16B/TC-HQ_ Xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
6
download

16B/TC-HQ_ Xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '16b/tc-hq_ xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 16B/TC-HQ_ Xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 16B/TC-HQ §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé Tµi chÝnh Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh XUÊT KHÈU HµNG HO¸ CñA C¸C (Tæng côc H¶i quan) sè... Q§-TTg ngµy... DOANH NGHIÖP Cã VèN §ÇU T¦ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª, Ngµy nhËn b¸o c¸o: TRùC TIÕP N¦íC NGOµI Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−, ngµy 15 sau th¸ng b¸o c¸o Th¸ng... n¨m... Bé C«ng th−¬ng, Ng©n hµng Nhµ n−íc Cộng dồn đến hết Tháng báo cáo tháng báo cáo Đơn vị tính Trị giá Trị giá Lượng Lượng (USD) (USD) A B 1 2 3 4 Tổng trị giá USD x x Nhóm/Mặt hàng chủ yếu (Dựa trên danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu của biểu số 14B/TC-HQ) 93 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 93

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản