intTypePromotion=1
ADSENSE

20B/GDĐT Báo cáo thu chi học phí với nước ngoài và số lượng du học sinh dài hạn

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

113
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '20b/gdđt báo cáo thu chi học phí với nước ngoài và số lượng du học sinh dài hạn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 20B/GDĐT Báo cáo thu chi học phí với nước ngoài và số lượng du học sinh dài hạn

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 20B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh B¸O C¸O THU CHI HäC PHÝ Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... VíI N¦íC NGOµI Vµ Sè L¦îNG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: DU HäC SINH DµI H¹N ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Số phát sinh So với năm Đơn vị tính Mã số trong năm trước (%) A B C 1 2 1. Thu học phí đào tạo du học sinh USD 01 nước ngoài tại Việt Nam Chia theo nước mang quốc tịch .... ..... 2. Chi học phí đào tạo du học sinh Việt USD 02 Nam ở nước ngoài 339 Chia theo nước đến học tập .... ..... 3. Số lượng du học sinh Việt Nam 3.1. Ra nước ngoài học tập Người 03 Chia theo nước đến học tập " .... " ..... " 3.2. Trở về Việt Nam Người 04 Chia theo nước đến học tập " .... " ..... " 4. Số lượng du học sinh nước ngoài 4.1. Đến Việt Nam Người 05 Chia theo nước mang quốc tịch " .... " ..... " 4.2. Trở về nước ngoài Người 06 Chia theo nước mang quốc tịch " .... " ..... " Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 339
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2