 19,2MeV Câu 53: K t lu n nào sau đây đúng ? Cu n dây thu n c m A. không có tác d ng c n tr dòng đi n xoay chi u. B. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng l n thì nó c n tr càng m nh. C. c n tr dòng đi n xoay chi u đi qua và t n s dòng đi n xoay chi u càng nh thì nó c n tr càng m nh. D. đ t c m c a cu n dây càng l n và t n s dòng đi n xoay chi u càng l n thì năng lư ng tiêu hao trên cu n dây càng l n Câu 54: M t v t M kh i lư ng 1kg treo vào m t lò xo th ng đ ng có đ c ng 400N/m . G i Ox là tr c t a đ có phương trùng v i phương dao đ ng c a M và có chi u hư ng lên trên, đi m g c O trùng v i v trí cân b ng. Khi M dao đ ng t do v i biên đ 5 cm, tính đ ng năng Wđ1 và Wđ2 c a qu c u khi nó đi ngang qua v trí x1 = 3cm và x2 = - 3 cm. A. Wđ1 = 0,18J và Wđ2 = - 0,18J B. Wđ1 = 0,18J và Wđ2 = 0,18J C. Wđ1 = 0,32J và Wđ2 = - 0,32J D. Wđ1 = 0,32J và Wđ2 = 0,32J Câu 55: T i hai đi m A, B trên m t nư c có hai ngu n dao đ ng cùng pha và cùng t n s f=12Hz . T i đi m M cách các ngu n A, B nh ng đo n d1 =18cm , d 2 =24cm sóng có biên đ c c đ i. Gi a M và đư ng trung tr c c a AB có hai đư ng vân dao đ ng v i biên đ c c đ i. V n t c truy n sóng trên m t nư c b ng bao nhiêu ? A. 24cm/s B. 26cm/s C. 28cm/s D. 20cm/s Câu 56: Ánh sáng vàng trong chân không có bư c sóng là 589nm. V n t c c a ánh sáng vàng trong m t lo i th y tinh là 1,98.108 m/s . Bư c sóng c a ánh sáng vàng trong th y tinh đó là: A. 0,589µm B. 0,389µm C. 982nm D. 458nm Câu 57: : Phát bi u nào sai v v t r n quay quanh m t tr c c đ nh? A. gia t c toàn ph n hư ng v tâm qu đ o. B. M i đi m trên v t r n có cùng v n t c góc t i m i th i đi m. C. M i đi m trên v t r n có cùng gia t c góc t i m i th i đi m. D. Qu đ o c a các đi m trên v t r n là các đư ng tròn có tâm n m trên tr c quay. Câu 58: M t bánh xe đang quay v i v n t c góc 36rad/s thì b hãm l i v i m t gia t c góc không đ i có đ l n 3rad/s2. Góc quay đư c c a bánh xe k t lúc hãm đ n lúc d ng h n là Email: 6
  7. Đ NG VI T HÙNG –TOÁN TIN NG D NG - Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I A. 96 rad. B. 108 rad. C. 180 rad. D. 216 rad. Câu 59: Tác d ng m t mômen l c M = 0,32 Nm lên m t ch t đi m chuy n đ ng trên m t đư ng tròn làm ch t đi m chuy n đ ng v i gia t c góc không đ i γ= 2,5rad/s2. Bán kính đư ng tròn là 40cm thì kh i lư ng c a ch t đi m là A. m = 1,5 kg. B. m = 1,2 kg. C. m = 0,8 kg. D. m = 0,6 kg. Câu 60: M t mômen l c có đ l n 30Nm tác d ng vào m t bánh xe có mômen quán tính đ i v i tr c bánh xe là 2kgm2. N u bánh xe quay nhanh d n đ u t tr ng thái ngh thì v n t c đ góc mà bánh xe đ t đư c sau 10s là A. ω = 120 rad/s. B. ω = 150 rad/s. C. ω = 175 rad/s. D. ω = 180 rad/s. Email: 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2